Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Παροχής Επιδόματος Μάνας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί Παροχής Επιδόματος Μάνας Νόμου, ώστε από την 1η Ιανουαρίου 2006 να παραχωρείται επίδομα μάνας και στις πολύτεκνες μάνες που λαμβάνουν κοινωνική σύνταξη, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν είχαν το δικαίωμα αυτό.

Όπως είναι γνωστό, το επίδομα μάνας δεν παραχωρείτο μέχρι σήμερα, εάν η μητέρα ήταν, μεταξύ άλλων, δικαιούχος σε κοινωνική σύνταξη με βάση τον περί Χορήγησης Κοινωνικής Σύνταξης Νόμο. Σημειώνεται ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα μάνας παραχωρείται σε κάθε μητέρα τεσσάρων τουλάχιστο τέκνων που έχει τη συνήθη διαμονή της στην Κύπρο και της οποίας το τελευταίο τέκνο έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ ετών.

Με την ευκαιρία της συζήτησης του υπό αναφορά νομοσχεδίου, μέλη της επιτροπής επισήμαναν την ανάγκη διεύρυνσης της σχετικής νομοθεσίας για την παραχώρηση επιδόματος μάνας, ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις μάνας αγνοουμένου, που δεν καλύπτονται από αυτή. Συναφώς, η επιτροπή κάλεσε τους αρμοδίους να εξετάσουν την περίπτωση τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας, κατά τρόπο που να περιληφθούν στις περιπτώσεις των δικαιούχων και οι μάνες αγνοούμενων τέκνων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό αναφορά νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, όπως αυτό έχει κατατεθεί από την εκτελεστική εξουσία.

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων