Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Κίκης Γιάγκου Σοφοκλής Φυττής
Γιάννος Λαμάρης Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Ελένη Μαύρου Γιώργος Βαρνάβα
Ανδρέας Παπαπολυβίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το βουλευτή κ. Σοφοκλή Φυττή εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 20 Φεβρουαρίου και στις 8 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια των συνεδριάσεων αυτών, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν στην επιτροπή εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Δασών, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών, του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ειδών Προσφοράς Υπηρεσιών στην Παραλία (ομπρέλες-κρεβατάκια) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ).

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, ώστε, σε κάθε περίπτωση που αρχή τοπικής διοίκησης παρέχει υπηρεσίες και άδειες σε ιδιώτες για σκοπούς παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων σε παραλία που βρίσκεται σε κρατικό δάσος, να απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση της σύμφωνης γνώμης του Τμήματος Δασών.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της υπό αναφορά πρότασης νόμου κ. Σοφοκλή Φυττή, η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην ορθολογιστική διαχείριση της παροχής υπηρεσιών ή διευκολύνσεων σε παραλίες που βρίσκονται σε δασική γη, δεδομένου ότι η παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών ασκείται σήμερα παράνομα, με στόχο την προστασία των δασών που βρίσκονται σε παραλιακή γη.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών και οι εμπλεκόμενοι φορείς που παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, παρ’ όλο που συμφώνησαν με τη σκοπούμενη ρύθμιση, εντούτοις εξέφρασαν ορισμένες επιφυλάξεις ως προς τη διατύπωση του κειμένου της πρότασης νόμου.

Οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών υιοθέτησαν τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της υπό συζήτηση πρότασης νόμου, γιατί, όπως υποστήριξαν:

1. το τμήμα τους αναγνωρίζει ότι η παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων προς τους χρήστες των παραλιών για τους λουόμενους αποτελεί δικαιολογημένη αναγκαιότητα για την αναβάθμιση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος στον τόπο μας, στα πλαίσια της σχετικής πολιτικής του κράτους.

2. η προτεινόμενη τροποποίηση θα βοηθήσει το Τμήμα Δασών να ελέγξει και να διαχειριστεί ορθολογιστικά την παροχή υπηρεσιών και διευκολύνσεων στις παραλίες που βρίσκονται σε δασική γη, η οποία σήμερα ασκείται παράνομα και ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα το τμήμα να καταγγέλλει μόνιμα τους παρανομούντες με βάση τις πρόνοιες που διέπουν τη δασική νομοθεσία.

3. η εμπλοκή του Τμήματος Δασών στην έκδοση των σχετικών αδειών προς τις τοπικές αρχές με συγκεκριμένους όρους θα δώσει στο τμήμα την ευκαιρία να ελέγχει και να διαχειρίζεται την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε ό,τι αφορά:

· τον επιτρεπόμενο μέγιστο αριθμό των ομπρελών που θα διατίθενται, καθώς και τον καθορισμό του χώρου όπου θα τοποθετούνται.

· τη διασφάλιση της χρησιμοποίησης του χώρου ελεύθερα από το κοινό.

· την καθαριότητα και τις συνθήκες υγιεινής για την προστασία της παραλίας. και

· τον καθορισμό των τελών για τις υπό αναφορά υπηρεσίες που θα παρέχονται.

Τέλος, οι εκπρόσωποι του Τμήματος Δασών εισηγήθηκαν τη μερική τροποποίηση του κειμένου της πρότασης νόμου, για να καταστεί δυνατός ο πιο πάνω αναφερόμενος έλεγχος από το τμήμα τους, σύμφωνα με την οποία οι τοπικές αρχές θα παρέχουν υπηρεσίες και άδειες σε ιδιώτες για παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων σε παραλία που βρίσκεται σε κρατικό δάσος μόνο έπειτα από άδεια του Τμήματος Δασών, η οποία θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους για κάθε περιοχή. Επιπρόσθετα, εισηγήθηκαν την προσθήκη πρόνοιας στον προτεινόμενο νόμο, σύμφωνα με την οποία καμιά άδεια δε θα παρέχεται σε παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές που κηρύσσονται περιοχές προστασίας πανίδας και χλωρίδας.

Με την πιο πάνω εισήγηση του Τμήματος Δασών συμφώνησαν όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές που παρευρέθηκαν στην επιτροπή.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθέτησε τις πιο πάνω τροποποιήσεις που υπέβαλε το Τμήμα Δασών και, αφού διαμόρφωσε ανάλογα το κείμενο της πρότασης νόμου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή της σε νόμο.

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων