Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006»

 

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Γεώργιος Τάσου Αθηνά Κυριακίδου
Ιωνάς Νικολάου Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Πρόδρομος Προδρόμου
Γιάννος Λαμάρης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Παιδείας και Πολιτισμού και Οικονομικών, του Γραφείου Προγραμματισμού και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ είναι ισοσκελισμένος και παρουσιάζει έσοδα ύψους £4.218.275 και ισόποσα έξοδα.

Ειδικότερα:

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται ως εξής:

Έσοδα κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2006

1. Κυβερνητική χορηγία

£4.218.275

2. Τέλη/Δίδακτρα και άλλα δικαιώματα

-

3. Σύναψη δανείων

-

4. Εισοδήματα από εκμετάλλευση περιουσίας

-

5. Εισφορές, δωρεές, χορηγήματα, κληροδοτήματα

-

6. Τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς

-

7. Άλλα έσοδα

-
  ------------------

Σύνολο εσόδων

£4.218.275

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα αναλύονται ως εξής:

Δαπάνες κατά κεφάλαιο Προϋπολογισμός 2006

1. Τρέχουσες δαπάνες

£381.275

2. Λειτουργικές δαπάνες

£110.000

3. Διαχειριστικά έξοδα

£387.000

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες

£3.240.000

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό

£100.000
  ------------------

Σύνολο δαπανών

£4.218.275

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Κατά τον καταρτισμό του προϋπολογισμού καταβλήθηκε προσπάθεια περιορισμού των δαπανών σύμφωνα και με τη γενική πολιτική στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες για τα έργα υποδομής και τις άλλες αναγκαίες εργασίες για την ίδρυση και λειτουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

2. Ο προϋπολογισμός έχει καταρτισθεί με βάση τις ανάγκες των ακόλουθων σχολών κατά τμήματα:

α. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών:

i. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογιών Πληροφορικής.

ii. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.

iii. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

β. Σχολή Υπηρεσιών Υγείας:

Τμήμα Νοσηλευτικής.

γ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας:

i. Τμήμα Διοίκησης, Ξενοδοχείων και Τουρισμού.

ii. Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας.

δ. Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος:

i. Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.

ii. Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος.

ε. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Επικοινωνίας:

i. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

ii. Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανέφεραν ότι ο προϋπολογισμός του ΤΕΠΑΚ, όπως έχει διαμορφωθεί, συμφωνήθηκε με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ειδικότερα, όπως ανέφεραν οι ίδιοι εκπρόσωποι, τα νέα τμήματα τα οποία έχουν εγκριθεί και θα λειτουργήσουν το 2008 αφορούν το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας και το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Το τμήμα το οποίο δεν εγκρίθηκε αφορά το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Επιδημιολογίας.

Όπως ανέφεραν οι εκπρόσωποι της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ, αναμένεται αυτό να αρχίσει τις εργασίες του το 2007 στη Λεμεσό.

Αναφορικά με τις πρόνοιες του προτεινόμενου προϋπολογισμού, οι ίδιοι ανέφεραν ότι αρχικά είχαν ζητήσει περισσότερες θέσεις για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, αλλά τελικά συμφώνησαν με αυτά που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό αυτό.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της μελέτης του προϋπολογισμού, διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιές του και υπέβαλε αρκετές ερωτήσεις για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης και κατάθεσης αναλυτικών στοιχείων.

Ειδικότερα, η επιτροπή ζήτησε ενημέρωση, μεταξύ άλλων, για τα άρθρα που αφορούν τις κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες, τα δικαιώματα εμπειρογνωμόνων, συμβούλων, την εκπόνηση μελετών, τα δικαιώματα και επιδόματα του προσωπικού κ.λπ.

Σε σχέση με τα πιο πάνω, το ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο δεσμεύτηκαν να αποστείλουν στην επιτροπή λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων για τα θέματα που αφορούν τις διάφορες κατασκευαστικές και βελτιωτικές εργασίες.

Η επιτροπή ζήτησε επίσης ενημέρωση για το θέμα της επαγγελματικής εξέλιξης ομάδας καθηγητών του ΑΤΙ οι οποίοι έχουν διδακτορικό τίτλο.

Όπως επισήμαναν όμως οι εκπρόσωποι της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΠΑΚ, οι καθηγητές αυτοί δεν πρόκειται να έχουν δυσμενή επαγγελματική εξέλιξη και δεν πρόκειται να τοποθετηθούν σε κλίμακες χαμηλότερες απ’ αυτές στις οποίες ήδη υπηρετούν.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων