Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Εγγυήσεως της Χρηματοδοτήσεως του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας (Κυρωτικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Λευτέρης Χριστοφόρου
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Μαρία Κυριακού
Σταύρος Ευαγόρου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2006.

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η κύρωση της συμφωνίας δανείου ύψους €15.000.000, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) για κάλυψη επειγουσών αναγκών και προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζει το συμβούλιο, καθώς και για κάλυψη των οφειλών του προς το κράτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, μετά από αξιολόγηση του πιο πάνω αιτήματος, το Υπουργείο Οικονομικών παραχώρησε την έγκρισή του προς το ΣΑΛ για τη σύναψη του εν λόγω δανείου.

Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω έγκρισης, το ΣΑΛ ζήτησε προσφορές από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αξιολογήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, το ΣΑΛ προχώρησε στη σύναψη του πιο πάνω δανείου από την Kommunalkredit International Bank Ltd. Σημειώνεται ότι τα έγγραφα της συμφωνίας του δανείου, καθώς και της εγγύησης έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Οι όροι σύναψης του δανείου από την Kommunalkredit International Bank Ltd είναι οι ακόλουθοι:

Νόμισμα: ευρώ.

Επιτόκιο: 0,4% πέραν του Euribor (εξαμήνου). Σημειώνεται ότι το Euribor είναι το διατραπεζικό επιτόκιο προσφοράς σε ευρώ, το οποίο χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς στις συναλλαγές σε ευρώ.

Αποπληρωμή: 20 χρόνια, με περίοδο χάριτος 5 χρόνια.

Εφάπαξ δικαιώματα: 0,4% του αρχικού ποσού του δανείου.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού υιοθετεί τους σκοπούς του υπό συζήτηση νομοσχεδίου, γι’ αυτό και ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του, για την κατά νόμο κύρωση της πιο πάνω συμφωνίας.

 

21 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων