Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Nίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ιωνάς Νικολάου Αθηνά Κυριακίδου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Πρόδρομος Προδρόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Φεβρουαρίου και στις 8 Μαρτίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης του πιο πάνω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2006 είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους £42.822.960 και ισόποσα έξοδα, εκ των οποίων το ποσό των £36.000.000 θα καλυφθεί από κρατική χορηγία και το ποσό των £6.822.960 θα καλυφθεί από έσοδα πέραν της κρατικής χορηγίας.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα κατά κεφάλαιο αναμένεται να προέλθουν από τα ακόλουθα:

£

1. Κυβερνητική χορηγία 28.598.000

2. Προπτυχιακά δίδακτρα 7.402.000

3. Σύναψη δανείων ….

4. Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας 377.620

5. Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, εξωτερικά

ερευνητικά προγράμματα κ.ά 3.527.320

6. Μεταπτυχιακά δίδακτρα 1.179.250

7. Τόκοι τραπεζικών λογαριασμών 200.000

8. Χρήση αποθεματικού εσόδων από μεταπτυχιακά

δίδακτρα προηγούμενων ετών 1.538.770

Σύνολο εσόδων 42.822.960

Οι προϋπολογιζόμενες δαπάνες κατά κεφάλαιο αφορούν τα ακόλουθα:

£

1. Tρέχουσες δαπάνες 20.017.480

2. Λειτουργικές δαπάνες 2.755.020

3. Διαχειριστικά έξοδα 2.957.500

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες 10.070.000

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό 7.022.960

Σύνολο δαπανών 42.822.960

Σύμφωνα με το επεξηγηματικό μνημόνιο που συνοδεύει τον προϋπολογισμό αυτό, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού έλαβε υπόψη την παρούσα δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, τις προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις αναπτυξιακές του δραστηριότητες, καθώς επίσης και τις ειλημμένες υποχρεώσεις του.

2. Η ανάπτυξη ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων των οποίων οι πρόνοιες θα καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό αφορά κυρίως την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος αρχιτεκτονικής και τη σταδιακή ανάπτυξή του σε αυτόνομο τμήμα, τη λειτουργία του νέου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις βιολογικές επιστήμες, την ανάπτυξη του Τμήματος Νομικής, καθώς και του νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στις ευρωπαϊκές σπουδές.

3. Σε σχέση με τα κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστημιούπολη, αναμένεται ότι εντός του 2006 θα ολοκληρωθεί η ανέγερση του κτιρίου συγκλήτου - Α. Λεβέντης και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Επίσης προγραμματίζεται η έναρξη εργασιών για την ανέγερση του κτιρίου της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης και των χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων (βρίσκονται στο στάδιο της διαδικασίας των προσφορών).

4. Οι πρόνοιες ορισμένων άρθρων έχουν προϋπολογιστεί σε μηδενική βάση (Ζero Base Budgeting), σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου (123η συνεδρία συμβουλίου ημερ. 21ης Μαρτίου 2005).

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι ο υπό αναφορά προϋπολογισμός διαμορφώθηκε κατόπιν κοινών συναντήσεων και διαβουλεύσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και έχει συμφωνηθεί η παρούσα μορφή του.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι σε σχέση με ορισμένες θέσεις του ακαδημαϊκού και του διοικητικού προσωπικού που δε συμπεριλήφθηκαν στον προϋπολογισμό, υπάρχει δέσμευση από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών ότι μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους θα γίνουν σχετικές διαβουλεύσεις. Επιπρόσθετα, ο ίδιος ανέφερε ότι είχαν εισηγηθεί ως πανεπιστήμιο τη δημιουργία ενός ξεχωριστού άρθρου για την παροχή ειδικών βραβείων και υποτροφιών από δικά τους έσοδα και κεφάλαια, καταθέτοντας το συμβολικό ποσό των £10, το άρθρο όμως αυτό τελικά διαγράφηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού.

Σύμφωνα όμως με τον εκπρόσωπο του Γραφείου Προγραμματισμού και το διευθυντή του πανεπιστημίου, στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί το άρθρο 502, στο οποίο προβλέπονται «δαπάνες από εισφορές, δωρεές, έσοδα για υποτροφίες και βραβεία κ.λπ.» και το προϋπολογιζόμενο ποσό του ανέρχεται στις £1.247.960. Όπως επεξήγησε ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού, το άρθρο στο οποίο αναφέρθηκε ο πρύτανης και το οποίο είχε εισηγηθεί το πανεπιστήμιο δεν μπορούσε να υλοποιηθεί για το λόγο ότι το πανεπιστήμιο μόνο μέσω του κράτους δύναται να παρέχει βραβεία και υποτροφίες.

Κατά το στάδιο της μελέτης του προϋπολογισμού, η επιτροπή διεξήλθε τα επιμέρους άρθρα και τις πρόνοιές του και υπέβαλε διευκρινιστικές ερωτήσεις, ζητώντας στοιχεία για σκοπούς ενημέρωσής της για ορισμένα θέματα.

Ειδικότερα, οι ερωτήσεις και τα στοιχεία αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την πρόοδο των εργασιών για ανέγερση της πανεπιστημιούπολης και τις δαπάνες που την αφορούν, τα κριτήρια και τη διαδικασία παροχής υποτροφιών, την αύξηση των λειτουργικών δαπανών, τα ερευνητικά προγράμματα, τα κονδύλια που δεν υλοποιούνται, τις αδιάθετες δαπάνες, τα λειτουργικά έξοδα κ.λπ.

Η επιτροπή, ειδικότερα σε σχέση με την πανεπιστημιούπολη, ζήτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου την κατάθεση αναλυτικού προγράμματος εκτέλεσης του όλου έργου με χρονοδιαγράμματα.

Στη συνέχεια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανταποκρινόμενο στο πιο πάνω αίτημα της επιτροπής, κατέθεσε με επιστολή του, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2006, τη σχετική έκθεση για το πρόγραμμα ανάπτυξης της πανεπιστημιούπολης.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται την ψήφιση σε νόμο του πιο πάνω νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2006.

 

13 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων