Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού - Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό - Θέση Βοηθού Γραφείου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Άγις Αγαπίου
Καίτη Κληρίδου Ανδρέας Αγγελίδης
Αριστοφάνης Γεωργίου Γιαννάκης Ομήρου
Γιαννάκης Θωμά Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου και στις 2 και 9 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, της ΠΑΣΥΔΥ και εκπρόσωποι επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

Με τους υπό συζήτηση κανονισμούς σκοπείται ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Βοηθού Γραφείου Α′ για το γενικό βοηθητικό προσωπικό στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, η οποία είναι θέση προαγωγής στην κλίμακα Α7(ii).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, ο καταρτισμός του υπό έγκριση σχεδίου υπηρεσίας κατέστη αναγκαίος, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρωση των είκοσι νέων ανελικτικών θέσεων Βοηθού Γραφείου Α′, που δημιουργήθηκαν με συμπληρωματικό προϋπολογισμό το 2005, για το γενικό βοηθητικό προσωπικό στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Στα απαιτούμενα προσόντα του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, το οποίο συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, προβλέπεται ότι για την προαγωγή στην εν λόγω θέση απαιτείται δεκαεξαετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Γραφείου ή/και στη θέση Βοηθού Γραφείου (πρώην Κλητήρες/Ιδρυματικοί Βοηθοί/Οικονόμοι) από την οποία τέσσερα τουλάχιστο χρόνια στην κλίμακα Α5.

Στο στάδιο της μελέτης του σχεδίου υπηρεσίας σε σχέση με την πιο πάνω πρόνοια για τα απαιτούμενα προσόντα διαφώνησε έντονα μια κατηγορία του κλάδου Βοηθών Γραφείου/Κλητήρων που κατέχουν θέση Κλητήρα Νοσοκομείου και Κλητήρα Ψυχιατρείου στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, αντίστοιχα, οι οποίοι, όπως επισημάνθηκε στην επιτροπή, είναι συνολικά οκτώ κλητήρες που βρίσκονται στο όριο ηλικίας αφυπηρέτησης. Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν οι υπό αναφορά επηρεαζόμενοι, παρ’ όλον ότι αυτοί είχαν έγκαιρα προβεί σε σχετικές παραστάσεις στα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και στην ΠΑΣΥΔΥ, δε συμπεριλήφθηκαν στα πρόσωπα που σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας θα έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στη νέα θέση ανέλιξης που δημιουργήθηκε. Όπως συγκεκριμένα υποστήριξαν οι ίδιοι, η ρύθμιση αυτή, πέραν του ότι συνιστά άνιση μεταχείρισή τους ως μελών του εν λόγω κλάδου, αφίσταται της μέχρι σήμερα πρακτικής, σύμφωνα με την οποία σε όλες τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις του κλάδου αυτού τα αιτήματα ήταν πάντα κοινά για όλα τα μέλη του, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε μισθολογικά ή άλλα ωφελήματα παραχωρούνταν από την εργοδοτική πλευρά να καλύπτουν όλους τους βοηθούς γραφείου/κλητήρες, ανεξαρτήτως αν υπηρετούσαν σε διαφορετικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, επισήμαναν το γεγονός ότι από το 1992, δηλαδή μετά την ομαδοποίηση και την υπαγωγή όλων των θέσεων Κλητήρα, καθώς και άλλων θέσεων Βοηθού Γραφείου, όλες οι θέσεις αυτές, ανεξάρτητα από το πού υπηρετούσαν οι κάτοχοί τους, ρυθμίζονται στο ίδιο σχέδιο υπηρεσίας, το οποίο και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, παρ’ όλο που μεταγενέστερα οι εν λόγω θέσεις αποομαδοποιήθηκαν.

Αναφορικά με τα πιο πάνω, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού επεξήγησαν στην επιτροπή ότι οι θέσεις οι οποίες είχαν ομαδοποιηθεί πριν από το 1992, στη συνέχεια και με τη σύμφωνη γνώμη και των πιο πάνω επηρεαζόμενων υπαλλήλων, αποομαδοποιήθηκαν, γιατί κρίθηκε αναποτελεσματικότερη η ομαδοποίησή τους. Ως εκ τούτου, οι κλητήρες που υπηρετούν σήμερα στις Ιατρικές Υπηρεσίες και στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, καθώς και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ανήκουν πια σε διαφορετική δομή θέσεων σε σχέση με τις θέσεις Βοηθών Γραφείου που υπάγονται στο γενικό βοηθητικό προσωπικό του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, γι’ αυτό και δεν είναι δυνατή η συμπερίληψή τους στο υπό συζήτηση σχέδιο υπηρεσίας, αλλά για την περαιτέρω ανέλιξή τους θα πρέπει να δημιουργηθούν άλλες θέσεις προαγωγής που να εντάσσονται στην κανονική δομή των θέσεων των υπηρεσιών όπου αυτοί υπάγονται.

Συναφώς, οι εκπρόσωποι της ΠΑΣΥΔΥ δήλωσαν στην επιτροπή ότι, παρ’ όλο που είχε ζητηθεί από την εργοδοτική πλευρά η δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού ανελικτικών θέσεων για το σύνολο των μελών του εν λόγω κλάδου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα ανέλιξης και στους βοηθούς γραφείου/κλητήρες που δεν υπάγονται πλέον στο γενικό βοηθητικό προσωπικό, δημιουργήθηκαν τελικά μόνο είκοσι θέσεις με την ταυτόχρονη υπόσχεση της εργοδοτικής πλευράς ότι θα παραχωρηθούν και άλλες τέτοιες θέσεις στον προϋπολογισμό του 2007. Επιπρόσθετα, επιβεβαίωσαν ότι αρκετοί από τους επηρεαζομένους που υπηρετούν στα νοσοκομεία αφυπηρετούν πριν από το 2007.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, θεωρεί ότι η μη παροχή της δυνατότητας ανέλιξης στους υπό αναφορά επηρεαζόμενους κλητήρες που υπηρετούν στα νοσοκομεία συνιστά άνιση μεταχείρισή τους σε σχέση με τα πρόσωπα στα οποία παρέχεται η δυνατότητα αυτή με το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας. Η άποψη αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι οι θέσεις όλων των υπό αναφορά προσώπων εξακολουθούν να ρυθμίζονται από το 1992 με το ίδιο σχέδιο υπηρεσίας, χωρίς οποιαδήποτε τροποποίησή του παρά την αποομαδοποίηση των εν λόγω θέσεων.

Στη βάση της πιο πάνω θέσης της, η επιτροπή, κατά πλειοψηφία του προέδρου και των μελών της βουλευτών των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και του μέλους της βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κόμματος, αφού διαμόρφωσε την παράγραφο (1) των απαιτούμενων προσόντων του υπό συζήτηση σχεδίου υπηρεσίας, ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτό και οι κλητήρες που υπηρετούν στις Ιατρικές Υπηρεσίες, στις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί κατά τη συζήτηση των κανονισμών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος.

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων