Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Nοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Ζαχαρίας Κουλίας
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Μαρίνος Σιζόπουλος
Ελένη Θεοχάρους  
Κυριάκος Τυρίμος Μη μέλη της επιτροπής:
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Ανδρέας Παπαπολυβίου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή από τους βουλευτές κ. Ελένη Θεοχάρους και Ανδρέα Παπαπολυβίου, σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 9, 16 και 23 Φεβρουαρίου 2006. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Εγγραφής Νοσηλευτών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η τροποποίηση του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου, ώστε να εγγράφονται στο Μητρώο Νοσηλευτών άτομα που ασκούσαν, πριν από την 1η Μαΐου 2004, το επάγγελμα του νοσηλευτή δεύτερου επιπέδου γενικής νοσηλευτικής για τρία χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με τους εισηγητές της πρότασης νόμου, οι πρόνοιές της αποσκοπούν στην απάμβλυνση του προβλήματος της στελέχωσης των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με προσοντούχο νοσηλευτικό προσωπικό.

Στο στάδιο μελέτης του όλου θέματος και κατόπιν σχετικής πρότασης των εισηγητών διαπιστώθηκε επίσης η ανάγκη για περαιτέρω παράταση της ημερομηνίας για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών Δευτέρου Επιπέδου, για πρόσωπα που είχαν το δικαίωμα αυτό με βάση τις πρόνοιες του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής (Τροποποιητικού) Νόμου του 1988, νοουμένου ότι αυτοί θα υποβάλουν αίτηση εντός έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του προτεινόμενου νόμου. Η παράταση αυτή αναμένεται να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τη στελέχωση των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Συμβουλίου Εγγραφής Νοσηλευτών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών συμφωνούν με τους σκοπούς της πιο πάνω πρότασης νόμου, καθώς και με την προτεινόμενη παράταση για εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών Δευτέρου Επιπέδου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου σε νόμο, αφού εισαχθεί σ’ αυτή πρόνοια για παράταση της ημερομηνίας εγγραφής στο σχετικό μητρώο για έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

 

27 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων