Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Γεώργιος Τάσου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Γεωργίας) και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η διευκόλυνση της εφαρμογής των κοινοτικών κανονισμών και των κοινοτικών αποφάσεων για τις ζωοτροφές και τα προσθετικά των ζωοτροφών, ώστε η εφαρμογή τους αυτή να καταστεί πληρέστερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.

Στον προτεινόμενο νόμο, ο οποίος τροποποιεί τον περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) Νόμο, περιλαμβάνονται παραρτήματα στα οποία κατονομάζονται οι τίτλοι όλων των κοινοτικών κανονισμών, καθώς και πρόνοια με βάση την οποία τα παραρτήματα αυτά μπορούν να τροποποιούνται με διατάγματα που θα εκδίδει ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με στόχο τη διευκόλυνση της εφαρμογής των υπό αναφορά κανονισμών και αποφάσεων.

Επιπρόσθετα, στον προτεινόμενο νόμο προβλέπεται η επιβολή αποτρεπτικών ποινικών και διοικητικών προστίμων με τελικό στόχο την όσο το δυνατό πληρέστερη και ταχύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την αποτελεσματικότερη προστασία της υγείας των καταναλωτών, της υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Με τις σκοπούμενες τροποποιήσεις διευκολύνεται η εφαρμογή συγκεκριμένων κοινοτικών Οδηγιών, κοινοτικών κανονισμών και κοινοτικών αποφάσεων που, σύμφωνα με χρονικές δεσμεύσεις, πρέπει να υιοθετηθούν το συντομότερο, μεταξύ των οποίων είναι οι εξής:

· Οδηγία 95/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 1995 για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων.

· Οδηγία 2002/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση της Οδηγίας 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί κυκλοφορίας των σύνθετων ζωοτροφών και για την κατάργηση της Οδηγίας 91/357/ΕΟΚ της Επιτροπής, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

· Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της ευρωπαϊκής Αρχής για την ασφάλεια των τροφίμων και για τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων.

· Κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

· Κανονισμός (ΕΚ) 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/18/ΕΚ.

· Κανονισμός (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

· Απόφαση 2005/317/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τη λήψη έκτακτων μέτρων για το μη εγκεκριμένο γενετικώς τροποποιημένο οργανισμό “Βt10” στα προϊόντα αραβοσίτου.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει καμιά παρέκκλιση ή μεταβατική περίοδο σε θέματα αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας και πληρότητας στην εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, επειδή οι παράμετροι αυτές σχετίζονται άμεσα αφενός με την ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου με την εξασφάλιση ίσων συνθηκών ανταγωνισμού στην κυκλοφορία των ζωοτροφών και των προσθετικών ουσιών, καθώς και στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και ενδιάμεσων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

3. Το Τμήμα Γεωργίας εφαρμόζει ήδη την εναρμονισμένη νομοθεσία από τις 15 Νοεμβρίου 2002, διότι κατέχει την τεχνογνωσία και οργανωτική δομή και τους μηχανισμούς για την εφαρμογή αυτή, αλλά θα απαιτηθεί περαιτέρω ενίσχυσή του σε προσωπικό, αφενός λόγω της εφαρμογής της ανάλυσης HACCP (Ανάλυση Κινδύνων στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου) σε όλους τους εμπορικούς και μη εμπορικούς (φάρμες) μύλους ζωοτροφών και αφετέρου λόγω της αύξησης των ελεγχόμενων παραμέτρων στη φύση και στη σύσταση των ζωοτροφών και των προσθετικών σ’ αυτές ουσιών.

4. Δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες ή σε άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

5. Αναμένεται ότι θα επιτευχθεί η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των ζωικών τροφίμων, η παραγωγικότητα της κτηνοτροφίας, η εμπιστοσύνη του Κυπρίου καταναλωτή στις επιτόπιες ζωοτροφές και στα ζωοκομικά προϊόντα και να υπάρξουν ίσες συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα των ζωοτροφών.

Η επιτροπή, στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου και ύστερα από επιστολή που απέστειλε σ’ αυτήν ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Βιομηχάνων Ζωοτροφών, Προσθετικών και Πρώτων Υλών Ζωοτροφών, με την οποία ζητούσε πίστωση χρόνου, για να μελετήσει καλύτερα τις πρόνοιες του νομοσχεδίου, ζήτησε από τον εν λόγω σύνδεσμο να αποστείλει γραπτώς τις απόψεις του το συντομότερο, λόγω του ότι επείγει η ψήφιση του νομοσχεδίου. Επισημαίνεται ότι μέχρι τη στιγμή της ετοιμασίας της εν λόγω έκθεσης δεν είχε σταλεί στην επιτροπή οποιαδήποτε απάντηση/επιστολή του πιο πάνω συνδέσμου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.

 

27 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων