Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ιωνάς Νικολάου, πρόεδρος Ανδρέας Αγγελίδης
Ανδρέας Παπαπολυβίου Χρίστος Κληρίδης
Καίτη Κληρίδου Ανδρούλα Βασιλείου
Αριστοφάνης Γεωργίου Χριστόδουλος Ταραμουντάς

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών μελέτησε τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2006.

Σκοπός των πρώτων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Χημικού και Επιθεωρητή Χημείου στο Γενικό Χημείο, καθώς και ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τη νέα θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Χημείου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η τροποποίηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Χημικού κρίθηκε αναγκαία, ώστε αυτό να συνάδει με τις ρυθμίσεις του νέου κρατικού μισθολογίου στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο υιοθετήθηκε ο θεσμός των συνδυασμένων κλιμάκων αντί των συνδυασμένων θέσεων. Επιπρόσθετα, λόγω της δημιουργίας της νέας θέσης Ανώτερου Επιθεωρητή Χημείου, κρίθηκε αναγκαία η αναθεώρηση του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Επιθεωρητή Χημείου, ώστε να γίνει πιο ορθολογιστικά η κατανομή των καθηκόντων και ο καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων.

Σκοπός των δεύτερων κανονισμών είναι η τροποποίηση των υφιστάμενων σχεδίων υπηρεσίας για τις θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Λειτουργού Στατιστικής, Ανώτερου Λειτουργού Στατιστικής και Λειτουργού Στατιστικής με στόχο την πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία, καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, η τροποποίηση των εν λόγω σχεδίων υπηρεσίας της επιστημονικής πυραμίδας της υπηρεσίας αυτής κρίθηκε αναγκαία, ώστε αυτά να συνάδουν με τη γενικότερη πολιτική που ακολουθείται στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των σχεδίων υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στα αναθεωρημένα σχέδια υπηρεσίας περιλήφθηκαν οι νέες μισθοδοτικές κλίμακες που εγκρίθηκαν με τις ρυθμίσεις του νέου κρατικού μισθολογίου, διευρύνθηκαν οι κλάδοι σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος καθώς και οι γλωσσικές απαιτήσεις και προσδιορίστηκε χρονικά η πείρα που προβλέπεται ως πλεονέκτημα στο βαθμό εισδοχής. Επιπρόσθετα, η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος διαφοροποιήθηκε, κατά τρόπο ώστε η κατοχή τέτοιου διπλώματος στο βαθμό εισδοχής, δηλαδή στη θέση Λειτουργού Στατιστικής, να μην προβλέπεται ως απαιτούμενο προσόν ή ως πλεονέκτημα, ενώ στη θέση Ανώτερου Λειτουργού Στατιστικής προβλέπεται ως πλεονέκτημα και στις θέσεις Πρώτου Λειτουργού Στατιστικής και Διευθυντή Στατιστικής Υπηρεσίας εξακολουθεί να προβλέπεται ως απαιτούμενο προσόν. Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση, τα εν λόγω σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).

Σκοπός των τρίτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός νέου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πολιτικού Μηχανικού στο Υπουργείο Εσωτερικών-Διοίκηση στις συνδυασμένες κλίμακες Α9-11-12, η οποία προέκυψε από τη μετονομασία των προγενέστερων συνδυασμένων θέσεων Πολιτικού Μηχανικού 2ης Τάξης (κλίμακα Α9) και Πολιτικού Μηχανικού 1ης Τάξης (κλίμακα Α11-12). Σύμφωνα με το επεξηγηματικό σημείωμα που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η μετονομασία των εν λόγω θέσεων έγινε στα πλαίσια της εφαρμογής του ενιαίου κρατικού μισθολογίου στη δημόσια υπηρεσία. Όπως αναφέρεται στο ίδιο σημείωμα, το προτεινόμενο σχέδιο υπηρεσίας συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των τέταρτων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Τεχνικού Επιθεωρητή στην Υπηρεσία Μεταλλείων, η οποία είναι θέση προαγωγής, με τη συμπερίληψη στα απαιτούμενα προσόντα σημείωσης, με βάση την οποία για την πρώτη πλήρωση της θέσης μετά την έγκριση του σχεδίου υπηρεσίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τριετή υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Τεχνικού, να μπορούν να είναι υποψήφιοι και υπάλληλοι με οκταετή τουλάχιστο συνολική υπηρεσία στις κατώτερες θέσεις, οι οποίες καθορίζονται, από την οποία μονοετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Τεχνικού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, σήμερα η θέση Τεχνικού Επιθεωρητή δεν μπορεί να πληρωθεί, αφού οι υπηρετούντες στην κατώτερη θέση Ανώτερου Τεχνικού δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη με βάση το ισχύον σχέδιο υπηρεσίας τριετή υπηρεσία στη θέση αυτή. Ως εκ τούτου, για να καταστεί δυνατή η πλήρωση της θέσης Τεχνικού Επιθεωρητή, κρίνεται αναγκαία η συμπερίληψη της εν λόγω σημείωσης, ρύθμιση η οποία είχε υιοθετηθεί και με το ισχύον σχέδιο υπηρεσίας για την επίλυση του ίδιου προβλήματος.

Σκοπός των πέμπτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός του σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Ελέγχου στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων-Διοίκηση, η οποία είναι θέση πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες κλίμακες Α9-11-12. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία στα πλαίσια των ενιαίων ρυθμίσεων του νέου κρατικού μισθολογίου στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το οποίο υιοθετήθηκε ο θεσμός των συνδυασμένων κλιμάκων αντί των συνδυασμένων θέσεων.

Σκοπός των έκτων κανονισμών είναι ο καταρτισμός σχεδίου υπηρεσίας για τις νέες θέσεις Λογιστικού Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και Βοηθού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών που δημιουργήθηκαν στην Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών στο Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, δημιουργήθηκαν τέσσερις νέες θέσεις Λογιστικού Λειτουργού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, οι οποίες είναι θέσεις πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες κλίμακες Α4 και Α7 επεκτεινόμενες κατά δύο προσαυξήσεις, και δύο θέσεις Βοηθού Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, οι οποίες είναι επίσης θέσεις πρώτου διορισμού στις συνδυασμένες κλίμακες Α1, Α2 και Α5 επεκτεινόμενες κατά δύο προσαυξήσεις. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τα προτεινόμενα σχέδια υπηρεσίας συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στα πλαίσια της αρμόδιας υποεπιτροπής της ΜΕΠ.

Σκοπός των έβδομων κανονισμών είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου σχεδίου υπηρεσίας για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού, η οποία τώρα είναι θέση προαγωγής, έτσι ώστε να καθοριστεί ότι αυτή στο μέλλον θα είναι θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, η προτεινόμενη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία με βάση τη γενικά ακολουθούμενη πολιτική στη δημόσια υπηρεσία ότι οι θέσεις στη μισθοδοτική κλίμακα Α14(ii) είναι θέσεις πρώτου διορισμού και προαγωγής. Όπως επίσης αναφέρεται στην πιο πάνω έκθεση, στα καθήκοντα και στις ευθύνες και στα απαιτούμενα προσόντα του προτεινόμενου σχεδίου υπηρεσίας, το οποίο συζητήθηκε και συμφωνήθηκε στα πλαίσια στης αρμόδιας υποεπιτροπής της ΜΕΠ, περιλήφθηκαν οι συνήθεις πρόνοιες που απαιτούνται στις θέσεις του επιπέδου αυτού στη δημόσια υπηρεσία.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, υιοθετώντας τα προτεινόμενα με τους υπό συζήτηση κανονισμούς σχέδια υπηρεσίας, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης.

 

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων