Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμος του 2006» και για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Τορναρίτης, πρόεδρος Αθηνά Κυριακίδου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα
Ιωνάς Νικολάου Πρόδρομος Προδρόμου
Θάσος Μιχαηλίδης  
Τάκης Χατζηγεωργίου Μη μέλη της επιτροπής:
Γιάννος Λαμάρης Μαρίνος Σιζόπουλος

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο και την πιο πάνω πρόταση νόμου σε αρκετές συνεδρίες της, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 24 Ιανουαρίου και 28 Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του νομοσχεδίου και της πρότασης νόμου κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), της ΟΕΛΜΕΚ, της ΟΛΤΕΚ και της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών (ΠΣΕΜ), παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στην επιτροπή.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας με τον προτεινόμενο νόμο, που προνοεί για τη διεξαγωγή των παγκύπριων εξετάσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στην επιτροπή, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

· Μετά την ένταξη της Κύπρου, το Μάιο του 2004, ως πλήρους μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σχέσεις Κύπρου και Ελλάδας ρυθμίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι σχέσεις των δύο χωρών στα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα στα θέματα εισαγωγής Κυπρίων και Ελλήνων φοιτητών στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια, αντίστοιχα, θα ρυθμίζονται από τις διατάξεις οι οποίες ισχύουν για όλους τους αποφοίτους σχολείων μέσης εκπαίδευσης των κοινοτικών χωρών.

· Μετά την τροποποίηση της ελληνικής νομοθεσίας και τη συμπερίληψη της ειδικής κατηγορίας των Κυπρίων στην ειδική κατηγορία των “αλλογενών-αλλοδαπών” (“κοινοτικών”), η διάθεση των θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια δε θα γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, βάσει του περί Εισαγωγικών Εξετάσεων Νόμου, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

· Συνεπεία όλων των πιο πάνω δεδομένων, δημιουργήθηκε η ανάγκη για ρύθμιση, με βάση νέο νομοθετικό πλαίσιο, των εισαγωγικών εξετάσεων στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου και εισαγωγή διαδικασιών για την απονομή του πιστοποιητικού πρόσβασης και του γενικού βαθμού κατάταξης, τα οποία θα χορηγούνται στους υποψηφίους με βάση τα αποτελέσματα στις παγκύπριες εξετάσεις. Παράλληλα, το νέο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στη συγχώνευση των ενιαίων εξετάσεων για σκοπούς παροχής απολυτηρίου στους μαθητές των δημόσιων σχολείων μέσης εκπαίδευσης με τις εισαγωγικές εξετάσεις για εισδοχή στα ΑΑΕΙ της Κύπρου.

Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου εξετάστηκε παράλληλα και η πιο πάνω πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, βουλευτή μη μέλους της επιτροπής.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διεξαγωγής των Εισαγωγικών Εξετάσεων για τα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας Νόμου με την κατάργηση του συστήματος αναγωγής της αρχικής βαθμολογίας των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων για τις θέσεις στα πιο πάνω ιδρύματα. Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η κατάργηση της μεθόδου της αναγωγής για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων για τα ΑΑΕΙ, ώστε να τερματιστούν οι αδικίες που δημιουργεί το υφιστάμενο σύστημα.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου κατατέθηκε μεγάλος αριθμός υπομνημάτων από πλευράς των εμπλεκόμενων μερών στα οποία περιλαμβάνονται εισηγήσεις, παρατηρήσεις, θέσεις και απόψεις για σκοπούς βελτίωσης και τροποποίησης ορισμένων προνοιών του. Στα πιο πάνω εμπλεκόμενα μέρη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ΟΕΛΜΕΚ, η ΟΛΤΕΚ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το ΤΕΠΑΚ, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το περιεχόμενο των πιο πάνω υπομνημάτων, μεταξύ άλλων, αφορά τα ακόλουθα:

· Την πρόνοια για καταβολή τελών για τις παγκύπριες εξετάσεις.

· Τη διενέργεια της δεύτερης κατανομής και της προσφοράς θέσεων.

· Την ημερομηνία έκδοσης του οδηγού εξετάσεων.

· Τη διαδικασία επεξεργασίας του τελικού βαθμού του γραπτού κάθε μαθήματος για σκοπούς έκδοσης του γενικού βαθμού κατάταξης.

· Την προσφορά υπεράριθμων θέσεων.

· Τον καθορισμό και τις υποχρεώσεις των θεματοθετών σε σχέση με την ύπαρξη σύγκρουσης συμφέροντος.

Επιπρόσθετα, για σκοπούς εξέτασης της υπό αναφορά πρότασης νόμου, κατατέθηκαν από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στοιχεία στα οποία εμφαίνεται η στατιστική επεξεργασία των βαθμολογιών στα εξεταζόμενα μαθήματα, όπως αυτή πραγματοποιείται σήμερα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δήλωσε ότι η ψήφιση αυτής της πρότασης νόμου δεν κρίνεται σκόπιμη, διότι με τη νέα βελτιωμένη φόρμουλα επεξεργασίας του τελικού βαθμού, που ετοίμασε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, διασφαλίζεται η αξιοπιστία των εξετάσεων και παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των διάφορων μαθημάτων που δεν ανήκουν στα ίδια επιστημονικά πεδία. Όπως επισήμανε επίσης ο ίδιος, η νέα αυτή φόρμουλα διορθώνει τις στρεβλώσεις της προηγούμενης και η επεξεργασία που θα γίνεται κρίνεται απαραίτητη για σκοπούς διευκόλυνσης της πρόσβασης των Κυπρίων υποψηφίων στα ελληνικά πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της Ελλάδας.

Σύμφωνα επίσης με σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε στην επιτροπή η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, το υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας/αναγωγής πρέπει να μελετηθεί ξανά και να γίνουν τέτοιες αλλαγές, ώστε τα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα να ελαχιστοποιηθούν. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τυχόν κατάργηση του συστήματος αυτού θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα, όπως, για παράδειγμα, απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων στα ελληνικά ΑΑΕΙ, λόγω της αλλαγής που τροχοδρομείται στην Ελλάδα.

Στο στάδιο της κατ’ άρθρο μελέτης του νομοσχεδίου συζητήθηκαν αναλυτικά οι επιμέρους πρόνοιές του και καταγράφηκαν προσεκτικά οι διάφορες απόψεις και παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων μερών, μερικές από τις οποίες υιοθετήθηκαν. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, αυτές αφορούν την καταβολή τελών, την κατανομή υπεράριθμων θέσεων σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα και τη ρύθμιση των υποχρεώσεων των θεματοθετών και βαθμολογητών των μαθημάτων για αποφυγή δημιουργίας σύγκρουσης συμφέροντος.

Με βάση τα πιο πάνω, η επιτροπή ομόφωνα διαμόρφωσε το κείμενο του υπό αναφορά νομοσχεδίου, ώστε αυτό να διαλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

· Προσθήκη στο σκοπό των παγκύπριων εξετάσεων και πρόνοιας για ρύθμιση της κατανομής των θέσεων στα ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα της Ελλάδας, που ενδεχομένως θα προσφέρει η Ελλάδα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Η προσθήκη αυτή προτάθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

· Διαγραφή της πρόνοιας στο άρθρο που αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής στις παγκύπριες εξετάσεις, σύμφωνα με την οποία καταβάλλονται εκ νέου όλα τα νενομισμένα τέλη, σε περίπτωση τροποποίησης της αίτησης, και προσθήκη σχετικής επιφύλαξης στο ίδιο άρθρο σύμφωνα με την οποία στην περίπτωση επιλογής πρόσθετων μαθημάτων ο αιτητής καταβάλλει πρόσθετα τέλη.

· Αύξηση του ποσοστού κατανομής των υπεράριθμων θέσεων σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα από 7% σε 10% του συνολικού αριθμού θέσεων, όπως αυτό εξάλλου ισχύει και στην υφιστάμενη νομοθεσία που καταργείται.

· Προσθήκη πρόνοιας για κατανομή κατ’ έτος θέσεων ως υπεράριθμων και σε άτομα τα οποία περιλαμβάνονται σε ειδικές κατηγορίες.

· Προσθήκη επιφύλαξης σε σχέση με τον οδηγό εξετάσεων, ώστε κατά τον πρώτο χρόνο ισχύος του νόμου ο οδηγός εξετάσεων να εκδοθεί εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του. Για τα επόμενα έτη ο εν λόγω οδηγός θα εκδίδεται κάθε χρόνο το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου.

· Ρύθμιση της διάταξης για τις υποχρεώσεις των θεματοθετών των μαθημάτων, ώστε τα μέλη των επιτροπών θεματοθετών να υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά το σχολικό έτος που διεξάγονται οι παγκύπριες εξετάσεις δεν έχουν ασχοληθεί με φροντιστηριακά μαθήματα, περιλαμβανομένων και των μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, που αφορούν μαθήματα των παγκύπριων εξετάσεων ή/και δεν έχουν συγγενή μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που παρακάθηται στις παγκύπριες εξετάσεις. Επισημαίνεται ότι η ίδια ρύθμιση θα εφαρμόζεται και για τις υποχρεώσεις των βαθμολογητών των μαθημάτων.

Ο εισηγητής της πρότασης νόμου κ. Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε ότι εμμένει στις αρχικές του θέσεις όπως αυτές περιλαμβάνονται στις πρόνοιες και στο σκοπό της πρότασης νόμου που κατέθεσε.

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μην υιοθετήσει τις πρόνοιες και το σκοπό της υπό αναφορά πρότασης νόμου, θεωρώντας ότι στο παρόν στάδιο δεν κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του συστήματος επεξεργασίας της αρχικής βαθμολογίας των γραπτών εξετάσεων.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί, με βάση τα πιο πάνω.

 

28 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων