Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Περιορισμού των Εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που Οφείλονται στη Χρήση Οργανικών Διαλυτών σε Χρώματα Διακόσμησης, Βερνίκια, Προϊόντα Φανοποιíας Αυτοκινήτων και Άλλα Προϊόντα Βαφής Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Ελένη Μαύρου, πρόεδρος Μαρία Κυριακού
Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου Αντιγόνη Παπαδοπούλου
Νίκος Τορναρίτης Ανδρούλα Βασιλείου

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος συνήλθε σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Φεβρουαρίου 2006, και επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο που ψήφισε η Βουλή στις 2 Φεβρουαρίου 2006, έπειτα από αναπομπή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2006, συνοψίζονται στα πιο κάτω σημεία:

1. Οι διατάξεις του πιο πάνω νόμου, που αφορούν τις οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις για προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων, αντίκεινται στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του Δεύτερου Παραρτήματος της σχετικής Οδηγίας 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων.

2. Το Μέρος Β΄ του Δεύτερου Παραρτήματος της σχετικής Οδηγίας καθορίζει οριακές τιμές μέγιστης περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις για προϊόντα φανοποιίας αυτοκινήτων, οι οποίες αφορούν τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007. Το Μέρος Β΄ του Πρώτου Παραρτήματος του σχετικού νόμου, το οποίο σκοπεί στην εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το Μέρος Β΄ του Δεύτερου Παραρτήματος της πιο πάνω Οδηγίας, καθορίζει την 1η Ιανουαρίου 2008 αντί την 1η Ιανουαρίου 2007 ως ημερομηνία από την οποία άρχεται η ισχύς των εν λόγω οριακών τιμών.

3. Το πιο πάνω γεγονός σαφώς αντίκειται προς τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του Δεύτερου Παραρτήματος της σχετικής Οδηγίας και συνεπώς προσκρούει στο κοινοτικό δίκαιο, καθότι συνιστά μονομερή μετάθεση από τη Δημοκρατία της προβλεπόμενης υποχρέωσης σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Οι εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας τα πιο πάνω, επισήμαναν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα υποστεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν την εφαρμογή του νόμου, αφού με βάση την Οδηγία αυτή οι σχετικές διατάξεις θα εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου 2007.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, αφού εξέτασε το νόμο που έχει αναπεμφθεί, καθώς και τους λόγους της αναπομπής και αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

Η πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις τάχθηκαν εναντίον της αναπομπής.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού επιφυλάχθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της συζήτησης του όλου θέματος στην ολομέλεια του σώματος.

Το μέλος της επιτροπής βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος και η βουλευτής των Ενωμένων Δημοκρατών τάχθηκαν υπέρ της αναπομπής.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της προς την ολομέλεια του σώματος για τη λήψη τελικής απόφασης.

 

 

 

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων