Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο και για τις προτάσεις νόμου που περιλαμβάνονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος

Γιάννος Λαμάρης

Γεώργιος Τάσου

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Ιωνάς Νικολάου

Αθηνά Κυριακίδου

Θάσος Μιχαηλίδης

Πρόδρομος Προδρόμου

Τάκης Χατζηγεωργίου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και τις υπό αναφορά προτάσεις νόμου μαζί με συναφείς κανονισμούς, τους οποίους η επιτροπή αποφάσισε να προωθήσει για έγκριση από τη Βουλή σε μεταγενέστερο στάδιο, σε αρκετές συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2005 και της 21ης Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης των πιο πάνω προτεινόμενων νομοθετημάτων, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ), της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), του Πανεπιστημίου Κύπρου, της Επιτροπής Αγώνα Πτυχιούχων Αξιολογημένων Κλάδων Νηπιαγωγών Ιδιωτικών Κολεγίων Κύπρου και του Συνδέσμου Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης Κύπρου (ΣΙΑΕΚ).

Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), η Συντονιστική Επιτροπή Φοιτητών Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται με το υπό αναφορά νομοσχέδιο είναι η τροποποίηση του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από το ΚΥΣΑΤΣ και να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι που ζητούν αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους, μέσω της ανάθεσης της διοργάνωσης εξετάσεων από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή από άλλα αναγνωρισμένα κρατικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Ειδικότερα, με τις πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου παρέχεται η δυνατότητα στο ΚΥΣΑΤΣ να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία τίτλων σπουδών στηριζόμενο είτε:

· στη γνώμη της οικείας Επιτροπής Κρίσεως,

· σε προηγούμενη παρόμοια περίπτωση,

· στα αποτελέσματα εξετάσεων, τη διεξαγωγή των οποίων το Συμβούλιο αναθέτει για το σκοπό αυτό σε κρατικά πανεπιστήμια της Κύπρου ή σε άλλα κρατικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Η πρώτη πρόταση νόμου κατατέθηκε στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2005 από τους βουλευτές κ. Πρόδρομο Προδρόμου, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, και κ. Νίκο Τορναρίτη, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Η εν λόγω πρόταση νόμου κατατέθηκε και προηγήθηκε της κατάθεσης στη Βουλή του πιο πάνω νομοσχεδίου, με σκοπό να αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα που δημιουργείται λόγω της ανεπάρκειας θέσεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για παρακολούθηση πρόσθετων μαθημάτων που απαιτεί το ΚΥΣΑΤΣ από τους ενδιαφερόμενους αιτητές που επιθυμούν να λάβουν αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

Ειδικότερα, σκοπός της πρώτης πρότασης νόμου είναι να παρασχεθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να εξετάζονται στα απαιτούμενα πρόσθετα μαθήματα χωρίς κατ’ ανάγκην να τα έχουν παρακολουθήσει, καθώς και η δυνατότητα στο ΚΥΣΑΤΣ να διοργανώνει το ίδιο εξετάσεις για τους ενδιαφερόμενους αιτητές με σκοπό την αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

Η δεύτερη πρόταση νόμου κατατέθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2006 από τους βουλευτές κ. Πρόδρομο Προδρόμου και κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου είναι να απαλειφθεί η έννοια της αντιστοιχίας των διάφορων τίτλων σπουδών προς άλλους ανάλογους τίτλους των κρατικών πανεπιστημίων της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την εν λόγω πρόταση νόμου, η απαραίτητη διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών θα πρέπει να περιοριστεί στην οικουμενική έννοια της ισοτιμίας. Η διαδικασία αντιστοίχισης μοναδικό σκοπό έχει την εργοδότηση υποψηφίων στο δημόσιο τομέα και στην πραγματικότητα μεταφέρει αρμοδιότητα και εξουσία του συνταγματικά καθιερωμένου οργάνου (ΕΔΥ και κατ’ επέκταση ΕΕΥ) στο ΚΥΣΑΤΣ.

Όπως αναφέρθηκε περαιτέρω από τους εισηγητές, με τη μεταφορά αυτής της αρμοδιότητας στο ΚΥΣΑΤΣ έχει δημιουργηθεί μια δαιδαλώδης γραφειοκρατία, που ταλαιπωρεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες και δημιουργεί αχρείαστο κόστος για το δημόσιο. Τέλος, όπως αναφέρεται στην ίδια αιτιολογική έκθεση, η εν λόγω πρόταση νόμου αποσκοπεί στην αποκατάσταση της θεσμικής τάξης, κατά την οποία η διαλογή των υποψηφίων γίνεται από συνταγματικά καθιερωμένο όργανο και η υποχρέωση του κράτους είναι να επιλέγει και να προσλαμβάνει τους καταλληλότερους, σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας, υποψηφίους για εργοδότηση.

Στο στάδιο της μελέτης των πιο πάνω προτεινόμενων νομοθετημάτων, κατατέθηκαν υπομνήματα από πλευράς των εμπλεκόμενων μερών και εκφράστηκαν απόψεις και εισηγήσεις για σκοπούς βελτίωσης των προνοιών τους, οι οποίες επιγραμματικά συνοψίζονται στα πιο κάτω:

Η εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου με την ιδιότητά της και ως προέδρου του ΚΥΣΑΤΣ ανέφερε ότι το Συμβούλιο θα λειτουργεί με πιο ευέλικτο τρόπο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να παρακάθηνται σε εξετάσεις για την αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλου σπουδών και το θέμα του κόστους των εξετάσεων θα τεθεί από το ίδρυμα στο οποίο θα ανατεθεί η διοργάνωση των εξετάσεων.

Η εκπρόσωπος της ΕΕΥ, εκφράζοντας τη διαφωνία της με το θεσμό των πιο πάνω εξετάσεων, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ύπαρξη επάρκειας γνώσεων όσον αφορά τα πτυχία. Η ίδια σημείωσε ότι το υπό αναφορά νομοσχέδιο χρήζει ορισμένων βελτιώσεων και ταυτόχρονα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι πιθανόν το ΚΥΣΑΤΣ να μετατραπεί σε εξεταστικό κέντρο, αν υιοθετηθούν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις.

Διευκρινίζοντας και απαντώντας στο πιο πάνω, η πρόεδρος του ΚΥΣΑΤΣ εξήγησε πως το ΚΥΣΑΤΣ δεν πρόκειται να γίνει εξεταστικό κέντρο και πως με την παρακολούθηση συμπληρωματικών μαθημάτων δε σημαίνει ότι θα αλλάξει και η ειδικότητα κάποιου υποψήφιου αιτητή για αναγνώριση ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών του. Περαιτέρω, όπως η ίδια εξήγησε, πρόκειται για παρακολούθηση ομότιτλων μαθημάτων, με σκοπό να πιστοποιηθεί η επάρκεια της γνώσης.

Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Αγώνα Πτυχιούχων Αξιολογημένων Κλάδων Νηπιαγωγών Ιδιωτικών Κολεγίων Κύπρου εξέφρασε επιφυλάξεις αναφορικά με το κόστος εξέτασης του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, αλλά και το αδιάβλητο της διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων. Επιπλέον, εξέφρασε προβληματισμό ως προς τα κριτήρια με τα οποία θα καθορίζεται η βαθμολογία.

Ο εκπρόσωπος του ΣΙΑΕΚ δήλωσε ενώπιον της επιτροπής ότι το όλο πρόβλημα διαιωνίζεται με την εισαγωγή του θεσμού της διεξαγωγής των πιο πάνω εξετάσεων και αναφερόμενος στην αναβάθμιση των κολεγίων εξέφρασε την άποψη ότι το πρόβλημα δυνατόν να λυθεί, αν τροποποιηθούν τα σχέδια υπηρεσίας της δημόσιας υπηρεσίας -εφόσον οι εξετάσεις είναι χρήσιμες για διορισμό σε θέση στη δημόσια υπηρεσία- ώστε στα ακαδημαϊκά προσόντα να περιλαμβάνονται και τα διπλώματα ιδιωτικών κολεγίων.

Στην πορεία της περαιτέρω μελέτης των πιο πάνω σχεδίων νόμου, η πρώτη υπό αναφορά πρόταση νόμου εγκαταλείφθηκε από πλευράς των εισηγητών της, διότι ο κ. Νίκος Τορναρίτης έκρινε ότι το νομοσχέδιο όπως διαμορφώθηκε στην πορεία από την επιτροπή μπορεί να καλύψει τους επηρεαζομένους και ο κ. Πρόδρομος Προδρόμου δήλωσε πως θα επιμείνει στη δεύτερη πρόταση νόμου την οποία κατέθεσε από κοινού με την κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Στα πλαίσια περαιτέρω διεξαγωγής της συζήτησης, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατέθεσε ενώπιον της επιτροπής σημείωμα το οποίο αφορά τη δεύτερη πρόταση νόμου και στο οποίο εκφράζεται η πρόθεση του υπουργείου να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα των αποφοίτων ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη δημιουργία δύο σωμάτων, εκ των οποίων το ένα θα ασχολείται με τίτλους σπουδών που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ξένων χωρών και με την παροχή πληροφοριών για αναγνωρισμένα προγράμματα, ενώ το άλλο θα ασχολείται με την εκπαιδευτική αξιολόγηση-πιστοποίηση προγραμμάτων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο. Όπως ανέφερε η ίδια εκπρόσωπος, για την υλοποίηση των πιο πάνω απαιτείται κάποιο χρονικό περιθώριο, γι’ αυτό ζήτησε πίστωση χρόνου για τη μελέτη όλων των παραμέτρων και τη σύνταξη και προώθηση ανάλογων νομοσχεδίων.

Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στο υπό αναφορά σημείωμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για την άμεση λύση του προβλήματος των εκατοντάδων αποφοίτων ιδιωτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι αναμένουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που ζήτησε το ΚΥΣΑΤΣ για την απόκτηση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα διευκολύνονται οι υποψήφιοι μέσω της διοργάνωσης εξετάσεων για τα συγκεκριμένα μαθήματα και δε θα χρειάζεται να γίνονται αποδεκτοί σε πανεπιστήμια, για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή αποφάσισε να διαμορφώσει το νομοσχέδιο, σύμφωνα και με τις εισηγήσεις της εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Κύπρου και παράλληλα προέδρου του ΚΥΣΑΤΣ, ώστε αυτό να προνοεί τα ακόλουθα:

Το ΚΥΣΑΤΣ θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για την ισοτιμία ή την ισοτιμία και αντιστοιχία τίτλου σπουδών, αφού μελετήσει παρόμοια προηγούμενη περίπτωση ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, θα λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της οικείας Επιτροπής Κρίσεως ή, σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μαθήματα, θα μελετά τα αποτελέσματα ειδικών εξετάσεων, τις οποίες το ίδιο θα αναθέτει σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή σε άλλα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Υπό το φως των πιο πάνω, η επιτροπή διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος συμφώνησαν με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, και διαφώνησαν με την προώθηση για ψήφιση της δεύτερης υπό αναφορά πρότασης νόμου.

Επιπλέον, οι ίδιοι δήλωσαν ότι θα αναμένουν από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει στην υλοποίηση της εξαγγελίας του, όπως αυτή αναφέρεται στο πιο πάνω σημείωμα. Ειδικότερα, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος κ. Αντιγόνη Παπαδοπούλου δήλωσε ότι συμφωνεί με την προώθηση της ψήφισης του νομοσχεδίου, ως μιας μεσοπρόθεσμης λύσης, εν αναμονή της κατάθεσης από το αρμόδιο υπουργείο νέου νομοσχεδίου που θα επιλύει εξ ολοκλήρου το υπό συζήτηση θέμα. Η ίδια βουλευτής ωστόσο πρόσθεσε πως στο παρόν στάδιο δε θα εμμείνει σε προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου, με το σκοπό της οποίας όμως για λόγους αρχής συμφωνεί.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου τάσσεται εναντίον της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου, θεωρώντας ότι θα είναι αχρείαστος ο μηχανισμός εξετάσεων που προωθείται, λόγω του ότι, όπως ο ίδιος υποστήριξε, θα δημιουργήσει ένα ανεπιθύμητο εξεταστικό σύστημα παραπαιδείας, και γι’ αυτό εμμένει στην προώθηση για ψήφιση της πρότασης νόμου που ο ίδιος κατέθεσε.

Όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω, η πρώτη πρόταση νόμου εγκαταλείφθηκε από τους εισηγητές της, λόγω της προώθησης του σχετικού νομοσχεδίου.

 

28 Φεβρουαρίου 2006

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005.

2. Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005.

(Πρόταση νόμου).

3. Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006.

(Πρόταση νόμου).

 

 

 

 

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων