Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Καίτη Κληρίδου Γιαννάκης Ομήρου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Άγις Αγαπίου Ανδρούλα Βασιλείου
Ανδρέας Αγγελίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Μαρτίου 2006.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η μεταφορά των υπό αναφορά σχεδίων υπηρεσίας από το κεφάλαιο των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας στο κεφάλαιο “Υπουργείο Υγείας - Διοίκηση”. Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με τη δημιουργία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στον κρατικό προϋπολογισμό και τη μεταφορά όλου του νοσηλευτικού προσωπικού (γενικής και ψυχιατρικής νοσηλευτικής) υπό τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας επιβάλλεται η ανάλογη διαφοροποίηση στους τίτλους των οικείων σχεδίων υπηρεσίας για σκοπούς εύρυθμης διοικητικής λειτουργίας, εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί ανήκουν στη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας και όχι στο Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών.

Σκοπός και των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση μόνο των τίτλων των υπό αναφορά σχεδίων υπηρεσίας. Λόγω της μεταφοράς του Κλάδου Επισκεπτριών Υγείας στον προϋπολογισμό του έτους 2005 από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας στη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας απαιτείται διαδικαστικά η διαφοροποίηση όλων των τίτλων των σχετικών σχεδίων υπηρεσίας.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας του Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού, Νοσηλευτικού Κλάδου Ψυχικής Υγείας για τις νέες θέσεις που έχουν εγκριθεί με συμπληρωματικό προϋπολογισμό του 2005. Παράλληλα, με τους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού. Συγκεκριμένα, στα “καθήκοντα και ευθύνες” των Προϊστάμενων Νοσηλευτικών Λειτουργών προστίθενται αναβαθμισμένα καθήκοντα λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των προσφερόμενων υπηρεσιών και στα “απαιτούμενα προσόντα” απαιτείται τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Βοηθού Προϊστάμενου/ης Νοσηλευτικού Λειτουργού.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου με το νέο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση Εργατικού Λειτουργού 1ης Τάξεως λόγω του ότι από το υφιστάμενο προσωπικό δεν υπάρχουν κατάλληλοι υποψήφιοι, που να έχουν συνολική υπηρεσία δεκαέξι ετών στη θέση Εργατικού Λειτουργού, ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας και να μπορούν να προαχθούν. Συγκεκριμένα, η σημείωση που ακολουθεί τα απαιτούμενα προσόντα του νέου σχεδίου υπηρεσίας ορίζει ότι, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με συνολική υπηρεσία δεκαέξι ετών στη θέση Εργατικού Λειτουργού, μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι που υπηρετούσαν στη θέση Εργατικού Λειτουργού κατά τη 16η Φεβρουαρίου 1996 και οι οποίοι έχουν τουλάχιστο δεκατριών ετών υπηρεσία στη θέση Εργατικού Λειτουργού ή/και στις προηγούμενες θέσεις Εργατικού Λειτουργού 2ης και 3ης Τάξης/Γενικού Γραφέα, από την οποία μονοετή τουλάχιστον υπηρεσία στην κλίμακα Α7. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό έγκριση κανονισμούς, το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με στόχο την απάλειψη ασαφειών που υπάρχουν στο υφιστάμενο σχέδιο υπηρεσίας και το γενικότερο εκσυγχρονισμό του εν λόγω σχεδίου υπηρεσίας, αφού αυτό ισχύει από το 1968 χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, το εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στην αρμόδια υποεπιτροπή της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι, πρώτον, η έγκριση του νέου σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ και, δεύτερον, η αλλαγή του τίτλου του σχεδίου υπηρεσίας της υφιστάμενης θέσης Λειτουργού Συνεργατικής Ανάπτυξης λόγω της μετονομασίας της σε θέση Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, με τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμο του 2005 εγκρίθηκε η αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, με την οποία δημιουργήθηκαν οκτώ νέες θέσεις Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών Α΄, ενώ οι θέσεις Λειτουργού Συνεργατικής Ανάπτυξης μετονομάσθηκαν σε θέσεις Λειτουργού Εποπτείας και Ανάπτυξης Εταιρειών. Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετώντας τα προτεινόμενα με τους υπό συζήτηση κανονισμούς σχέδια υπηρεσίας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνική άποψη.

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων