Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 27 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Συγκοινωνιών και Έργων, καθώς και ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας.

Ο προϋπολογισμός του ταμείου για το έτος 2006 προβλέπει έσοδα ύψους £7.526.590 και δαπάνες ύψους £6.710.503, δηλαδή παρουσιάζει πλεόνασμα ύψους £816.087.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι κυριότερες πηγές εσόδων του ταμείου είναι οι αποπληρωμές και οι τόκοι των υφιστάμενων δανείων, καθώς και διάφορες επιδοτήσεις επιτοκίων. Όσον αφορά τις δαπάνες, ποσό ύψους £6.269.903 προορίζεται για την έκδοση νέων δανείων και το υπόλοιπο αφορά κυρίως λειτουργικά έξοδα, τόκους και έξοδα διαχειρίσεως.

Κατά τη συζήτηση του εν λόγω προϋπολογισμού, μέλη της επιτροπής υποστήριξαν την άποψη ότι η διαδικασία δανειοδότησης, αλλά και η γενικότερη πολιτική που αφορά το ποιοι και υπό ποιους όρους δικαιούνται να λάβουν δάνειο χρειάζονται εκσυγχρονισμό. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε ότι κάποιοι περιορισμοί οι οποίοι ισχύουν για χορήγηση φοιτητικών δανείων και συγκεκριμένα αυτοί που υποχρεώνουν τους λήπτες να επιστρέψουν στην Κύπρο για εργασία μετά το πέρας της φοίτησής τους χρήζουν άμεσης αναθεώρησης, από τη στιγμή που η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής ανέφεραν ότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται μία επικάλυψη των αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων υπουργείων, με αποτέλεσμα να γίνεται περιττή δουλειά και να καθίσταται η όλη διαδικασία αντιπαραγωγική και αντιλειτουργική.

Όσον αφορά τις πιο πάνω παρατηρήσεις, αρμόδιοι του ταμείου ανέφεραν ότι ο ρόλος του είναι εκτελεστικός και δεν έχει αρμοδιότητα να διαμορφώνει πολιτική. Παρά ταύτα, το ταμείο έχει ήδη διεξαγάγει μελέτες, τις οποίες έχει θέσει ενώπιον του Υπουργού Οικονομικών και με τις οποίες εισηγείται μέτρα για βελτίωση της κατάστασης, καθώς και αντικατάσταση ορισμένων από τα υφιστάμενα σχέδια δανειοδότησης. Παράλληλα, ζητήθηκε να γίνει διαβούλευση μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και υπηρεσιών, με σκοπό να βρεθεί ο καταλληλότερος τρόπος βελτίωσης του συστήματος δανειοδότησης.

Στη συνέχεια της συζήτησης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις χορηγίες που δίνονται στις εταιρείες λεωφορείων (αστικών και αγροτικών), για τις οποίες μέλη της επιτροπής εξέφρασαν προβληματισμό και τόνισαν ότι, για να συνεχιστεί η ενίσχυση, θα πρέπει να καταρτισθεί συγκεκριμένο σχέδιο αναβάθμισης των υπηρεσιών αυτών. Ιδιαίτερος προβληματισμός εκφράστηκε και για τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας των λεωφορείων αυτών.

Επ’ αυτού, αρμόδιοι του ταμείου ανέφεραν ότι έχει ζητηθεί η ετοιμασία μελέτης από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και ότι το ταμείο τηρεί πολύ αυστηρά κριτήρια δανειοδότησης για τις εταιρείες αυτές.

Συμπληρώνοντας, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων δήλωσαν ότι έχει ήδη ετοιμαστεί μελέτη, με την οποία γίνεται εισήγηση για αντικατάσταση των λεωφορείων, ώστε ο μέσος όρος ηλικίας τους να μειωθεί στα πέντε χρόνια και ότι σύντομα αναμένεται ο καθορισμός επίσημης κυβερνητικής πολιτικής στο θέμα αυτό.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο, για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ταμείου Δημόσιων Δανείων για το έτος 2006.

 

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων