Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Γιαννάκης Ομήρου, πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου
Σωτήρης Σαμψών Ζαχαρίας Κουλίας
Κώστας Παπακώστας Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Αντώνης Καράς  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 Φεβρουαρίου και 9 Μαρτίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας, συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς παράγοντες, και εκπρόσωποι του ΓΕΕΦ και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Εθνικής Φρουράς Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υποχρέωση υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης στην Εθνική Φρουρά και να παρασχεθεί η εξουσία στον Υπουργό Άμυνας, έπειτα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να τοποθετεί, μεταθέτει και αποσπά μέλος της Εθνικής Φρουράς για υπηρεσία στο εξωτερικό για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. Με το υπό αναφορά νομοσχέδιο σκοπείται επίσης η τροποποίηση ορισμένων άλλων διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στα πλαίσια της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Άμυνας, περιορίστηκε στη μελέτη ορισμένων μόνο προνοιών του νομοσχεδίου και ειδικότερα στις πρόνοιές του που προβλέπουν τα ακόλουθα:

1. Μείωση της διάρκειας της στρατιωτικής θητείας από είκοσι έξι μήνες σε είκοσι πέντε, ώστε να συνάδουν οι πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας με την υπ’ αριθμόν 57.068 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2003, με την οποία αποφασίστηκε η μείωση αυτή.

2. Τροποποίηση της διάταξης του βασικού νόμου που προβλέπει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, την εθελοντική κατάταξη στην Εθνική Φρουρά πολιτών της Δημοκρατίας που συμπληρώνουν το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας τους για εκπλήρωση της θητείας τους.

3. Προσθήκη πρόνοιας στη βασική νομοθεσία σύμφωνα με την οποία παρέχεται εξουσία στον Υπουργό Άμυνας, έπειτα από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου:

α. να τοποθετεί, μεταθέτει ή αποσπά οποιοδήποτε μέλος της Εθνικής Φρουράς σε οποιαδήποτε πρεσβεία ή σε άλλη διπλωματική αποστολή της Δημοκρατίας στο εξωτερικό για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων,

β. να διατάσσει οποιοδήποτε μέλος της Εθνικής Φρουράς όπως μεταβεί στο εξωτερικό, για να υπηρετήσει σε διεθνή οργανισμό ή σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για να λάβει μέρος σε ειρηνευτική αποστολή διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού για σκοπούς εκπλήρωσης διεθνών υποχρεώσεων ή δεσμεύσεων της Δημοκρατίας και

γ. να τοποθετεί, μεταθέτει ή αποσπά οποιοδήποτε μέλος της Εθνικής Φρουράς στις ένοπλες δυνάμεις άλλου κράτους, μετά από ειδική διευθέτηση με το κράτος αυτό, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων.

Όσον αφορά τις πρόνοιες του νομοσχεδίου με τις οποίες αναθεωρείται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εκπλήρωση της υποχρέωσης υπηρεσίας των αντιρρησιών συνείδησης στην Εθνική Φρουρά, η επιτροπή αποφάσισε να τις εξετάσει σε μεταγενέστερο στάδιο, ώστε να της παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος για ενδελεχέστερη μελέτη, μετά τη διεξαγωγή των επόμενων γενικών βουλευτικών εκλογών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Άμυνας συμφώνησαν με την πιο πάνω απόφαση της επιτροπής και επεξήγησαν τις υπό μελέτη πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Στο στάδιο της μελέτης των πιο πάνω αναφερόμενων προνοιών του νομοσχεδίου η επιτροπή ζήτησε πρόσθετα στοιχεία και επεξηγήσεις σε σχέση με ορισμένες πρόνοιές του και, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, αποφάσισε να τροποποιήσει την υπ’ αριθμόν 3 πιο πάνω αναφερόμενη πρόνοια του νομοσχεδίου με την προσθήκη σ’ αυτήν διάταξης σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Άμυνας, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Εθνικής Φρουράς, καθορίζει με απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται με μέριμνα του διοικητή, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να κατέχουν τα προς τοποθέτηση, μετάθεση ή απόσπαση μέλη της Εθνικής Φρουράς.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, αφού διαμόρφωσε το κείμενο του νομοσχεδίου με βάση τα πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του και γι’ αυτό εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση μέρους του σε νόμο, ενώ επιφυλάσσεται να μελετήσει το υπόλοιπο μέρος του σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις κ. Κώστας Παπακώστας δήλωσε πως η κοινοβουλευτική του ομάδα θα τοποθετηθεί επί των προνοιών του υπό συζήτηση νομοσχεδίου κατά τη συζήτησή του στην ολομέλεια της Βουλής.

 

13 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων