Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος

Λευτέρης Χριστοφόρου

Ζαχαρίας Κουλίας

Ιωνάς Νικολάου

Σταύρος Ευαγόρου

Μαρία Κυριακού

Σωτηρούλα Χαραλάμπους

Μαρίνος Σιζόπουλος

Γιάννος Λαμάρης

 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και στις 6 και 13 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη και δεύτερη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), καθώς και ο διευθυντής του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς.

Ο προϋπολογισμός της ΑΗΚ για το 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £308.709.835 και έσοδα ύψους £274.530.000.

Τα έσοδα της Αρχής αναμένεται να είναι αυξημένα κατά 9,4% σε σύγκριση με το 2005 και παράλληλα προβλέπεται μείωση στις δαπάνες κατά 3,08%.

Σημειώνεται ότι στις προβλεπόμενες δαπάνες περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους £2.206.000, το οποίο αφορά το προσωπικό και τους πόρους που η ΑΗΚ διαθέτει προς το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η Μονάδα Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς συστάθηκε με βάση το άρθρο 57 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 [Νόμος αρ. 122(Ι) του 2003], στα πλαίσια της εναρμόνισης με την κοινοτική Οδηγία 96/92/ΕΟΚ, που αφορά τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Με βάση το άρθρο 60 του πιο πάνω νόμου, η ΑΗΚ υποβάλλει για έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων τον προϋπολογισμό για το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, ο οποίος καταρτίζεται μετά από διαβουλεύσεις με το Διαχειριστή και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Συναφώς, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε στις συνεδρίες που πραγματοποιήθηκαν τόσο τον προϋπολογισμό της ΑΗΚ όσο και τον προϋπολογισμό του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, στον οποίο εμφαίνονται οι επιπρόσθετες δαπάνες πέραν αυτών που καλύπτονται από την ΑΗΚ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι δαπάνες λειτουργίας της ΑΗΚ παρουσιάζουν αύξηση κατά 19,9% σε σύγκριση με το 2005 (από £126 εκατομ. το 2005 σε £151,1 εκατομ. το 2006). Το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργικών δαπανών (περίπου 83%) αφορά τα καύσιμα, τα οποία προϋπολογίζονται σε £125,7 εκατομ., δαπάνη που επηρεάζεται από την τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά. Σημειώνεται επίσης ότι στον υπό αναφορά προϋπολογισμό περιλαμβάνεται πρόνοια που αφορά τη δαπάνη για τα τέλη που πληρώνονται στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, που για το 2006 ανέρχεται στις £900.000.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αναμένεται να μειωθούν στα £73,5 εκατομ. το 2006, σε σύγκριση με £107 εκατομ. το 2005, αφορούν δε αναπτυξιακά προγράμματα της Αρχής, τα οποία στοχεύουν στην επέκταση της παραγωγής και στην αύξηση της δυναμικότητας, στην παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην επέκταση του δικτύου μεταφοράς και στη μηχανογράφηση.

Το ταμειακό έλλειμμα που προκύπτει είναι γύρω στα £55 εκατομ. και, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους (δηλαδή από το πλεόνασμα χρήσης) κατά £30 εκατομ. και κατά £25 εκατομ. από εξωτερικό δανεισμό.

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού οι αρμόδιοι της Αρχής ενημέρωσαν την επιτροπή για διάφορα ζητήματα αρμοδιότητας της Αρχής και ειδικότερα για την πρόσφατη απόφαση για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ προς τις κατεχόμενες περιοχές, λόγω της απώλειας της μονάδας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην Κερύνεια. Συναφώς, η επιτροπή δήλωσε ότι επικροτεί την πολιτική απόφαση, σύμφωνα με τα πιο πάνω, και εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άμεση και αποτελεσματική ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος από την ΑΗΚ, ενώ μέλη της επιτροπής ζήτησαν περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με το κόστος και τον τρόπο τακτοποίησης των οφειλομένων.

Καταθέτοντας περαιτέρω λεπτομέρειες επί του ζητήματος αυτού, οι αρμόδιοι της Αρχής ανέφεραν ότι, μετά από διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε η χρέωση να βαρύνει φυσικό και όχι νομικό πρόσωπο. Η αρχική συμφωνία παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ήταν για δέκα ημέρες, το δε κόστος ανήλθε περίπου στις £800.000, ποσό το οποίο καλύφθηκε πλήρως. Zητήθηκε επίσης επιμήκυνση της περιόδου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για άλλες είκοσι ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2006.

Μέλη της επιτροπής εξέφρασαν ανησυχία αναφορικά με τη δυνατότητα της ΑΗΚ να παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στις κατεχόμενες περιοχές χωρίς προβλήματα ηλεκτροδότησης στις ελεύθερες περιοχές. Διευκρινίστηκε όμως ότι η Αρχή κινείται εντός των δυνατοτήτων της και ότι η επιμήκυνση της σχετικής περιόδου για άλλες είκοσι ημέρες έχει εγκριθεί υπό τον όρο ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα μεταβάλλεται ανάλογα με τη ζήτηση στις ελεύθερες περιοχές, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης.

Περαιτέρω, μέλη της επιτροπής σχολίασαν την υποκλοπή ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο της Αρχής που βρίσκεται μεταξύ κατεχόμενων και ελεύθερων περιοχών και αποσκοπεί στην παροχή ηλεκτρισμού σε ορισμένες ελεύθερες περιοχές και σε φυλάκια των Ηνωμένων Εθνών. Οι περιοχές στις οποίες παρουσιάζεται το φαινόμενο αυτό είναι οι ακόλουθες:

1. Επαρχία Λάρνακας

α. Μικτό χωριό Πύλας.

β. Περιοχή Τρούλλων-Αθηένου.

γ. Περιοχή Άχνας-Μακράσυκας.

δ. Πέργαμος.

2. Επαρχία Αμμοχώστου

Αχερίτου.

3. Επαρχία Λευκωσίας

α. Περιοχή Λουρουτζίνας-Δίκτυο 11ΧΒ.

β. Οδός Χατζηγεωργάκι- Δίκτυο χαμηλής τάσης.

γ. Περιοχή Λήδρα Πάλας-Δίκτυο χαμηλής τάσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν, η ανείσπρακτη κατανάλωση, ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, ανέρχεται σήμερα στις 6 500 000 kwh και είναι αξίας περίπου £400.000 το χρόνο. Από το 1964 μέχρι σήμερα η αξία της συνολικής ανείσπρακτης κατανάλωσης ανέρχεται στα £153 εκατομ. περίπου.

Αναφορικά με άλλα ειδικότερα ζητήματα αρμοδιότητας της Αρχής, μέλη της επιτροπής ζήτησαν διευκρινίσεις για την προγραμματιζόμενη κατασκευή αιολικού πάρκου και επέκριναν την καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση του έργου.

Ενημερώνοντας την επιτροπή σχετικά με την όλη διαδικασία και τους λόγους της καθυστέρησης, οι παριστάμενοι αρμόδιοι ανέφεραν ότι η ΑΗΚ, μετά από διεθνή διαγωνισμό, συμβλήθηκε με τη γερμανική εταιρεία “REPower”, αρχές του 2004, για την κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 6 ΜW στην περιοχή Καντού, κοντά στο φράγμα Κούρρη. Ακολούθως, η ΑΗΚ αποτάθηκε στο Ειδικό Ταμείο για Ενθάρρυνση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για επιχορήγηση και ανέθεσε σε ειδική εταιρεία, τη βελγική “Wind Vision”, την επιτόπου μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου σε διάφορα ύψη. Στο παρόν στάδιο οι εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου έχουν ανασταλεί, με τη σύμφωνη γνώμη του εργολάβου, ώστε να δοθεί χρόνος για λήψη αξιόπιστων μετρήσεων της ταχύτητας του ανέμου και για να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα του έργου. Οι μετρήσεις της ταχύτητας του ανέμου άρχισαν τον Οκτώβριο του 2005 και αξιόπιστα συμπεράσματα αναμένονται τον Απρίλιο του 2006, οπότε και θα είναι δυνατή η λήψη οριστικής απόφασης αναφορικά με το κατά πόσο το έργο αυτό θα υλοποιηθεί ή όχι. Παράλληλα, η ΑΗΚ προχωρεί σε έρευνα εντοπισμού και άλλων περιοχών που ενδεχομένως να προσφέρονται για κατασκευή αιολικών πάρκων.

Στη συνέχεια η επιτροπή ζήτησε πληροφόρηση σχετικά με την ύπαρξη ή μη σχεδίων δράσης για αντιμετώπιση του εντεινόμενου ανταγωνισμού στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που, λαμβάνοντας υπόψη το έντονο ενδιαφέρον που παρουσιάζεται από διάφορες εταιρείες, ενδέχεται να επηρεάσει το μερίδιο αγοράς της ΑΗΚ.

Επ’ αυτού οι αρμόδιοι της Αρχής δήλωσαν ότι στο πλαίσιο των καθοδηγητικών γραμμών ενός προκαταρκτικού επιχειρησιακού προγράμματος της Επιχειρησιακής Μονάδας Παραγωγής υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι εξής ενέργειες:

1. Η βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου των μονάδων παραγωγής με την εγκατάσταση μονάδων νέας τεχνολογίας, οι οποίες είναι αποδοτικότερες των υφισταμένων και μπορούν να αντιμετωπίσουν τον επερχόμενο ανταγωνισμό. Στους υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη πιθανά σενάρια με τα οποία ενεργοποιείται ο ανταγωνισμός σε διάφορα επίπεδα.

2. Η μείωση του κόστους παραγωγής σε τέσσερις φάσεις ως ακολούθως:

· Η Φάση Ι περιλαμβάνει την εξοικονόμηση προσωπικού με δυνατότητα εξοικονόμησης συγκεκριμένων θέσεων, αναμένεται δε η έναρξη διαλόγου με τις συντεχνίες.

· Η Φάση ΙΙ αφορά την αξιοποίηση του προσωπικού που θα εξοικονομηθεί για υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων δράσης που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής.

· Η Φάση ΙΙΙ προνοεί για την κατάρτιση προσωπικού από τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής για επάνδρωση των νέων μονάδων στο Σταθμό Βασιλικού, ώστε να αποφευχθεί η πρόσληψη νέου προσωπικού.

· Η Φάση ΙV αφορά την τακτοποίηση του πλεονάζοντος προσωπικού της μονάδας που θα προκύψει από τον τερματισμό της λειτουργίας των ατμοηλεκτρικών μονάδων Μονής και το προσωπικό που θα εξοικονομηθεί.

Άλλα ζητήματα που απασχόλησαν την επιτροπή στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού είναι το έλλειμμα που παρουσιάζει το Ταμείο Συντάξεων της ΑΗΚ, για το οποίο οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα λόγω της αύξησης των υποχρεώσεων, οι οποίες είναι δυσανάλογες με τις εισφορές. Το έλλειμμα είναι της τάξης των £44 εκατομ. περίπου και την 31η Δεκεμβρίου 2005 κατατέθηκε το ποσό των £11 εκατομ.

Έγινε επίσης αναφορά στην ανάγκη αντικατάστασης των μετρητών παλαιού τύπου και οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι τα συνεργεία προχωρούν, στο μέτρο του δυνατού, στην αντικατάσταση όλων των μετρητών που λειτουργούν εδώ και τριάντα χρόνια, εξετάζονται δε διάφορες εναλλακτικές λύσεις με σκοπό την αντικατάστασή τους σε ευρύτερη κλίμακα.

Τέλος, η επιτροπή υπέδειξε την ανάγκη μείωσης των δαπανών για υπερωρίες και οι αρμόδιοι δήλωσαν ότι το όλο θέμα βρίσκεται κάτω από τον αυστηρό έλεγχο της διεύθυνσης. Οι υπερωρίες που πληρώνονται αφορούν κυρίως επιδιορθώσεις βλαβών σε υποσταθμούς μεταφοράς διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και σε ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς. Περαιτέρω, όσον αφορά την υπερωριακή αποζημίωση λειτουργών της ΑΗΚ της μισθολογικής κλίμακας Ν2 (Α13 και άνω), δηλώθηκε ότι η ΑΗΚ θα επιμείνει στην υλοποίηση του ανταιτήματος που υπέβαλε για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο δεν πρέπει να καταβάλλεται υπερωριακή αμοιβή σε κατόχους τέτοιων θέσεων παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση του γενικού διευθυντή. Παράλληλα, η διεύθυνση εξετάζει την τροποποίηση των σχετικών με την υπερωριακή αμοιβή κανονισμών, αφού η υπερωριακή αποζημίωση σε όλες τις βαθμίδες της διέπεται από νομοθεσία.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το έτος 2006, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006».

 

 

14 Φεβρουαρίου 2006

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων