Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

 

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου 2006.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Κτηνιατρικές Υπηρεσίες), του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων.

Όπως είναι γνωστό, ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή η νομοθεσία περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση), ώστε να εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία με το ευρωπαϊκό κεκτημένο στον τομέα των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Ειδικότερα, με τη νομοθεσία αυτή διασφαλίζεται ότι τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Κύπρο είναι ασφαλή, αποτελεσματικά και καλής ποιότητας, με απώτερο στόχο την προστασία της υγείας των ζώων και κατ’ επέκταση των Κυπρίων πολιτών.

Όλοι οι υπό αναφορά κανονισμοί εκδίδονται με βάση το άρθρο 104 της πιο πάνω νομοθεσίας. Επισημαίνεται επίσης ότι οι κανονισμοί, με εξαίρεση τους έκτους κανονισμούς, προβλέπουν την κατάργηση των υφιστάμενων ομότιτλων κανονισμών.

Οι σκοποί των προτεινόμενων κανονισμών εκτίθενται αναλυτικά πιο κάτω, ως ακολούθως:

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζεται η διαδικασία υποβολής των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων και εγγράφων για την εξασφάλιση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στην Κύπρο.

Με τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζεται η διαδικασία και το περιεχόμενο των εξετάσεων για την εξασφάλιση άδειας χονδρεμπορίου κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Με τους τρίτους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζεται η καταβολή τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της πιο πάνω νομοθεσίας.

Με τους τέταρτους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζονται οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με τους κανόνες καλής παρασκευής κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Με τους πέμπτους υπό αναφορά κανονισμούς καθορίζονται οι ουσίες που δύναται να προστεθούν στα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα για το χρωματισμό τους.

Με τους έκτους υπό αναφορά κανονισμούς ρυθμίζεται η διαδικασία παρασκευής, διάθεσης στην αγορά και χρήσης των φαρμακούχων ζωοτροφών στην Κοινότητα. Ειδικότερα, η πιο πάνω διαδικασία προβλεπόταν σε σχετικό παράρτημα της προηγούμενης νομοθεσίας η οποία αντικαταστάθηκε από την εναρμονισθείσα νομοθεσία.

Η εκτενής αναφορά στο κοινοτικό κεκτημένο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, καθώς και η παράθεση των στοιχείων και παραμέτρων που αφορούν τον τομέα των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων έχουν ήδη γίνει στη σχετική έκθεση που ετοιμάστηκε κατά την προώθηση για ψήφιση του περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμου.

Αναφορικά με την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εισαγωγέων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε σχέση με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών, με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο επεξηγηματικό σημείωμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που κατατέθηκε στην επιτροπή, επισημαίνεται ότι αυτοί είχαν ενημερωθεί σχετικά για όλους τους προτεινόμενους κανονισμούς, πριν υποβληθούν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνική επεξεργασία.

Στο στάδιο της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Διανομέων Κτηνιατρικών Φαρμάκων, με βάση σχετική επιστολή τους που απέστειλαν προς την επιτροπή, είχαν ζητήσει πίστωση χρόνου, για να μελετήσουν καλύτερα ορισμένες πρόνοιες των εν λόγω κανονισμών, ιδιαίτερα σε σχέση με τις φαρμακούχες ζωοτροφές, τους κανόνες καλής παρασκευής, απελευθέρωσης παρτίδων προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες κ.λπ.

Η επιτροπή αποδέχθηκε το αίτημα των πιο πάνω εκπροσώπων και τους κάλεσε να αποστείλουν σε αυτή γραπτώς τις θέσεις τους το συντομότερο δυνατό, λόγω του επείγοντος της προώθησης της έγκρισης των εν λόγω κανονισμών.

Με νεότερη επιστολή τους, οι πιο πάνω εκπρόσωποι ενημέρωσαν στη συνέχεια την επιτροπή ότι ο σύνδεσμός τους δεν έχει να υποβάλει οποιαδήποτε σχόλια σε σχέση με τους κανονισμούς αυτούς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, με βάση τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις όλων των υπό αναφορά κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους.

 

13 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων