Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Θάσος Μιχαηλίδης Μαρίνος Σιζόπουλος
Ανδρέας Παπαπολυβίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 12 Ιανουαρίου, στις 16 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, του ΓΚ ΠΟΓΟ, του γυναικείου ομίλου “Πρωτοπορία”, της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης, της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση, της ΓΟΕΔ και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ).

Η συνδικαλιστική οργάνωση ΣΕΚ, η Παγκύπρια Κίνηση Ίσα Δικαιώματα-Ίσες Ευθύνες, η ΓΟΔΗΚ, η ΓΟΔΗΣΥ, η ΠΟΕΔ, η ΟΕΛΜΕΚ και η ΟΛΤΕΚ, παρ όλο που κλήθηκαν, δεν παρευρέθηκαν στις συνεδρίες της επιτροπής.

Η ΠΑΣΥΔΥ απέστειλε τις απόψεις της στην επιτροπή με σχετικό γραπτό υπόμνημα.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2002/73/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 76/207/ΕΟΚ, βάσει της οποίας ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο βασικός νόμος περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος (205(Ι)/2002), που τροποποιήθηκε με το Νόμο 191(Ι) του 2004.

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη όφειλαν να εναρμονιστούν με την Οδηγία 2002/73/ΕΚ μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2005 και το παρόν νομοσχέδιο κατατέθηκε ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής στις 22 Δεκεμβρίου 2005.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε στην επιτροπή ο διευθυντής του Τμήματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, με τον προτεινόμενο νόμο:

1. αντικαθίστανται οι ορισμοί των όρων «άμεση διάκριση λόγω φύλου» και «έμμεση διάκριση λόγω φύλου» με νέους ευρύτερους όρους,

2. τροποποιείται ο ορισμός του όρου «σεξουαλική παρενόχληση», εισάγεται ο ορισμός του όρου «παρενόχληση» και αντικαθίσταται το σχετικό άρθρο 12 του Νόμου, ώστε να απαγορεύονται και τα δύο είδη παρενοχλήσεων,

3. προστίθενται πέντε νέα άρθρα στο βασικό νόμο (18Α, 18Β, 19Α, 19Β και 32Α), που αφορούν, αντίστοιχα, τα ακόλουθα:

α. Νομιμοποίηση οργανώσεων για εκπροσώπηση ατόμων που θίγονται.

β. Προώθηση κοινωνικού διαλόγου για ίση μεταχείριση των φύλων.

γ. Προώθηση της ίσης μεταχείρισης στους χώρους εργασίας.

δ. Διάλογο με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με στόχο την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

ε. Διαβίβαση πληροφοριών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, με βάση την καθιερωμένη διαδικασία, τριμερής τεχνική επιτροπή του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος εξέτασε την πιο πάνω Οδηγία και ακολούθως συνέταξε, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, σχετικό νομοσχέδιο με το περιεχόμενο του οποίου το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα συμφώνησε ομόφωνα. Επίσης, αναφέρεται ότι με την εφαρμογή της σχετικής τροποποίησης δεν αναμένεται να υπάρξει δημοσιονομικό κόστος.

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, αναφερόμενη στις διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου, επισήμανε κάποιο λάθος στις πρόνοιες του άρθρου 12 του εν λόγω τροποποιητικού νομοσχεδίου και για το λόγο αυτό κατέθεσε εκ νέου στην επιτροπή τροποποίηση του εν λόγω άρθρου, η οποία και ενσωματώθηκε στο υπό εξέταση νομοσχέδιο. Ειδικότερα, στο νέο άρθρο 12 περιλαμβάνεται πρόνοια που αναφέρει ότι οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο και έγκαιρο μέτρο, ώστε να αποτρέψουν οποιεσδήποτε πράξεις που συνιστούν παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση ή αποτελούν άμεση ή έμμεση δυσμενή μεταχείριση. Για τους σκοπούς της πρόνοιας αυτής θεωρείται ότι λαμβάνουν τέτοια μέτρα, όταν εισάγουν κώδικα συμπεριφοράς για αποτροπή τέτοιων πράξεων και λαμβάνουν επαρκή πρακτικά μέτρα για την εφαρμογή των όσων καθορίζονται σε τέτοιο κώδικα. Με την πιο πάνω πρόνοια συμφώνησαν τόσο τα μέλη της επιτροπής όσο και όλοι οι παρευρισκόμενοι.

Ο εκπρόσωπος της εργοδοτικής οργάνωσης ΟΕΒ ανέφερε ότι θα πρέπει να δοθούν κάποια κίνητρα στους επιχειρηματίες/εργοδότες, έτσι ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέπονται φαινόμενα παρενόχλησης. Ένα τέτοιο κίνητρο θα μπορούσε να αποτελέσει η ύπαρξη πρόνοιας στο νόμο για απαλλαγή του εργοδότη από την ευθύνη, αν ο ίδιος έχει λάβει, με την υιοθέτηση στην επιχείρησή του ενός κώδικα συμπεριφοράς, όλα τα απαραίτητα μέτρα για αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.

Ο εκπρόσωπος του ΚΕΒΕ εξέφρασε τη συμφωνία του τόσο με τις απόψεις της ΟΕΒ όσο και γενικότερα με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου.

Ο εκπρόσωπος του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας ανέφερε ότι συμφωνεί με τη φιλοσοφία του εν λόγω νομοσχεδίου.

Η εκπρόσωπος της ΓΟΕΔ ανέφερε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής του νόμου αυτού και εξέφρασε την ευχή να εφαρμοστεί ο νόμος και οι εργαζόμενοι να πληροφορούνται για τα δικαιώματά τους.

Η εκπρόσωπος του ΓΚ ΠΟΓΟ ανέφερε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου, ενώ επισήμανε ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης της εφαρμογής του νόμου πρέπει να αναβαθμιστούν κατά τρόπο ώστε να επιτελούν το έργο για το οποίο έχουν σχετική εντολή.

Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων “Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση” και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (ΚΟΓΕΕ) ανέφεραν ότι συμφωνούν με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου. Η εκπρόσωπος της ΚΟΓΕΕ ανέφερε ότι χαιρετίζουν ιδιαίτερα την εισαγωγή του θεσμού της εκπροσώπησης των επηρεαζόμενων γυναικών από τις οργανώσεις, τόσο ενώπιον δικαστηρίου όσο και εξωδικαστηριακά, όπως επίσης και την εισαγωγή του θεσμού του διαλόγου με μη κυβερνητικές οργανώσεις για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

Η ΠΑΣΥΔΥ, σε υπόμνημα που έστειλε προς την επιτροπή, αναφέρει ότι εκτίμησή της είναι ότι με την εν λόγω τροποποίηση αναμένεται να σημειωθούν ουσιαστικά βήματα βελτίωσης στο κεφαλαιώδες θέμα της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στον τομέα της απασχόλησης. Στο εν λόγω υπόμνημα επισημαίνεται ότι η συμπερίληψη στο νόμο προνοιών για νομιμοποίηση των οργανώσεων για εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων ατόμων που θίγονται, καθώς και οι πρόνοιες για κοινωνικό διάλογο για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών θα συμβάλουν δραστικά προς την ορθή κατεύθυνση.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση τροποποιητικού νομοσχεδίου και γι αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού ενσωματωθεί σ αυτό το νέο κείμενο του άρθρου 12, όπως αυτό κατατέθηκε από τη Νομική Υπηρεσία, και αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων