Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, ο γενικός διευθυντής της Αρχής Λιμένων Κύπρου, η διευθύντρια Τελωνείων και Έφορος ΦΠΑ, καθώς και εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΑΣΥΔΥ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΟΜΟΠΕΓΕ-ΣΕΚ, ΣΥΑΛΚ, ΔΕΕΚΔΟΚΩ-ΔΕΟΚ και ΣΥΠΥΑΛΚ.

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 19(2) του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Nόμου, είναι η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου από την 1η Ιουλίου 2005. Ειδικότερα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς δίνεται το δικαίωμα στους υπαλλήλους της Αρχής Λιμένων Κύπρου που υπηρετούσαν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2005 να αποφασίσουν οι ίδιοι κατά πόσο θα παραμείνουν ή όχι στην εργασία τους πέραν του 60ού έτους της ηλικίας τους.

Περαιτέρω, με τους ίδιους κανονισμούς γίνεται πρόνοια, ώστε να εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες πρόνοιες των κανονισμών για τις άδειες που ισχύουν για τη δημόσια υπηρεσία και στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Οι εκπρόσωποι της Αρχής Λιμένων Κύπρου δήλωσαν ότι η τροποποίηση των κανονισμών είναι αναγκαία, αφού η επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου έγινε ταυτόχρονα με την τροποποίηση του περί Συντάξεων Νόμου [Νόμος αρ. 68(Ι)/2005], δυνάμει του Κανονισμού 35(5) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, που προνοεί ότι η αφυπηρέτηση υπαλλήλων διέπεται από τις διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου. Συνεπώς, κρίθηκε αναγκαίο να ισχύσουν και για τους υπαλλήλους της Αρχής Λιμένων Κύπρου, κατ’ αναλογία με τους υπηρετούντες υπαλλήλους της δημόσιας υπηρεσίας, οι πρόνοιες που δίνουν το δικαίωμα στον υπάλληλο να αφυπηρετήσει, οποτεδήποτε ο ίδιος το θελήσει, μεταξύ του 60ού και του 63ου έτους της ηλικίας του, νοουμένου ότι αυτός υπηρετούσε μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2005.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων συμφώνησαν με τις πρόνοιες των υπό αναφορά κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών.

 

 

 

13 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων