Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Θάσος Μιχαηλίδης Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μελέτησε τους υπό αναφορά κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής οργάνωσης ΔΕΟΚ και του ΚΕΒΕ. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ΠΕΟ, ΣΕΚ και η ΟΕΒ, παρ’ όλο που κλήθηκαν, δεν εκπροσωπήθηκαν στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, που εκδίδονται με βάση τα άρθρα 20 και 37 του περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Νόμου, είναι η αναθεώρηση του ανώτατου ορίου απολαβών κάθε εργοδοτουμένου, με βάση το οποίο υπολογίζεται το τέλος που οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο ανέρχεται στις £465 την εβδομάδα ή τις £2.015 το μήνα βάσει των περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Τέλος Καταβλητέον υπό Εργοδοτών) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2005.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου και την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους υπό αναφορά κανονισμούς, το πιο πάνω όριο έχει καθοριστεί για καθαρά πρακτικούς λόγους στο ίδιο ύψος με το ανώτατο όριο των απολαβών βάσει των οποίων εισπράττονται οι εισφορές στο Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό, με βάση τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Ταμείο για Πλεονάζον Προσωπικό) Κανονισμούς, δεδομένου ότι η είσπραξη του τέλους στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για λογαριασμό της Αρχής μέσω του ίδιου μηχανισμού με τον οποίο εισπράττονται οι εισφορές στο ταμείο αυτό. Ως εκ τούτου και έχοντας υπόψη την αύξηση του ανώτατου ορίου των ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς υπολογισμού των εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από £465 σε £479 την εβδομάδα ή από £2.015 σε £2.076 το μήνα, βάσει των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Εισφορές) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2005, που εγκρίθηκαν από την ολομέλεια του σώματος στις 22 Δεκεμβρίου 2005, το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής αποφάσισε όπως το ανώτατο όριο των απολαβών για σκοπούς είσπραξης του τέλους καθοριστεί στο ίδιο ύψος, δηλαδή σε £479 την εβδομάδα ή σε £2.076 το μήνα.

Οι εκπρόσωποι της ΔΕΟΚ και του ΚΕΒΕ τάχθηκαν υπέρ της έγκρισης των υπό αναφορά κανονισμών.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τους εν λόγω κανονισμούς, η ΟΕΒ επανέλαβε την προηγούμενη θέση της που συνίσταται στην αντίθεσή της στην αύξηση του ανώτατου ορίου των ασφαλιστέων αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για την καταβολή του τέλους βιομηχανικής κατάρτισης, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κυπριακές επιχειρήσεις.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των υπό αναφορά κανονισμών, όπως αυτοί κατατέθηκαν από την εκτελεστική εξουσία, με έναρξη της ισχύος τους από την 1η Μαρτίου 2006, ημερομηνία που αποφασίστηκε ύστερα από συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς.

 

14 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων