Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση προς Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος του συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ).

Με τους πιο πάνω κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 192 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Δημόσια Πρόταση για Εξαγορά ή Αγορά Τίτλων και Συγχώνευση Εταιρειών Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) Κανονισμών, ώστε το ποσοστό κτήσεως τίτλων εταιρείας με βάση το οποίο μέτοχος υποχρεούται να διατυπώσει δημόσια πρόταση εξαγοράς του συνόλου των τίτλων της εταιρείας να αυξηθεί από 70% σε 75%.

Όπως είναι γνωστό, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά τίτλους σε εταιρεία, οι οποίοι προστιθέμενοι στους τίτλους που ήδη κατέχονται από το ίδιο ή από συγκεκριμένα πρόσωπα που καθορίζονται στη νομοθεσία και που σχετίζονται με αυτό, έχει υποχρέωση να διατυπώσει δημόσια πρόταση προς απόκτηση του συνόλου των τίτλων της εταιρείας, εφόσον το ποσοστό των τίτλων που κατέχει υπερβεί το 70% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Με την προτεινόμενη τροποποίηση το δικαίωμα αυτό θα δίδεται στο ίδιο πρόσωπο, εφόσον το σύνολο των τίτλων που κατέχει το πρόσωπο αυτό υπερβεί το 75% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Σύμφωνα με τους αρμοδίους του ΧΑΚ, η προτεινόμενη τροποποίηση αναφορικά με τη διασπορά κεφαλαίου εισηγμένων εταιρειών αφορά μόνο τις νεοεισερχόμενες στο ΧΑΚ εταιρείες και δε θα επηρεάσει τις ήδη εισηγμένες. Η ίδια τροποποίηση αποσκοπεί στην προσέλκυση και εισαγωγή στο ΧΑΚ νέων εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης με όλα τα θετικά αποτελέσματα.

Συναφώς, οι ίδιοι αρμόδιοι ενημέρωσαν την επιτροπή ότι μετά τον καταρτισμό των νέων αγορών (παράλληλης και εναλλακτικής) το ΧΑΚ προχώρησε σε έκδοση αποφάσεων αναφορικά με τα κριτήρια διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου σε σχέση με αυτές, αλλά και άλλες, που αφορούν την κύρια αγορά, ως ακολούθως:

1. Κύρια αγορά (αγορά ποντοπόρου ναυτιλίας, αγορά μεγάλων έργων, αγορά επενδυτικών οργανισμών)

Τουλάχιστον 25% του μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται υποχρεωτικά στο ευρύ κοινό και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 70%.

2. Παράλληλη αγορά

Τουλάχιστον 20% του μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται υποχρεωτικά στο ευρύ κοινό και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 74,99%. Σε περίπτωση νεοεισερχόμενου εκδότη ή εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση, το ποσοστό αυτό δυνατόν να επιτραπεί να φτάσει στο 80%.

3. Εναλλακτική αγορά

Τουλάχιστο 10% του μετοχικού κεφαλαίου διατίθεται υποχρεωτικά στο ευρύ κοινό και κανένας μέτοχος δεν ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο του 74,99%. Σε περίπτωση νεοεισερχόμενου εκδότη ή εκδότη για τον οποίο έχει γίνει πρόσφατα δημόσια πρόταση, δυνατόν να επιτραπεί να φτάσει στο 90%.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, διαφαίνεται σαφώς ότι στην παράλληλη και εναλλακτική αγορά έχει αυξηθεί το ποσοστό που ένας μέτοχος δύναται να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένης εταιρείας από 70% σε 74,99%, υπό το φως του ότι το μετοχικό κεφάλαιο εισηγμένης εταιρείας που πρέπει να είναι διασπαρμένο στο ευρύ κοινό έχει μειωθεί στις δύο αυτές αγορές από 25% σε 20% και 10%, αντίστοιχα. Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση των υπό εξέταση κανονισμών, ώστε μέτοχος που κατέχει ποσοστό άμεσα ή έμμεσα πέραν του 74,99% (και όχι πέραν του 70%) να έχει υποχρέωση να διατυπώσει δημόσια πρόταση σύμφωνα με τα πιο πάνω.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υιοθετώντας τους σκοπούς των υπό αναφορά κανονισμών και λαμβάνοντας υπόψη ότι με αυτούς επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση με την κεφαλαιουχική βάση των εισηγμένων εταιρειών, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία.

 

27 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων