Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών για τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Ελένη Θεοχάρους, αναπλ. πρόεδρος Δημήτρης Συλλούρης
Τάκης Χατζηγεωργίου Ντίνος Μιχαηλίδης
Ανδρέας Αγγελίδης Μη μέλη της επιτροπής:
Αθηνά Κυριακίδου Θάσος Μιχαηλίδης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών μελέτησε τα νομοσχέδια που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Εξωτερικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού, Συγκοινωνιών και Έργων, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Με τον πρώτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 169.2 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο, η οποία υπογράφτηκε την 21η Νοεμβρίου 2001, μετά την υπ’ αριθμόν 54.178 απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2001.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο τριάντα δύο κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και από αυτά είκοσι ένα την έχουν επικυρώσει. Η σύμβαση αυτή αναγνωρίζει ότι το τοπίο αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων, ότι η ποιότητα και η ποικιλότητα των ευρωπαϊκών τοπίων συνιστούν κοινό πόρο και ότι είναι σημαντική η συνεργασία για την προστασία και διαχείριση του τοπίου. Στόχοι της υπό εξέταση σύμβασης είναι η προαγωγή της προστασίας, της διαχείρισης και του σχεδιασμού του τοπίου, καθώς και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε συναφείς τομείς. Η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει να προχωρήσει σε νομική αναγνώριση του τοπίου ως αναπόσπαστου συστατικού του ανθρώπινου περιβάλλοντος και έκφρασης της ποικιλίας της κοινής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των πολιτών και να εντάξει την έννοια του τοπίου στην πολεοδομική και χωροταξική πολιτική, στην πολιτιστική, περιβαλλοντική, αγροτική, κοινωνική και οικονομική πολιτική και σε άλλους τομείς που δυνατό να έχουν άμεσα ή έμμεσα επιπτώσεις στο τοπίο. Επιπλέον, η ίδια εκπρόσωπος ανέφερε στην επιτροπή ότι εμπειρογνώμονες από την Ευρώπη ήλθαν στην Κύπρο τον περασμένο χρόνο και εξήγησαν στις αρμόδιες αρχές πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις της εν λόγω σύμβασης.

Με το δεύτερο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση της Συμφωνίας Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση της Ισοτιμίας Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης, η οποία υπογράφτηκε στις 25 Μαΐου 2005, ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμόν 57.051, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2003.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο, σκοπός της αναφερόμενης πιο πάνω συμφωνίας είναι η αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών μεταξύ των δύο χωρών και η ενδυνάμωση της συνεργασίας τους στους τομείς των επιστημών και της ανώτερης εκπαίδευσης, με ενέργειες όπως η προώθηση της ανταλλαγής φοιτητών και ακαδημαϊκού προσωπικού και η διευκόλυνση των φοιτητών στο να αρχίσουν ή να συνεχίσουν σπουδές στο άλλο κράτος.

Στο στάδιο της μελέτης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επισήμανε στους εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ότι τέτοιου είδους συμφωνίες δε θα έπρεπε να συνάπτονται με μεμονωμένες χώρες, αλλά θα έπρεπε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού να υπάρξει μια ευρύτερη σύμβαση, που να καλύπτει όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικά είναι πιθανό να παραβιάζεται η αρχή της ισότητας για Κυπρίους που επιθυμούν να συνεχίσουν ή να αρχίσουν τις σπουδές τους σε ευρωπαϊκή χώρα άλλη από τη Γερμανία.

Με τον τρίτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η τροποποίηση του νόμου του 2004 που κυρώνει την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR).

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το υπό αναφορά νομοσχέδιο, σκοπός του νομοσχεδίου είναι, πρώτον, η προσθήκη στον κυρωτικό νόμο του 2004 για την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) διάταξης, ώστε τα εκάστοτε ενημερωμένα παραρτήματα της αναφερόμενης πιο πάνω συμφωνίας να φυλάσσονται στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, και, δεύτερον, η προσθήκη στον πίνακα του βασικού νόμου του κειμένου του πρωτοκόλλου ημερομηνίας 28 Οκτωβρίου 1993. Όπως εξήγησε στα μέλη της επιτροπής η ίδια εκπρόσωπος, παρ’ όλο που η προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εν λόγω πρωτόκολλο εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μέσω των ουσιαστικών διατάξεων του βασικού νόμου, το κείμενο του πρωτοκόλλου εκ παραδρομής δεν είχε περιληφθεί στον πίνακα του νόμου του 2004.

Με τον τέταρτο νόμο που προτείνεται σκοπείται η κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση Σχετικά με την Περαιτέρω Μείωση των Εκπομπών του Θείου.

Ειδικότερα, το εν λόγω πρωτόκολλο αναφέρεται στην υποχρέωση των μελών του να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για έλεγχο ή/και μείωση των εθνικών ετήσιων εκπομπών θείου για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιδράσεις.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το εν λόγω πρωτόκολλο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των συμβάσεων/συμφωνιών/πρωτοκόλλων στα οποία η Κύπρος είχε υποχρέωση να προσχωρήσει πριν από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ίδιος εκπρόσωπος εξήγησε επίσης πως η Κύπρος δεν μπορούσε να προωθήσει τη διαδικασία προσχώρησης στο εν λόγω πρωτόκολλο πριν από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή χρειαζόταν να γίνει τροποποίηση του πρωτοκόλλου, ώστε να συμπεριληφθούν στα σχετικά παραρτήματά του οι συνολικές ετήσιες εκπομπές διοξιδίου του θείου και οι μελλοντικές προβλέψεις εκπομπών που αφορούν την Κύπρο.

Επιπλέον, ο ίδιος εκπρόσωπος τόνισε πως οι θετικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των προνοιών του προτεινόμενου νόμου είναι πολύ σημαντικές για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για τη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο, αφού το διοξίδιο του θείου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Πρόσθεσε επίσης ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει τη βασική υποδομή, την αναγκαία τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για εφαρμογή του πρωτοκόλλου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, όσον αφορά το πρώτο, τρίτο και τέταρτο νομοσχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις τους, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή τους σε νόμους, όπως αυτά έχουν τελικά διαμορφωθεί από νομοτεχνικής άποψης, για την κατά νόμο κύρωση των συμφωνιών και πρωτοκόλλων στα οποία τα εν λόγω νομοσχέδια αναφέρονται, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του πρώτου νομοσχεδίου, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο (Κυρωτικός) Νόμος του 2006».

Όσον αφορά το δεύτερο νομοσχέδιο, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών, κατά πλειοψηφία της αναπληρώτριας προέδρου της εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού, των μελών της βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος, καθώς και των μελών της βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κόμματος και του ΑΔΗΚ, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του, γι’ αυτό εισηγείται στην ολομέλεια του σώματος την ψήφισή του σε νόμο, αφού προηγουμένως τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Συμφωνίας Μεταξύ της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Αμοιβαία Αναγνώριση της Ισοτιμίας Τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης (Κυρωτικός) Νόμος του 2006».

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί για το δεύτερο νομοσχέδιο κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια της Βουλής.

 

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων