Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου
Σωτήρης Σαμψών Ζαχαρίας Κουλίας
Κώστας Παπακώστας Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Αντώνης Καράς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της βουλευτή κ. Κώστα Παπακώστα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 2 και στις 9 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας και ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς συνοδευόμενοι από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου, ώστε, σε περίπτωση που μέλος του στρατού πεθαίνει ή καθίσταται ανάπηρο κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων και κάτω από ορισμένες συνθήκες που αναφέρονται στη βασική νομοθεσία, να δύναται το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Άμυνας, να προάγει το μέλος αυτό επ’ ανδραγαθία οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε βαθμό κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τα περιστατικά της κάθε περίπτωσης.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της πρότασης νόμου κ. Κώστα Παπακώστα, ο προτεινόμενος νόμος στοχεύει αφενός στο να αποδοθούν οι δέουσες τιμές σε όλους όσοι πεθαίνουν ή καθίστανται ανάπηροι κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων και αφετέρου στο να προσδώσει ηθική ικανοποίηση και οικονομική στήριξη στους συγγενείς των προσώπων αυτών.

Ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, σχολιάζοντας τις πρόνοιες της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, δήλωσε πως, παρ’ όλο που το υπουργείο του δε διαφωνεί με το σκεπτικό των προνοιών της, με την ψήφισή της ενδεχομένως να ζητηθεί όπως επεκταθεί η ρύθμιση αυτή και σε άλλες τάξεις πολιτών που δεν είναι στρατιωτικοί. Επιπρόσθετα, επισήμανε πως οι πρόνοιές της ενδεχομένως να δημιουργούν θέμα άνισης μεταχείρισης των πολιτών και των κληρωτών εφέδρων που σκοτώθηκαν ή κατέστησαν ανάπηροι κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων. Τέλος, τόνισε πως η πολιτεία επέδειξε ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, παρέχοντας οικονομική βοήθεια στις οικογένειες των προσώπων αυτών.

Ο Αρχηγός Εθνικής Φρουράς υιοθέτησε τα όσα ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, παράλληλα όμως εισηγήθηκε, σε περίπτωση που υιοθετηθούν οι πρόνοιες της πρότασης νόμου από τη Βουλή, την τροποποίηση της διάταξής της σύμφωνα με την οποία μέλος του στρατού που πεθαίνει ή καθίσταται ανάπηρο κατά τη διάρκεια πολεμικών επιχειρήσεων με τις προϋποθέσεις που τίθενται στις πρόνοιες του προτεινόμενου νόμου θα προάγεται σε οποιοδήποτε βαθμό κρίνει ο Υπουργός Άμυνας, ώστε να προάγεται μόνο στον αμέσως επόμενο βαθμό.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας επισήμανε πως οι πρόνοιες της πρότασης νόμου αντίκεινται στο άρθρο 80 του συντάγματος, δεδομένου ότι αυτές επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε πως, επειδή η πρόταση νόμου συνεπάγεται δαπάνες, το όλο θέμα θα πρέπει να μελετηθεί από τα Υπουργεία Οικονομικών και Άμυνας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και ιδιαίτερα ότι η πολιτεία θα πρέπει να αποδίδει τις δέουσες τιμές στα πιο πάνω αναφερόμενα πρόσωπα και επιπρόσθετα να είναι αρωγός στις οικογένειες των προσώπων αυτών, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων