Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος
Δώρος Χριστοδουλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε την πιο πάνω πρόταση νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από τα μέλη της κ. Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου, Κυριάκο Τυρίμο και Δώρο Χριστοδουλίδη, σε δυο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2005 και στις 16 Φεβρουαρίου 2006. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) και του Παγκύπριου Συνδέσμου Εργοθεραπευτών.

Σκοπός της εν λόγω πρότασης νόμου είναι η θέσπιση γενικού νομοθετικού πλαισίου για την εγγραφή επαγγελματιών εργοθεραπευτών.

Συγκεκριμένα, με την πρόταση νόμου καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα :

1. Η ίδρυση/συγκρότηση του Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών.

2. Η κατάρτιση μητρώου και τα προσόντα για εγγραφή σ’ αυτό, καθώς και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής από το μητρώο.

3. Η ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών, πειθαρχικού συμβουλίου και Συλλόγου Εγγεγραμμένων Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας που παρευρέθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη φιλοσοφία της πρότασης νόμου, με την οποία ρυθμίζεται ο τρόπος άσκησης της εργοθεραπείας από προσοντούχους επαγγελματίες, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο.

Οι εκπρόσωποι του ΠΙΣ και του Παγκύπριου Συνδέσμου Εργοθεραπευτών συμφωνούν με τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της πρότασης νόμου.

Στο στάδιο της μελέτης της πρότασης νόμου κρίθηκε από την επιτροπή ότι το όλο θέμα έπρεπε να μελετηθεί ενδελεχέστερα από τους εμπλεκομένους. Συναφώς, το Υπουργείο Υγείας, κατόπιν διαβουλεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς, κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής εισηγήσεις, που έγιναν αποδεκτές από όλους εμπλεκομένους.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση της εν λόγω πρότασης νόμου σε νόμο, όπως αυτή έχει τελικά διαμορφωθεί με την ενσωμάτωση σ’ αυτή σχετικών τροπολογιών, αφού πρώτα τροποποιηθεί ο τίτλος της, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Εγγραφής Επαγγελματιών Εργοθεραπευτών Νόμος του 2006».

 

27 Φεβρουαρίου 2006

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων