Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ίδρυση και Λειτουργία) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ιωνάς Νικολάου Αθηνά Κυριακίδου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Μαρτίου 2006 έπειτα από απόφαση της επιτροπής, σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2006.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας για την ίδρυση και λειτουργία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (ΙΚΥΚ), ώστε να παραταθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2006 η αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του βασικού νόμου, σύμφωνα με τον οποίο για την επιλογή υποτρόφων απαιτείται η διεξαγωγή γραπτής εξέτασης και προσωπικής συνέντευξης, και να παραταθεί ταυτόχρονα μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία η ισχύς των σχετικών κανονισμών, οι οποίοι εκδόθηκαν το 1999 και ρυθμίζουν τα κριτήρια επιλογής των υποτρόφων.

Όπως είναι γνωστό, η Βουλή ενέκρινε τον περασμένο Δεκέμβριο παράταση της ισχύος του νόμου και των σχετικών κανονισμών, η οποία λήγει την 31η Μαρτίου 2006.

Η προτεινόμενη παράταση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της μελέτης σε βάθος των νέων νομοθετημάτων για το ΙΚΥΚ, η οποία δεν επιτεύχθηκε λόγω του μεγάλου όγκου νομοθετημάτων που κατατέθηκαν πρόσφατα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, γεγονός που επιβάρυνε ιδιαίτερα το πρόγραμμα εργασιών της επιτροπής.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι το νομοσχέδιο που αφορούσε τη διεξαγωγή των παγκύπριων εξετάσεων, του οποίου οι πρόνοιες έπρεπε να συνάδουν με ορισμένες πρόνοιες των νομοθετημάτων για το ΙΚΥΚ, κατατέθηκε με αρκετή καθυστέρηση και ψηφίστηκε από τη Βουλή πολύ πρόσφατα, γεγονός το οποίο επηρέασε και την έγκαιρη μελέτη των εν λόγω νομοθετημάτων.

Στην προτεινόμενη παράταση συναίνεσαν τόσο οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών όσο και οι εκπρόσωποι του ΙΚΥΚ.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της υπό αναφορά πρότασης νόμου σε νόμο.

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων