Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ιωνάς Νικολάου Αθηνά Κυριακίδου
Θάσος Μιχαηλίδης Πρόδρομος Προδρόμου
Τάκης Χατζηγεωργίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε αρκετές συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Νοεμβρίου 2005 και 21 Φεβρουαρίου 2006. Στο στάδιο της μελέτης των προτεινόμενων κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Επιτροπής Αγώνα Πτυχιούχων Αξιολογημένων Κλάδων Νηπιαγωγών Ιδιωτικών Κολλεγίων Κύπρου και του Συνδέσμου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΑΕΚ). Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), η Συντονιστική Επιτροπή Φοιτητών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής.

Σκοπός των πιο πάνω κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 15 του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, τροποποιήθηκε πρόσφατα, είναι η τροποποίηση των ομότιτλων κανονισμών, ώστε να εναρμονιστούν οι πρόνοιές τους με τις πρόνοιες του πιο πάνω νόμου. Ειδικότερα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επιτυγχάνεται η επιτάχυνση στη λήψη αποφάσεων από το ΚΥΣΑΤΣ και διευκολύνονται οι υποψήφιοι που ζητούν αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους μέσω της ανάθεσης της διοργάνωσης εξετάσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από άλλα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Περαιτέρω, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καθορίζονται και τα επίπεδα αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω κανονισμών, κατατέθηκαν υπομνήματα από πλευράς των εμπλεκόμενων μερών και εκφράστηκαν απόψεις και εισηγήσεις επί των προνοιών των κανονισμών, οι οποίες καταγράφονται εκτενώς στην έκθεση που κυκλοφόρησε, όταν προωθείτο για ψήφιση από τη Βουλή το νομοσχέδιο με βάση το οποίο τροποποιήθηκε ο βασικός νόμος.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να διαμορφώσει μέρος των υπό αναφορά κανονισμών, ώστε αυτοί να συνάδουν με τις πρόσφατες τροποποιήσεις που επήλθαν στο βασικό νόμο και υιοθετώντας τις εισηγήσεις της εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Κύπρου, και παράλληλα προέδρου του ΚΥΣΑΤΣ.

Στη βάση των πιο πάνω, οι υπό αναφορά κανονισμοί προνοούν τα ακόλουθα:

1.Το ΚΥΣΑΤΣ θα έχει τη δυνατότητα να αναθέτει σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή σε άλλα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τη διοργάνωση ειδικών εξετάσεων για τους αιτητές με σκοπό την αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

2.Το ΚΥΣΑΤΣ θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίζει ως μέρος των πιστωτικών μονάδων που έχουν δοθεί από το ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο σπουδών, πιστώσεις από σχετική επαγγελματική εμπειρία, καθώς και μεταφορά πιστωτικών μονάδων από αναγνωρισμένες εξωτερικές εξετάσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή κατά πλειοψηφία των μελών της εισηγείται την έγκριση των πιο πάνω κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου στη βάση των θέσεών του, όπως αυτές έχουν αναλυθεί στην έκθεση που κυκλοφόρησε για το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή, διαφωνεί με την έγκριση των εν λόγω κανονισμών.

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων