Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Απαιτούμενα Προσόντα Διορισμού ή Προαγωγής, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκάστης Θέσεως) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006» και «Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, αναπλ. πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης
Τάκης Χατζηγεωργίου Ντίνος Μιχαηλίδης
Ανδρέας Αγγελίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Αθηνά Κυριακίδου Θάσος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης των κανονισμών αυτών κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο γενικός διευθυντής και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι υπό αναφορά κανονισμοί εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου, που ψήφισε η Βουλή πρόσφατα.

Με τους πρώτους υπό αναφορά κανονισμούς σκοπείται η τροποποίηση των περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Απαιτούμενα Προσόντα Διορισμού ή Προαγωγής, Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Εκάστης Θέσεως) Κανονισμών, ώστε στο κείμενό τους να προστεθούν διατάξεις για τη διεξαγωγή ειδικών διαγωνισμών και κυβερνητικών εξετάσεων για σκοπούς διορισμού ή προαγωγής σε οποιαδήποτε θέση της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Κατά συνέπεια, οι υφιστάμενοι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Διαγωνισμοί) Κανονισμοί του 1970 καταργούνται.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην επιτροπή ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικοί Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2006 ενοποιούν και αντικαθιστούν τους υφιστάμενους περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμούς του 1968 έως 2002.

Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (Ειδικές Διατάξεις) Κανονισμοί του 1968 έως 2002, που προβλέπουν για επιδόματα, ωφελήματα, μεταθέσεις και άλλα θέματα που αφορούν τα μέλη της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, κυρίως σε σχέση με την υπηρεσία τους στο εξωτερικό, είναι στην καθαρεύουσα και έχουν υποστεί τόσες πολλές τροποποιήσεις τόσο στην καθαρεύουσα όσο και στη δημοτική, που η χρήση τους έχει καταστεί πολύ δύσκολη, γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαία η τροποποίησή τους και η αντικατάστασή τους με νέους ενοποιημένους κανονισμούς, τους δεύτερους υπό αναφορά κανονισμούς.

Επιπρόσθετα, πέρα από την ενοποίηση του κειμένου των δεύτερων υπό αναφορά κανονισμών, επέρχονται σ’ αυτούς και ορισμένες τροποποιήσεις ουσίας, που στόχο έχουν να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της Εξωτερικής Υπηρεσίας. Οι κυριότερες τροποποιήσεις ουσίας που επέρχονται και ενσωματώνονται στο ενοποιημένο κείμενο των κανονισμών είναι οι εξής:

1. Σε περίπτωση συνεχούς υπηρεσίας υπαλλήλου σε δύο ή περισσότερες έδρες στο εξωτερικό για συνολικό διάστημα εννέα ετών, δίδεται η δυνατότητα στο Υπουργικό Συμβούλιο να παρατείνει την υπηρεσία αυτή για ακόμη ένα έτος, νοουμένου ότι ο υπάλληλος υπηρετεί σε τρίτη έδρα ως αρχηγός διπλωματικής αποστολής.

2. Οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι δε μετατίθενται στο εξωτερικό πριν από τη συμπλήρωση υπηρεσίας δώδεκα τουλάχιστο μηνών στην Κεντρική Υπηρεσία, με την επιφύλαξη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις και όταν τούτο επιβάλλεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας είναι δυνατόν υπάλληλος να μετατεθεί στο εξωτερικό, αφού συμπληρώσει εξάμηνη τουλάχιστον υπηρεσία στην Κεντρική Υπηρεσία.

3. Μετακίνηση υπαλλήλου από μια πόλη σε άλλη πόλη μέσα στην ίδια χώρα δε θεωρείται μετάθεση, αλλά συνέχιση υπηρεσίας στην ίδια έδρα (π.χ. Ουάσιγκτον-Νέα Υόρκη, Παρίσι-Στρασβούργο) και υπάλληλος που έχει καλύψει την προβλεπόμενη στον κανονισμό διάρκεια υπηρεσίας σε έδρα σε μια πόλη δεν μπορεί να υπηρετήσει σε διεθνή οργανισμό ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην ίδια πόλη και αντίστροφα (π.χ. διπλωμάτης που έχει ήδη υπηρετήσει για τετραετία/πενταετία είτε στη Μόνιμη Αντιπροσωπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε στην πρεσβεία στις Βρυξέλλες δεν μπορεί στη συνέχεια να αποσπαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

4. Προστίθεται πρόνοια με βάση την οποία επιτρέπεται στον υπάλληλο που μετατίθεται από την Κύπρο στο εξωτερικό να πληρωθεί έξοδα διανυκτέρευσης για τρεις μέρες πριν από την αναχώρησή του από την Κύπρο και διευκρινίζονται θέματα που έχουν σχέση με το δικαίωμα του υπαλλήλου σε έξοδα διανυκτέρευσης για δεκαπέντε μέρες μετά την άφιξή του στη νέα του έδρα, όπως έχει συμφωνηθεί με το Υπουργείο Οικονομικών.

Όπως επισήμανε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις συμφωνεί και η συντεχνία των υπαλλήλων της υπηρεσίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό εξέταση κανονισμών, γι’ αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν από καθαρά νομοτεχνικής άποψης.

 

28 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων