Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ιωνάς Νικολάου
Ζαχαρίας Κουλίας Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου Μαρίνος Σιζόπουλος
Σωτηρούλα Χαραλάμπους  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 22 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, καθώς και εκπρόσωπος του Ειδικού Ταμείου Διαχείρισης Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Ο προϋπολογισμός του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας προβλέπει δαπάνες ύψους £6.857.400 και έσοδα ύψους £5.810.000.

Το Ειδικό Ταμείο για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας συστάθηκε με βάση τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμο του 2003. Το ταμείο διαχειρίζεται επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ή εκπροσωπούνται ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως πρόεδρος, ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο γενικός διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού, ο διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας, που είναι υπεύθυνος για θέματα ενέργειας, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας και το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου.

Τα έσοδα του ταμείου για το 2006, που προϋπολογίζονται, αναμένεται να προέλθουν από την κατάθεση στο ειδικό ταμείο των εισπράξεων κατά τη διάρκεια του 2006 του τέλους £0,13/KWh επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, που επιβάλλεται, με βάση το άρθρο 8 του σχετικού νόμου, από την 1η Αυγούστου 2003. Περαιτέρω, υπάρχει πρόβλεψη για έσοδα ύψους £430.000 από τόκους, τα οποία αναμένεται να προέλθουν από την επένδυση των αποθεμάτων του ειδικού ταμείου ύστερα από έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι δαπάνες του ειδικού ταμείου για το 2006 αφορούν σχέδια για προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και για εξοικονόμηση ενέργειας (£6.857.400), λειτουργικές δαπάνες (£118.500), εκπαίδευση προσωπικού/συνέδρια, σεμινάρια και άλλα γεγονότα (£50.000), συμβουλευτικές υπηρεσίες/έρευνα (£260.000), εκδόσεις και δημοσιότητα (£20.000).

Το υπόλοιπο του ταμείου στο τέλος του 2006 προϋπολογίζεται σε £8.561.846. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, μέρος του ποσού αυτού θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των αυξημένων υποχρεώσεων του ειδικού ταμείου για τα επόμενα έτη, όταν θα παρέχονται, πέραν των επενδυτικών ενισχύσεων, και λειτουργικές ενισχύσεις στα μεγάλα αιολικά και φωτοβολταϊκά συστήματα. Σημειώνεται ότι, με βάση τα κατατεθέντα στοιχεία, άρχισε η καταβολή λειτουργικών επιδοτήσεων για τα φωτοβολταϊκά συστήματα που έχουν ενωθεί με το δίκτυο και υπολογίζεται στο τέλος του 2006 να αρχίσει η καταβολή λειτουργικών επιδοτήσεων για τα μεγάλα εμπορικά αιολικά συστήματα. Ήδη έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου, για σκοπούς επιδότησης της παραγόμενης κιλοβατώρας, εγκαταστάσεις αιολικών συστημάτων δυναμικότητας 56,5 MW.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας για το έτος 2006, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου για Προώθηση και Ενθάρρυνση της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας του 2006 Νόμος του 2006».

 

 

28 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων