Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του 2006 (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 7 και 13 Μαρτίου του 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2006, ώστε αριθμός κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία να εξαιρεθεί από τις απαγορευτικές διατάξεις του σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η πλήρωση κενών θέσεων που παρέμειναν κενές για πέντε συνεχή έτη και άνω και για τις οποίες δεν έχει αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία πλήρωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, η πιο πάνω διάταξη επηρεάζει, μεταξύ άλλων, την πλήρωση δεκαέξι κενών θέσεων στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τεσσάρων κενών θέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών και δεκατεσσάρων κενών θέσεων στο Υπουργείο Υγείας, ως ακολούθως:

1. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

α. Έξι θέσεων Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας (κλίμακες Α8, Α10 και Α11) και πέντε θέσεων Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών (κλίμακες Α8, Α10 και Α11), οι οποίες παρέμειναν κενές πέραν των πέντε συνεχών ετών, ως αποτέλεσμα της αναδιοργάνωσης που έγινε στο εν λόγω υπουργείο. Η αναδιοργάνωση άρχισε το 1996 και ολοκληρώθηκε το 2003, γιατί υπήρχαν έντονες διαφωνίες από τη συνδικαλιστική πλευρά, και με αυτή δημιουργήθηκε μια εναλλάξιμη δομή θέσεων Λειτουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας και μία μη εναλλάξιμη δομή θέσεων Λειτουργού Βιομηχανικών Εφαρμογών στις οποίες κατανεμήθηκαν οι κενές θέσεις που υπήρχαν, ενώ τα οικεία σχέδια υπηρεσίας κατέστη δυνατό να δημοσιευτούν μόλις στις 16 Ιανουαρίου 2004.

β. Μίας θέσης Ανώτερου Λειτουργού Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας [κλίμακα Α13(ii)], η οποία παρέμεινε κενή πέραν των πέντε συνεχών ετών, λόγω του ότι το οικείο σχέδιο υπηρεσίας κατέστη δυνατό να ετοιμαστεί, λόγω διαφωνίας της συνδικαλιστικής πλευράς, και να δημοσιευτεί μόλις την 21η Νοεμβρίου 2003.

γ. Μίας θέσης Λειτουργού Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας Α΄ [κλίμακα Α11(ii)], η οποία παρέμεινε κενή πέραν των πέντε συνεχών ετών, λόγω του ότι το οικείο σχέδιο υπηρεσίας δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί.

δ. Δύο θέσεων Λειτουργού Οικοτεχνίας/Χειροτεχνίας (κλίμακες Α8, Α10 και Α11), οι οποίες παρέμειναν κενές πέραν των πέντε συνεχών ετών, λόγω του ότι το οικείο σχέδιο υπηρεσίας δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί.

ε. Μίας θέσης Επιθεωρητή Εμπορίου και Βιομηχανίας [κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)], η οποία παρέμεινε κενή πέραν των πέντε συνεχών ετών, λόγω του ότι τα νέα σχέδια υπηρεσίας, που έπρεπε να γίνουν με την αντικατάσταση των συνδυασμένων θέσεων με συνδυασμένες κλίμακες, εγκρίθηκαν μόλις στις 23 Ιουλίου 2004.

2. Υπουργείο Εξωτερικών

Τεσσάρων θέσεων Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών 1ης τάξης [κλίμακες Α8 και Α9(ii)], οι οποίες παρέμειναν κενές πέραν των πέντε ετών, αφού δεν μπορούν να πληρωθούν από τους κατόχους των θέσεων Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών [κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)], δεδομένου ότι οι υπηρετούντες λειτουργοί δεν έχουν συμπληρώσει τα δεκαέξι χρόνια υπηρεσίας που απαιτούνται με βάση τα σχέδια υπηρεσίας για προαγωγή στη θέση Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών 1ης τάξης [κλίμακες Α8 και Α9(ii)]. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα καταστεί δυνατή η υπεράριθμη πλήρωση ισάριθμων κενών θέσεων Λειτουργού Αρχείων και Επικοινωνιών [κλίμακες Α2, Α5 και Α7(ii)].

3. Υπουργείο Υγείας

α. Δύο θέσεων Λογοθεραπευτή/τριας [κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)], οι οποίες παρέμειναν κενές πέραν των πέντε ετών. Η μία παραμένει κενή από το 1994, επειδή, αν και είχε τροχιοδρομηθεί αρμοδίως η πλήρωσή της, δε βρέθηκε κατάλληλος υποψήφιος. Ωστόσο, σύμφωνα με την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του άρθρου 5(4) του περί Προϋπολογισμού Νόμου, ανεξαρτήτως αν είχε αρμοδίως αρχίσει η διαδικασία πλήρωσής της πριν από την εκπνοή των πέντε ετών. Η άλλη θέση παραμένει κενή από το 2001, επειδή η ΕΔΥ το 2003 είχε ανακαλέσει το διορισμό ενός ατόμου που διορίστηκε στην εν λόγω θέση.

β. Δύο θέσεων Επισκεπτριών Υγείας [κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(ii)], οι οποίες παρέμειναν κενές πέραν των πέντε ετών. Η μία θέση παραμένει κενή από το 1998, επειδή, αν και είχε τροχιοδρομηθεί αρμοδίως η πλήρωσή της, δε βρέθηκε κατάλληλος υποψήφιος, και η άλλη θέση κενώθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1992, λόγω αναδρομικής προαγωγής μιας υπαλλήλου που κατείχε την εν λόγω θέση.

γ. Τριών θέσεων Ακτινογράφων (Ακτινοθεραπείας) [κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(ii)], οι οποίες παρέμειναν κενές πέραν των πέντε συνεχών ετών, λόγω μη λειτουργίας του ογκολογικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, καθώς επίσης και αχρήστευσης της πηγής κοβαλτίου, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων να μην έχει αντικείμενο εργασίας. Ωστόσο, με τη λειτουργία του ογκολογικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες θεραπείες ακτινοθεραπείας, η πλήρωση των εν λόγω θέσεων καθίσταται αναγκαία.

δ. Επτά θέσεων Ακτινογράφων (Ακτινοδιαγνωστικής) [κλίμακες Α5 (2η βαθμίδα), Α7 και Α8(ii)], οι οποίες είναι κενές από το 1997, λόγω ακύρωσης του διορισμού ισάριθμων υπαλλήλων που διορίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 1997, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εντάξεως Εκτάκτων Υπαλλήλων στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου [Νόμος Αρ. 107(Ι)/96].

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων στα Υπουργεία Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Εξωτερικών και Υγείας, αντίστοιχα, θεωρείται επιτακτική για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού μελέτησε το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

Με την ευκαιρία αυτή, η επιτροπή παρατηρεί ότι για αριθμό επηρεαζόμενων κενών θέσεων, σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, οι διαδικασίες πλήρωσης θα μπορούσαν να είχαν αρχίσει στα νενομισμένα χρονικά πλαίσια, πράγμα που δεν έγινε εγκαίρως. Παράλληλα, τονίζεται το γεγονός ότι η επιτροπή αποφάσισε στη συγκεκριμένη περίπτωση να εγκρίνει την εξαίρεση από την προνοούμενη απαγόρευση χωρίς αυτό να προδικάζει το γεγονός ότι από τούδε και στο εξής θα συμφωνεί με παρόμοιες προτάσεις εξαίρεσης, αν αυτές δεν είναι απολύτως δικαιολογημένες.

 

13 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων