Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 22 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, καθώς και ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Ο προϋπολογισμός της αρχής για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £824.032 και έσοδα ύψους £906.980.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα της ΡΑΕΚ για το 2006 θα προέλθουν κυρίως από την είσπραξη ετήσιων τελών αδειών που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό αυτό πρόνοια για κρατική χορηγία, τουναντίον, περιλαμβάνεται πρόνοια για καταβολή της δεύτερης δόσης, ύψους £70.000, για εξόφληση της κρατικής χορηγίας που καταβλήθηκε από την κυβέρνηση προς το γραφείο της ΡΑΕΚ εντός του 2004 και η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των £450.000. Η πρώτη δόση, ύψους £100.000, καταβλήθηκε εντός του 2005.

Στον προϋπολογισμό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας για το 2006 περιλαμβάνεται επίσης αύξηση του ύψους των επιδομάτων των μελών της ΡΑΕΚ από £155 σε £400 μηνιαίως, ώστε να εξισωθούν με αυτά του προέδρου της.

Περιλαμβάνεται ακόμα πρόνοια για τη δημιουργία δύο νέων θέσεων Λειτουργού Ενέργειας (Μεταφορά, Διανομή και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας) και Λειτουργού Ενέργειας (Οικονομικές Υπηρεσίες) και οι δύο θέσεις στις συνδυασμένες κλίμακες Α9-Α11-Α12.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις για την προγραμματιζόμενη κατασκευή αιολικού πάρκου. Ενημερώνοντας σχετικά την επιτροπή, οι παριστάμενοι αρμόδιοι της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ανέφεραν ότι διεξάγεται μελέτη αναφορικά με τη βιωσιμότητα του έργου και εξέφρασαν την άποψη ότι υπάρχει η πιθανότητα να εγκαταλειφθεί το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο είναι προγραμματισμένο.

Περαιτέρω, ζητήθηκε από τους αρμοδίους της Αρχής να ενημερώσουν την επιτροπή για τις ενέργειες που γίνονται για ανεξαρτητοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ). Συναφώς, οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι πράγματι υπάρχει Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προνοεί για νομική ανεξαρτησία του ΔΣΜ από τις δραστηριότητες της ΑΗΚ και η οποία πρέπει να εφαρμοστεί.

Τέλος, μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν να δοθούν ευνοϊκότερα κίνητρα για εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών για παροχή αγροτικού ρεύματος σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές, που, όπως υποστήριξαν, θα επιφέρει μεγάλη εξοικόνομηση και θα είναι πιο λειτουργικό. Οι αρμόδιοι της Αρχής συμφώνησαν ότι τα κίνητρα που παρέχονται για λειτουργία φωτοβολταϊκών είναι όντως ανεπαρκή και σημείωσαν ότι το όλο θέμα χρειάζεται επανεξέταση.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΡΑΕΚ για το έτος 2006.

 

28 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων