Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρία Κυριακού
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών.

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 34(2) του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των βασικών κανονισμών, ώστε να γίνουν ορισμένες αλλαγές στο παράρτημα, στο οποίο καταγράφονται τα μέλη που συμμετέχουν στο Σχέδιο Προστασίας και Καταβολής Αποζημιώσεως σε Καταθέτες Τραπεζών.

Όπως είναι γνωστό, από την 1η Σεπτεμβρίου 2000 συστάθηκε και λειτουργεί, με βάση τη σχετική νομοθεσία, το Ταμείο Προστασίας Καταθέσεων, το οποίο αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα και το οποίο προσφέρει αποζημιώσεις σε καταθέτες που διατηρούν καταθέσεις σε τράπεζες που συμμετέχουν στο αντίστοιχο σχέδιο, σε περίπτωση που δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις καταθέσεις σε αυτές.

Τα μέλη, δηλαδή οι τράπεζες που συμμετέχουν στο εν λόγω σχέδιο, αναφέρονται σε ειδικό παράρτημα των κανονισμών, το οποίο πρέπει να ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διαχειριστική Επιτροπή και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τα συμμετέχοντα μέλη. Επιπρόσθετα, οι αλλαγές πρέπει να δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στον ημερήσιο τύπο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επτά τράπεζες μέλη του σχεδίου έχουν προβεί σε αλλαγή του ονόματός τους. Ειδικότερα, έχουν προβεί σε αλλαγή η “Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ”, η “Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ”, η “Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ”, η “Universal Bank Public Ltd”, η “Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Δημόσια Εταιρεία Λτδ”, η “Παγκυπριακή Δημόσια Εταιρεία Λτδ” και η “FBML Bank Ltd”. Επιπρόσθετα, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει ανακαλέσει την άδεια διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών της “Joint Stock Commercial Agroindustrial Construction Bank” (JSC ASB Bank). Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η αναπροσαρμογή του παραρτήματος σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω, υιοθετεί τους σκοπούς των υπό συζήτηση κανονισμών και γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων