Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων για τον αναπεμφθέντα νόμο που τιτλοφορείται «Ο περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006»

Παρόντες:

Νίκος Πιττοκοπίτης, πρόεδρος Ανδρέας Παπαπολυβίου
Γιώργος Χατζηγεωργίου Γεώργιος Γεωργίου
Θάσος Μιχαηλίδης Γεώργιος Τάσου
Κυριάκος Τυρίμος Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων συνήλθε σε συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε την 21η Φεβρουαρίου 2006, και επανεξέτασε τον πιο πάνω νόμο, που ψήφισε η Βουλή στις 26 Ιανουαρίου 2006, ύστερα από αναπομπή του Προέδρου της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του άρθρου 51.1 του συντάγματος. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκε και παρευρέθηκε εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Οι λόγοι της αναπομπής, όπως αυτοί αναφέρονται στη σχετική επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2006, έχουν ως ακολούθως:

«Το άρθρο 3 του πιο πάνω νόμου, με το οποίο τροποποιείται το εδάφιο (1) του άρθρου 9Α του περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Νόμου, αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 σχετικά με το κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία πλαίσιο).

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 της πιο πάνω Οδηγίας απαιτεί από τα κράτη μέλη όπως εξασφαλίζουν τον αποτελεσματικό διαρθρωτικό διαχωρισμό της κανονιστικής λειτουργίας από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα και τον έλεγχο των οργανισμών παροχής ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Με την τροπολογία που επέφερε η Βουλή των Αντιπροσώπων στο εδάφιο (1) του άρθρου 2Α του βασικού νόμου και ειδικότερα με την προσθήκη της φράσης “η αναφερόμενη στο παρόν εδάφιο συμβουλευτική γνωμοδότηση της Αρχής δεν είναι απαραίτητη προκειμένου περί Οδηγιών για σκοπούς ρύθμισης ηλεκτρονικών επικοινωνιών” αφήνεται σαφώς να νοηθεί ότι ο Υπουργός Οικονομικών, είτε ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου είτε ως προϊστάμενος υπουργείου, έχει εξουσίες ή αρμοδιότητες κανονιστικής φύσεως σχετικές με τα θέματα αυτά, πράγμα που απαγορεύεται από την πιο πάνω διάταξη της Οδηγίας.

Πέραν τούτου, η υποχρέωση που το πιο πάνω εδάφιο επιβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών να ζητά και να λαμβάνει συμβουλευτική γνωμοδότηση από την ΑΤΗΚ προτού εκδώσει προς αυτή οδηγίες γενικής φύσεως ισοδυναμεί με δικαίωμα εμπλοκής της Αρχής στη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής σε γενικής φύσεως θέματα, πράγμα που επίσης αντίκειται στο πνεύμα της Οδηγίας.».

Στην ίδια επιστολή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ξανά ότι είναι υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.

Στα πλαίσια της επανεξέτασης του υπό αναφορά νόμου, ο εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ξανά στους λόγους της αναπομπής, όπως αυτοί εκτίθενται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, τονίζοντας ότι τυχόν υιοθέτηση του νόμου, όπως αυτός διαμορφώθηκε από τη Βουλή, θα προσκρούσει στο κεκτημένο, με συνέπειες για την Κυπριακή Δημοκρατία, γι’ αυτό εισηγήθηκε την υιοθέτηση του υπό αναφορά νόμου, όπως αυτός κατατέθηκε αρχικά από την εκτελεστική εξουσία. Εξάλλου, ο ίδιος εκπρόσωπος δήλωσε ότι με τον υπό αναφορά νόμο, όπως αυτός ψηφίστηκε από τη Βουλή, διαφωνούν και τα δύο αρμόδια υπουργεία, καθώς και το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων διαμόρφωσε τις πιο κάτω θέσεις:

1. Ο πρόεδρος της επιτροπής δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος αποδέχεται την αναπομπή και τους λόγους της, όπως αυτοί εκτίθενται στην επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, γι’ αυτό εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την υιοθέτηση του υπό αναφορά νόμου, όπως αυτός κατατέθηκε αρχικά από την εκτελεστική εξουσία.

2. Τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Συναγερμού και το μέλος της επιτροπής βουλευτής του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της αναπομπής στην ολομέλεια της Βουλής.

Με βάση τα πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων υποβάλλει την παρούσα έκθεσή της στην ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.

 

21η Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων