Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2005»

Παρόντες:

Άντρος Κυπριανού, πρόεδρος

Σοφοκλής Φυττής

Κίκης Γιάγκου

Γιώργος Βαρνάβα

Ελένη Μαύρου

Ντίνος Μιχαηλίδης

Ανδρέας Παπαπολυβίου

Γιώργος Περδίκης

Αντιγόνη Παπαδοπούλου

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Οκτωβρίου 2005 και στις 20 Φεβρουαρίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών, του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως του ίδιου υπουργείου, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Διοικητής της Πολιτικής Άμυνας, εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του Γραφείου του Συντονιστή Εναρμόνισης.

Με τους υπό αναφορά κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 8 του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου, σκοπείται η τροποποίηση των περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να εναρμονιστούν οι πρόνοιές τους με το κοινοτικό κεκτημένο και ειδικότερα με την Oδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003 για τροποποίηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες.

Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς αρμοδίους που παρευρέθηκαν στην επιτροπή, με τους προτεινόμενους κανονισμούς σκοπείται η προσθήκη πρόνοιας σύμφωνα με την οποία η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας θα μεριμνά, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του κοινού και κατά την αναθεώρηση των εξωτερικών σχεδίων επείγουσας ανάγκης, όπως ισχύει και για τον καταρτισμό τους. Επιπρόσθετα, γίνεται εισήγηση να τροποποιηθεί η διάταξη των κανονισμών με βάση την οποία η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας μεριμνά για την εγκαθίδρυση συστήματος το οποίο να διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα και οι υπηρεσίες που επιφορτίζονται με την εφαρμογή των πιο πάνω σχεδίων θα τα εφαρμόζουν χωρίς καθυστέρηση στις περιπτώσεις μεγάλων ατυχημάτων, καθώς και σε περιπτώσεις ανεξέλεγκτων συμβάντων που εύλογα αναμένεται να καταλήξουν σε μεγάλα ατυχήματα, ώστε τα εν λόγω πρόσωπα και οι υπηρεσίες να έχουν αυξημένη συνεργασία μεταξύ τους.

Στο στάδιο της μελέτης των υπό αναφορά κανονισμών η επιτροπή διαπίστωσε ότι απαιτείται η διασαφήνιση ορισμένων προνοιών των ισχυόντων κανονισμών, γι’ αυτό και εισηγήθηκε στους εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών όπως, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διαμορφώσουν το κείμενο των υπό αναφορά κανονισμών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα πιο κάτω:

1. Η διαβούλευση με το κοινό για την κατάρτιση των εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης να διεξάγεται με βάση συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες να καθοριστούν στους υπό συζήτηση κανονισμούς.

2. Να καθοριστούν όλοι όσοι θα συμμετέχουν στην κατάρτιση των εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, ώστε η διαδικασία διαβούλευσης να είναι αποτελεσματική.

3. Να εισαχθεί η διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης για σκοπούς κατάρτισης των εν λόγω σχεδίων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, ενεργώντας στη βάση της πιο πάνω απόφασης της επιτροπής, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, διαμόρφωσε το κείμενο των κανονισμών σύμφωνα με τα πιο πάνω και κατέθεσε στη Βουλή αναθεωρημένο κείμενο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις των υπό συζήτηση κανονισμών, όπως αυτοί έχουν τελικά διαμορφωθεί με βάση τα πιο πάνω, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκρισή τους, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος τους, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006».

 

 

21η Φεβρουαρίου 2006.

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων