Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Τάκης Χατζηγεωργίου
Γεώργιος Τάσου Γιάννος Λαμάρης
Ιωνάς Νικολάου Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 14 Μαρτίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ο πρύτανης και ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Φοιτητικής Ένωσης Πανεπιστημίου Κύπρου (ΦΕΠΑΝ) και της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ). Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου που ρυθμίζει τα θέματα της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ώστε:

1. να καθοριστεί ο χρόνος διεξαγωγής εκλογών για τις θέσεις του πρύτανη και των αντιπρυτάνεων, της θητείας τους, καθώς και της ανάληψης των καθηκόντων τους,

2. να εξειδικευθούν τα θέματα αναφορικά με τα οποία οι φοιτητές θα συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα του πανεπιστημίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο εισάγεται μεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία, με απόφαση των μελών των συμβουλίων των τμημάτων, μπορεί να παραταθεί η θητεία των σημερινών, κατά την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου, πρύτανη και αντιπρυτάνεων κατά ένα μήνα.

Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο κατατέθηκαν ταυτόχρονα και δύο κανονισμοί, «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Όργανα του Πανεπιστημίου) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Φοιτητικά Θέματα και Θέματα Σπουδών) Κανονισμοί του 2006». Ειδικότερα, οι πρώτοι κανονισμοί σχετίζονται άμεσα με τον προτεινόμενο νόμο, γι’ αυτό και πρέπει να προωθηθεί παράλληλα η έγκρισή τους, αμέσως μετά την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Αναφορικά με τους δεύτερους κανονισμούς, ο εκπρόσωπος της ΦΕΠΑΝ επισήμανε ότι και αυτοί πρέπει να προωθηθούν για έγκριση παράλληλα με το νομοσχέδιο, επειδή για ορισμένες πρόνοιες του νομοσχεδίου αυτού από πλευράς των φοιτητών είχαν γίνει κάποιες διαβουλεύσεις κυρίως σε σχέση με τις διαγραφές και, όπως επισήμανε ο ίδιος, υπάρχει ενδεχόμενο οι νέες πρυτανικές αρχές που θα εκλεγούν να υπαναχωρήσουν από τα συμφωνηθέντα μεταξύ των φοιτητών και των υφιστάμενων πρυτανικών αρχών.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης του νομοσχεδίου, την επιτροπή απασχόλησαν ορισμένες πρόνοιές του, για τις οποίες ζήτησε πληρέστερη ενημέρωση από τα εμπλεκόμενα μέρη. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, την επιτροπή απασχόλησε η πρόνοια της μεταβατικής διάταξης αναφορικά με τη διάρκεια της παράτασης της θητείας των υφιστάμενων πρυτανικών αρχών.

Σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, η θητεία των υφιστάμενων πρυτανικών αρχών θα πρέπει να παραταθεί κατά δύο μήνες αντί κατά ένα μήνα, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία των εκλογών και αυτές να είναι δυνατό να διεξαχθούν στις 14 Νοεμβρίου 2006, ημερομηνία η οποία κρίνεται ως η καταλληλότερη για τη διεξαγωγή τους. Επιπρόσθετα, όπως επισήμανε ο ίδιος, για την παράταση αυτή δεν πρέπει να απαιτείται η απόφαση των μελών των συμβουλίων των τμημάτων, διότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με δημοψήφισμα υπέρ των υφιστάμενων πρυτανικών αρχών. Εξάλλου, πέραν του ότι οι πρυτανικές αρχές δεν εκλέγονται μόνο από τα συμβούλια των τμημάτων, η απόφαση για την παράταση αυτή έχει ήδη συμφωνηθεί από τη σύγκλητο και το συμβούλιο του πανεπιστημίου.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας συμφώνησε με την παράταση των δύο μηνών, αλλά δήλωσε ότι η πιο πάνω διατύπωση που αφορά τα μέλη των συμβουλίων των τμημάτων δεν πρέπει να απαλειφθεί για το λόγο ότι αυτά αποτελούν το εκλεκτορικό σώμα του πανεπιστημίου, με βάση την απόφαση του οποίου μπορεί να δοθεί η ζητούμενη παράταση.

Η επιτροπή, αφού άκουσε όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, έκρινε σκόπιμο να διαμορφώσει το νομοσχέδιο με βάση τις εισηγήσεις των πρυτανικών αρχών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά έχει διαμορφωθεί.

 

14 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων