Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Αθηνά Κυριακίδου
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ανδρούλα Βασιλείου
Νίκος Τορναρίτης Γιώργος Περδίκης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 27 Ιανουαρίου και στις 3 Μαρτίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου, του ΚΕΒΕ και της οργάνωσης “Green Dot”.

Με τον προτεινόμενο νόμο σκοπείται η εναρμόνιση του περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμου με τις Οδηγίες 2004/12/ΕΚ και 2005/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 και 9ης Μαρτίου 2005.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, μεταξύ άλλων:

1. εισάγονται επιπρόσθετα κριτήρια που πρέπει να πληρεί ένα αντικείμενο για να εμπίπτει στον ορισμό της συσκευασίας και κατά συνέπεια στο πεδίο εφαρμογής του νόμου,

2. παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής επιπρόσθετων προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο προγραμμάτων διαχείρισης των συσκευασιών,

3. καθορίζονται ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να επιτυγχάνονται με την ανακύκληση ή την ανάκτηση ενέργειας,

4. εισάγεται η δυνατότητα σύναψης συμφωνιών μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των οικείων οικονομικών κλάδων για τη θέσπιση συστημάτων επιστροφής, επαναχρησιμοποίησης ή ανάκτησης συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασιών.

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του προτεινόμενου νόμου.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

 

 

 

13 Μαρτίου 2006

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων