Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου
Ανδρέας Αγγελίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου το οποίο έχει συσταθεί δυνάμει του περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου [50(Ι)/2004].

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου του 2004, όπως τροποποιήθηκε το 2005, ώστε το υφιστάμενο Παράρτημα ΙΙ του νόμου, που περιέχει τον τύπο της δήλωσης περιουσιακών στοιχείων, να αντικατασταθεί με νέο παράρτημα.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στην επιτροπή ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου, από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του νόμου διαφάνηκε ότι το υφιστάμενο έντυπο δήλωσης περιουσιακών στοιχείων δεν είναι εύχρηστο και λειτουργικό, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται ο έλεγχος των στοιχείων που υποβάλλονται από τους διάφορους αξιωματούχους. Ανέφερε επίσης ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση αντικαθίσταται το υφιστάμενο έντυπο από νέο, κατάλληλα διαμορφωμένο, που εξακολουθεί να περιέχει τα ζητούμενα από το άρθρο 4 του νόμου στοιχεία, τα οποία όμως παρουσιάζονται σε στήλες και πίνακες, ώστε και η συμπλήρωσή του να είναι πλήρης και ακριβής και ο έλεγχος να καθίσταται ευχερέστερος.

Κατά το στάδιο της μελέτης του προτεινόμενου νομοσχεδίου και με αφορμή σχετική επιστολή του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, η οποία κοινοποιήθηκε στην επιτροπή και με την οποία εκφράζεται η έντονη δυσαρέσκεια του συνδέσμου για την υπαγωγή των μελών του στις διατάξεις του περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμου, την επιτροπή απασχόλησε παρεμπιπτόντως το εύρος του πεδίου εφαρμογής του υπό εξέταση νόμου. Ειδικότερα, στην εν λόγω επιστολή επισημαίνεται ότι τα μέλη του συνδέσμου αυτού θα έπρεπε να εξαιρούνται του ελέγχου των περιουσιακών τους στοιχείων με βάση τον πιο πάνω νόμο, λόγω κυρίως του εθελοντικού χαρακτήρα της συμμετοχής τους τόσο στο σύνδεσμο όσο και στα διάφορα συμβούλια στα οποία συμμετέχουν ως εκπρόσωποι των καταναλωτών. Αναφορικά με το ζήτημα αυτό η επιτροπή και ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου εξέφρασαν τη γενικότερη άποψη ότι τα μέλη ορισμένων συνδέσμων, καθώς και ορισμένων σωμάτων εγγραφής επαγγελματιών θα έπρεπε ίσως να εξαιρεθούν από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και από τη συνακόλουθη υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων. Περαιτέρω, επισημάνθηκε από την επιτροπή ότι σκοπός του νόμου δεν είναι η αχρείαστη ταλαιπωρία προσώπων που δε χρήζουν ελέγχου, αλλά ο έλεγχος των προσώπων εκείνων που πράγματι, λόγω του αξιώματος που κατέχουν, πρέπει να υπόκεινται σε αυτού του είδους τον έλεγχο της περιουσίας τους.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων