Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθώς και τους ομότιτλους κανονισμούς, τους οποίους η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει για έγκριση από την ολομέλεια της Βουλής αργότερα, σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου και 7 Μαρτίου 2006. Στις συνεδρίες της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΠΕΕΑ, ΣΕΑΚ, ΠΟΒΕΚ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Αδειών Α΄ (ΠΣΕΑ).

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η παράταση της ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα Νόμου. Περαιτέρω, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο, με το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία εναρμονίζεται με την κοινοτική Οδηγία 84/647/ΕΟΚ, για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία να μισθώνουν οχήματα που έχουν εγγραφεί και για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στη Δημοκρατία και στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μισθώνουν οχήματα που έχουν εγγραφεί στο κράτος αυτό.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, προτείνεται η παράταση της ισχύος των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 24 του βασικού νόμου από έξι μήνες, που προβλεπόταν αρχικά, σε τρία χρόνια, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που ασκούσαν τις δημόσιες μεταφορές ως επάγγελμα τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την έναρξη της ισχύος του βασικού νόμου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2003, να μπορούν να υποβάλουν αίτηση για απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα. Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία, διότι μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια σε όλους τους υφιστάμενους μεταφορείς εντός της προθεσμίας που καθορίζει ο πιο πάνω νόμος.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, η Αρχή Αδειών θα είναι σε θέση να εξετάσει, εντός της προθεσμίας που ζητείται με την προτεινόμενη τροποποίηση, όλες τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έγκαιρα από τους μεταφορείς, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα άσκησης του επαγγέλματος υπό καθεστώς παρανομίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό διαμορφώθηκε τελικά από καθαρά νομοτεχνική άποψη.

 

7 Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων