Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας [Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για Επιβατηγά Οχηματαγωγά Πλοία (Ro-Ro)] (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου, του Συνδέσμου Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κύπρου, της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, καθώς και της Ομοσπονδίας Πετρελαιοειδών και Γεωργίας Κύπρου της ΣΕΚ. Η Παγκύπρια Συντεχνία Μεταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Γενικών Εργατοϋπαλλήλων της ΠΕΟ, αν και κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Εμπορικής Ναυτιλίας [Ειδικές Απαιτήσεις Ευστάθειας για Επιβατηγά Οχηματαγωγά Πλοία (Ro-Ro)] Νόμου, ώστε να εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία με τα κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2005/12/ΕΚ για τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία (Ro-Ro).

Συγκεκριμένα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο τροποποιείται η ερμηνεία του όρου “Οδηγία 2003/25/ΕΚ”, ώστε να καλύπτει εννοιολογικά τόσο την τροποποιητική Οδηγία 2005/12/ΕΚ όσο και μεταγενέστερες τροποποιήσεις των διατάξεων και των παραρτημάτων της.

Περαιτέρω, με το νομοσχέδιο, που ενσωματώνει την πιο πάνω Οδηγία, εισάγονται στην κυπριακή έννομη τάξη πρόνοιες αναφορικά με μια αναθεωρημένη μέθοδο δοκιμής μοντέλου πλοίου, μαζί με συναφείς κατευθυντήριες γραμμές, που στοχεύουν στην παροχή μιας περισσότερο αξιόπιστης διαδικασίας αξιολόγησης της ανθεκτικότητας ενός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου που έχει υποστεί ζημιά στη θάλασσα. Ταυτόχρονα, εισάγεται νέα πρόνοια με την οποία παρέχεται στο κοινό το δικαίωμα πρόσβασης στο κείμενο της Οδηγίας 2003/25/ΕΚ, όπως αυτή τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά.

Σημειώνεται επίσης ότι η επιτροπή, με τη σύμφωνη γνώμη του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, υιοθέτησε την εισήγηση της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή θα έχει υποχρέωση να ενημερώνει με εγκύκλιο τα ενδιαφερόμενα μέρη για την έκδοση τροποποιητικής Οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν ακόμη η Οδηγία αυτή εισαχθεί στην κυπριακή έννομη τάξη. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται η ενημέρωση των επηρεαζόμενων μερών από μελλοντικές τροποποιήσεις της κοινοτικής Οδηγίας.

Ο εκπρόσωπος του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συμβουλίου ανέφερε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, καταθέτοντας ταυτόχρονα σχετική επιστολή προς την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων.

Οι εκπρόσωποι της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και της Ομοσπονδίας Πετρελαιοειδών και Γεωργίας Κύπρου της ΣΕΚ συμφώνησαν με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου.

Ο Σύνδεσμος Ναυτιλιακών Πρακτόρων Κύπρου, με επιστολή του προς την επιτροπή, δήλωσε ότι συμφωνεί με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά με την ενσωμάτωση της πιο πάνω τροπολογίας.

 

 

 

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων