Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Νίκος Τορναρίτης Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Υπηρεσία Περιβάλλοντος), του Υπουργείου Εσωτερικών (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως), του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων (Τμήμα Δημοσίων Έργων, Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας) και της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του περί της Αξιολόγησης και Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Θορύβου Νόμου του 2004, σκοπούνται τα ακόλουθα:

1. Η επαναδιατύπωση των ορισμών των όρων “αεροδρόμιο”, “ήσυχη περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος”, “ήσυχη περιοχή στην ύπαιθρο”, “οδικός άξονας”, “πολεοδομικό συγκρότημα“ και “σιδηροδρομικός άξονας” και η προσθήκη των ορισμών “μεγάλος οδικός άξονας”, “μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα” και “μεγάλος σιδηροδρομικός άξονας”.

2. Η αντικατάσταση του δείκτη καθορισμού οριακών τιμών θορύβου, ώστε να συνάδει πλήρως με το άρθρο 5, παράγραφος 1 της σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας.

3. Η ρύθμιση της χρονικής σειράς με την οποία θα γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες για τη στρατηγική χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου αυτού, οι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων υπηρεσιών τόνισαν ότι τα σχέδια δράσης που θα υιοθετηθούν δυνατό να περιλαμβάνουν μονοδρομήσεις υφιστάμενων και κατασκευή νέων δρόμων, καθώς και παροχή οικονομικής ενίσχυσης για λήψη αντιθορυβικών μέτρων σε περιοχές με υψηλά επίπεδα θορύβου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, υιοθετώντας τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο.

 

1η Μαρτίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων