Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα
Θάσος Μιχαηλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ και της ΠΟΕΔ.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η αύξηση της άδειας μητρότητας με πλήρεις απολαβές που χορηγείται σε γυναίκες εκπαιδευτικούς λειτουργούς από δέκα (10) σε δώδεκα (12) εβδομάδες και η κάλυψη νομοθετικά της περιόδου απουσίας προσώπων που διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί και αδυνατούν να αναλάβουν καθήκοντα λόγω μεταπτυχιακών σπουδών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση για αύξηση της άδειας μητρότητας με πλήρεις απολαβές σε δώδεκα εβδομάδες είναι αναγκαία, ώστε να τυγχάνουν και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί ίσης μεταχείρισης με τις γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους. Η άδεια αυτή έχει ήδη αυξηθεί σε δώδεκα εβδομάδες για τις γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους με σχετική τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών.

Επιπλέον, με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, η προτεινόμενη τροποποίηση για χορήγηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές σε πρόσωπα στα οποία, με βάση το ισχύον σύστημα διορισμών, προσφέρεται διορισμός ενώ παρακολουθούν μεταπτυχιακές σπουδές είτε αρχίζουν μεταπτυχιακές σπουδές κατά το σχολικό έτος διορισμού τους, αφορά νομοθετική κάλυψη της πρακτικής που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στις περιπτώσεις αυτές και βασίζεται τόσο σε γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας όσο και σε εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη συμφώνησαν με τις τροποποιήσεις που επιφέρουν οι υπό αναφορά κανονισμοί.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό αναφορά κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

 

13 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων