Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Ζαχαρίας Κουλίας Γεώργιος Γεωργίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Τάσου
Θάσος Μιχαηλίδης Γιώργος Βαρνάβα
Κυριάκος Τυρίμος  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων εξέτασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο σε τέσσερις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν την 31η Ιανουαρίου, καθώς και στις 7, 14 και 22 Φεβρουαρίου 2006. Στις συνεδρίες αυτές κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της αστυνομίας και των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΣΕΑΚ-ΠΕΕΑ, ΠΣΕΑ και ΠΟΒΕΚ.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για την επαγγελματική άδεια οδηγού, έτσι ώστε να μπορούν να χορηγούνται από την Αρχή Αδειών, ενόσω διαρκεί η έκρυθμη κατάσταση, προσωρινές επαγγελματικές άδειες στις κατηγορίες Λ1, Λ2 και Φ σε πολίτες της Δημοκρατίας που διαμένουν μόνιμα σε περιοχές που δεν ελέγχονται από το κράτος, αφού αποδείξουν ότι πληρούν ορισμένα προσόντα τα οποία επιβεβαιώνονται και πιστοποιούνται με τρόπο που θα καθορίζει ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων.

Περαιτέρω, με το πιο πάνω νομοσχέδιο προνοείται ότι για τους πολίτες της Δημοκρατίας που διαμένουν μόνιμα σε περιοχές που δεν ελέγχονται από το κράτος και αποδεικνύουν ότι, πριν από την έναρξη της ισχύος του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικού) Νόμου του 2001 [Νόμος αρ. 148(Ι)/2001], που τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2002, οδηγούσαν όχημα της κατηγορίας για την οποία ζητούν επαγγελματική άδεια οδηγού δεν απαιτείται να κατέχουν τα προσόντα αυτά.

Ειδικότερα, με το υπό αναφορά νομοσχέδιο νομιμοποιείται η προσωρινή διακίνηση των τουρκοκυπριακών φορτηγών και λεωφορείων στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας με την έκδοση προσωρινών επαγγελματικών αδειών οδηγού, με διαδικασίες που θα αποφασίζει ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων. Περαιτέρω, οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδηγού οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές που δεν ελέγχονται από το κράτος, αν αποδείξουν ότι κατείχαν επαγγελματική άδεια οδηγού πριν από την 1η Νοεμβρίου 2002, τεκμαίρεται ότι κατέχουν τις γνώσεις που απαιτούνται για σκοπούς απόκτησης άδειας οδήγησης και τους παραχωρείται προσωρινή επαγγελματική άδεια οδηγού, χωρίς να χρειάζεται να παρακάθηνται σε εξετάσεις.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ανέφερε ότι με τον προτεινόμενο νόμο νομιμοποιείται η προσωρινή διακίνηση τουρκοκυπριακών λεωφορείων και φορτηγών στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία. Συνεχίζοντας ο ίδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι, όταν τέθηκε σε ισχύ ο πιο πάνω νόμος, οι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδηγού οι οποίοι κατείχαν άδεια πριν από την 1η Νοεμβρίου 2002 απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση εξέτασης για απόκτηση της άδειας αυτής.

Στα πλαίσια της εξέτασης του υπό αναφορά νομοσχεδίου η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας πρότεινε το νομοσχέδιο αυτό να διαφοροποιηθεί, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στην Αρχή Αδειών να χορηγεί προσωρινή επαγγελματική άδεια σε πολίτες της Δημοκρατίας που διαμένουν μόνιμα σε περιοχές που δεν ελέγχονται από το κράτος, με βάση όρους που η ίδια η Αρχή Αδειών θα κρίνει σκόπιμο να καθορίζει.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, εξέφρασε όμως την επιφύλαξή του αναφορικά με την αδυναμία της αστυνομίας να ελέγχει το ποινικό μητρώο των Τουρκοκυπρίων κατόχων επαγγελματικής άδειας οδηγού.

Ο εκπρόσωπος των αυτοκινητιστικών οργανώσεων ΣΕΑΚ-ΠΕΕΑ ανέφερε ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις συντελούν στη δημιουργία δυσμενούς διάκρισης έναντι των Ελληνοκυπρίων κατόχων επαγγελματικής άδειας οδηγού, διότι δεν ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών (mutatis mutandis), οι ίδιες ρυθμίσεις στις περιοχές που δεν ελέγχονται από το κράτος.

Ο εκπρόσωπος του ΠΣΕΑ εξέφρασε την ανησυχία του, για το γεγονός ότι οι Τουρκοκύπριοι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδηγού εκμεταλλεύονται οικονομικά τις περιουσίες των Ελληνοκυπρίων και μεταφέρουν εμπορεύματα στις ελεύθερες περιοχές.

Ο εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ συμφώνησε με τις πρόνοιες του υπό αναφορά νομοσχεδίου, όπως αυτό έχει τελικά διαμορφωθεί.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων, αφού διαμόρφωσε το νομοσχέδιο με βάση τις πιο πάνω εισηγήσεις του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την υποχρέωση της Δημοκρατίας να προβεί στην πιο πάνω ρύθμιση, διαμόρφωσε τις ακόλουθες θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Κόμματος και ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις εισηγούνται στη Βουλή την ψήφιση του υπό αναφορά νομοσχεδίου σε νόμο.

Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά τη συζήτηση του θέματος στην ολομέλεια.

 

 

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων