Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Nίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Γεώργιος Τάσου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Ιωνάς Νικολάου Αθηνά Κυριακίδου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Τάκης Χατζηγεωργίου Πρόδρομος Προδρόμου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 21η και στις 28 Φεβρουαρίου 2006. Στο στάδιο της εξέτασης του νομοσχεδίου κλήθηκαν και παρέστησαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου Προγραμματισμού και της διοικούσας επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στον υπό αναφορά προϋπολογισμό υπάρχει πρόνοια για έσοδα ύψους £673.000, καθώς και πρόνοια για ισόποσα έξοδα.

Τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναλύονται στα ακόλουθα κατά κεφάλαιο:

                                                                                          £

1. Χορηγίες και συνεισφορές                                  575.000

2. Τέλη και δίδακτρα και άλλα δικαιώματα               98.000

3. Έσοδα και δάνεια                                                          ----

4. Διάφορες εισπράξεις                                                      ----

Σύνολο                                                                         673.000.

Τα προϋπολογιζόμενα έξοδα αναλύονται στις ακόλουθες δαπάνες κατά κεφάλαιο:

                                                                                            £

1. Αποδοχές προσωπικού                                       241.027

2. Λειτουργικές δαπάνες                                           100.500

3. Διαχειριστικά έξοδα                                                152.000

4. Κεφαλαιουχικές δαπάνες                                       178.000

5. Μη προβλεπόμενες δαπάνες

και αποθεματικό                                                               1.473

Σύνολο                                                                          673.000.

Με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, επισημαίνονται τα εξής:

· Στα πλαίσια της “Διά Βίου Μάθησης” και για να καταστεί εφικτός ο θεσμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κύπρο, ιδρύθηκε με νόμο το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η προσωρινή διοικούσα επιτροπή, που έχει διοριστεί το Φεβρουάριο του 2003, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, έθεσε τις βάσεις για την έναρξη της λειτουργίας του πανεπιστημίου αυτού, που αναμένεται να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του 2006 με τα ακόλουθα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα: Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Σπουδές στην Εκπαίδευση.

· Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στεγάζεται στο παρόν στάδιο στη Λευκωσία σε ενοικιαζόμενα γραφεία και για τις περαιτέρω κτιριακές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για τη στέγασή του εκπονούνται μελέτες καταλληλότητας διάφορων χώρων και κτιρίων. Μέσα στα πλαίσια της αξιοποίησης των διαθέσιμων χώρων του ΑΤΙ μελετάται επίσης η ενδεχόμενη στέγαση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου με την παραχώρηση των κατάλληλων χώρων σ’ αυτό.

· Με τον προϋπολογισμό του 2006 προτείνεται να λειτουργήσουν το 2007 δύο επιπρόσθετα προγράμματα σπουδών που αφορούν την εξειδίκευση στα πληροφορικά συστήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο και τις σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό σε πτυχιακό επίπεδο.

· Ο προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2006, ο οποίος διαμορφώθηκε σε συμφωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη, αποτελεί το δεύτερο αναλυτικό προϋπολογισμό του ιδρύματος. Ειδικότερα, περιέχει πρόνοιες για τέσσερις νέες θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού, που θα πληρωθούν εντός του 2007. Οι θέσεις αυτές θα πλαισιώσουν τα προτεινόμενα νέα προγράμματα σπουδών στην πληροφορική και στον ελληνικό πολιτισμό.

· Οι αυξήσεις στις τρέχουσες και λειτουργικές δαπάνες οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου πρόκειται να δεχθεί τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2006 και εντός του έτους αυτού θα προσληφθεί το πρώτο διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό για την προσφορά των πρώτων προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου.

Ο πρόεδρος της προσωρινής διοικούσας επιτροπής ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό αυτό δεν έχουν συμπεριληφθεί δύο θέσεις που είχαν ζητηθεί και αφορούν το διοικητικό προσωπικό, συγκεκριμένα οι θέσεις Πρώτου Λειτουργού, γεγονός το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στη σωστή στελέχωση και δομή της υπηρεσίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Όπως ανέφερε ο ίδιος, τα εμπλεκόμενα υπουργεία είχαν προβάλει, μεταξύ άλλων, τη δικαιολογία ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν έχει εσωτερικούς φοιτητές. Γι’ αυτό, όπως επισήμανε ο ίδιος, θα πρέπει η κυβέρνηση να καταθέσει σύντομα συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ώστε να παραχωρηθούν και οι δύο πιο πάνω θέσεις.

Ο εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού ανέφερε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη προγραμματίσει τον καταρτισμό τριετούς προγράμματος για την κάλυψη των αναγκών τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με βάση και τα αιτήματα που θα του υποβληθούν από αυτά.

Η επιτροπή, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του προϋπολογισμού, υπέβαλε αριθμό ερωτήσεων για σκοπούς πληρέστερης ενημέρωσης.

Επιπρόσθετα, η επιτροπή επισήμανε το γεγονός ότι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να προωθήσει την προσφορά περισσότερων προγραμμάτων σε πτυχιακό επίπεδο και σε σπουδές οι οποίες να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού.

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων