Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2006.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Προϊόντων, Λειτουργού Επιθεώρησης Προϊόντων Α΄, Λειτουργού Επιθεώρησης Προϊόντων και Πρώτου Γεωργικού Επιθεωρητή. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ανώτερου Λειτουργού Επιθεώρησης Προϊόντων, Λειτουργού Επιθεώρησης Προϊόντων Α΄ και Λειτουργού Επιθεώρησης Προϊόντων κατέστη αναγκαία μετά τη μεταφορά της Υπηρεσίας Επιθεώρησης Προϊόντων από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στο Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Όσον αφορά το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Γεωργικού Επιθεωρητή, επειδή από το υφιστάμενο προσωπικό δεν υπάρχουν υποψήφιοι που να έχουν την απαιτούμενη πείρα για προαγωγή, με την τροποποίηση που προτείνεται προστίθεται σημείωση στα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση που προνοεί ότι για τα πρώτα τρία χρόνια μετά την έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή, μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με εξαετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στις θέσεις Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή και Γεωργικού Επιθεωρητή 1ης Τάξης, από την οποία δύο χρόνια τουλάχιστο να είναι υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Γεωργικού Επιθεωρητή. Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Ταχυδρομικού Λειτουργού και Ταχυδρομικού Διανομέα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τροποποίηση των σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις του Ταχυδρομικού Λειτουργού και του Ταχυδρομικού Διανομέα κρίθηκε αναγκαία προκειμένου, πρώτον, να συμπεριληφθούν στη μισθοδοτική κλίμακα και των δύο θέσεων οι σχετικές προσαυξήσεις, σύμφωνα με την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων που λήφθηκε στις 19 Απριλίου 2001, δεύτερον, να αφαιρεθεί από το σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση του Ταχυδρομικού Λειτουργού η πρόνοια για εκτέλεση καθηκόντων διανομής και συνακόλουθα η απαίτηση για κατοχή άδειας οδηγού ή μαθητευόμενου οδηγού μοτοσικλέτας ή μοτοποδηλάτου και, τρίτον, να αντικατασταθεί η συγκεκριμένη αναφορά στα απαιτούμενα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Ταχυδρομικού Διανομέα για την απαιτούμενη κατηγορία άδειας οδηγού, ώστε αυτή να συνάδει με τις νέες κατηγορίες των μηχανοκίνητων οχημάτων, που υιοθετήθηκαν από την 1η Μαΐου 2004.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι, πρώτον, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διαιτολόγου Α΄, για να αντικατοπτρίζεται η μεταφορά της θέσης από τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, και, δεύτερον, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Διαιτολόγου με την προσθήκη ως απαιτούμενου προσόντος της εγγραφής στο Μητρώο Κλινικών Διαιτολόγων Κύπρου. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η έγκριση των νέων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Οικονόμου και Βοηθού Οικονόμου μετά την υλοποίηση της απόφασης της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού του 2000 για ενοποίηση των θέσεων Οικονόμου και Βοηθού Οικονόμου των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με τις αντίστοιχες θέσεις των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και τη μεταφορά τους στη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, ώστε οι ανάγκες τόσο στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας όσο και στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας να καλύπτονται από το προσωπικό αυτό. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, τα νέα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Εργασίας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα, στις ευθύνες και στα απαιτούμενα προσόντα που πρέπει να έχει ο Σύμβουλος Απασχόλησης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η ανάγκη για τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση του Λειτουργού Εργασίας διαφάνηκε κατά την υλοποίηση του Μέτρου 1.1 “Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης”, που συγχρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Στόχος 3, και ειδικότερα κατά την προώθηση της παροχής υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης. Το σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι η έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Λειτουργού Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετώντας τα προτεινόμενα με τους υπό συζήτηση κανονισμούς σχέδια υπηρεσίας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

 

8 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων