Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Γιαννάκης Θωμά
Ανδρέας Παπαπολυβίου Ανδρέας Αγγελίδης
Καίτη Κληρίδου Χριστόδουλος Ταραμουντάς
Αριστοφάνης Γεωργίου Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 16 και 23 Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης των υπό αναφορά κανονισμών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Για τους πρώτους κανονισμούς κλήθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και των Φυλακών. Για τους δεύτερους και τρίτους κανονισμούς κλήθηκαν επίσης εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η αντικατάσταση των σχεδίων υπηρεσίας των θέσεων Επιθεωρητή (κλίμακα Α9(i)) και Αρχιεπιθεωρητή (κλίμακα Α10(i)) με το σχέδιο υπηρεσίας της θέσης Επιθεωρητή (συνδυασμένες κλίμακες Α9-Α10(i)) και η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας της θέσης Λειτουργού Φυλακών, ώστε στα απαιτούμενα προσόντα, αντί να απαιτείται τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Αρχιεπιθεωρητή, να απαιτείται εξαετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Επιθεωρητή. Περαιτέρω, στο εν λόγω σχέδιο υπηρεσίας προστίθεται σημείωση που ορίζει ότι για την πλήρωση της θέσης Λειτουργού Φυλακών κατά τα επόμενα τρία χρόνια από την έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας, αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με εξαετή τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Επιθεωρητή, μπορούν να προαχθούν και υπάλληλοι με εννεαετή τουλάχιστον συνολική υπηρεσία στις θέσεις Επιθεωρητή και Αρχιδεσμοφύλακα, από την οποία το ένα έτος τουλάχιστον να αποτελεί υπηρεσία στη θέση Επιθεωρητή.

Όπως ανέφερε στην επιτροπή η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, η ανάγκη τροποποίησης του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας προέκυψε λόγω των μαζικών αφυπηρετήσεων σε υψηλότερες θέσεις της πυραμίδας των Δεσμοφυλάκων στις Φυλακές και του συνακόλουθου προβλήματος που προέκυψε στην πλήρωση θέσεων Λειτουργού Φυλακών (κλίμακα Α12(ii)), επειδή δεν υπάρχουν υποψήφιοι για προαγωγή που να έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η έγκριση σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Λειτουργού Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, η οποία δημιουργήθηκε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό το 2003.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, η θέση αυτή προέκυψε με τη δημιουργία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, υπό τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, και απαιτείται για τη σωστή στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Οι εκπρόσωποι του κλάδου των νοσηλευτών δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με το υπό έγκριση σχέδιο υπηρεσίας.

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι η έγκριση σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών (κλίμακα Α14(ii)), η οποία είναι θέση προαγωγής και δημιουργήθηκε με συμπληρωματικό προϋπολογισμό το 2003. Η θέση αυτή προέκυψε με τη δημιουργία της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, υπό τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, και απαιτείται για τη σωστή στελέχωση και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Οι εκπρόσωποι του κλάδου των νοσηλευτών δήλωσαν στην επιτροπή ότι συμφωνούν με το σχέδιο υπηρεσίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετώντας τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

1η Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων