Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε τρεις συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 30 Ιανουαρίου και στις 6 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς επίσης ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο αναπληρωτής διευθυντής του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ).

Ο προϋπολογισμός του ΚΥΠΕ για το 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £1.108.771 και έσοδα του ίδιου ύψους.

Τα κυριότερα έσοδα του ΚΥΠΕ για το 2006 θα προέλθουν από συνδρομητές (εφημερίδες, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί, πρακτορεία ειδήσεων, ξένες πρεσβείες, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) (£75.000), από τη συνεργασία με την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (£30.000), από το κράτος για τη διάθεση στον εγχώριο τύπο της Φωτογραφικής Υπηρεσίας του ΚΥΠΕ χωρίς χρέωση (£14.400), από το Υπουργείο Εξωτερικών για την αποστολή ειδήσεων στην αγγλική στις πρεσβείες και στα γραφεία τύπου της Δημοκρατίας (£6.000) και από δημόσια ενίσχυση στο πρακτορείο (£983.371).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των κονδυλίων για έξοδα στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό θα απορροφηθεί για αποδοχές προσωπικού (£728.403) για το 2006 έναντι αντίστοιχων δαπανών ύψους £580.380 για το 2005. Η αύξηση στο μισθολόγιο οφείλεται στην πρόβλεψη για διάφορες νέες θέσεις, όπως είναι δεκατρείς νέες θέσεις συντάκτη (Κλ. Α8-10-11), βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Στον ίδιο προϋπολογισμό περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια ύψους £20.000 που θα χρησιμοποιηθεί ως αρχική προκαταβολή για την ανέγερση ιδιόκτητου οικήματος, με βάση εντολή του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και σχετική παλαιότερη δέσμευση του Υπουργείου Εσωτερικών για υλοποίηση του σκοπού αυτού μέσω των ετήσιων προϋπολογισμών του ΚΥΠΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής σε σχέση με τον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, το ΚΥΠΕ συμμορφώθηκε με πρόνοιες σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών για μη αύξηση της κρατικής χορηγίας προς αυτό για το έτος 2006, πέραν αυτής που περιλαμβάνεται ήδη στον κρατικό προϋπολογισμό του 2006. Το ΚΥΠΕ συναφώς προέβη σε μείωση συγκεκριμένων κονδυλίων του υπό συζήτηση προϋπολογισμού, που συμποσούνται σε £122.000 περίπου, ώστε να ευθυγραμμιστεί με την εν λόγω εγκύκλιο.

Συναφώς, η επιτροπή ενημερώθηκε από τους αρμοδίους του ΚΥΠΕ ότι δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση η πρόταση για δημιουργία δύο νέων θέσεων Γραμματειακού Λειτουργού (Κλ. Α8-9) έναντι της ταυτόχρονης κατάργησης δύο θέσεων Γραφέων Ειδήσεων (Κλ. Α2-5-7+2). Η θέση του Υπουργείου Εσωτερικών για το ειδικό αυτό ζήτημα είναι ότι το θέμα θα πρέπει να επανεξεταστεί μεταγενέστερα, γιατί, βάσει της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2005, δεν είναι δυνατή η δημιουργία νέων θέσεων στους ημικρατικούς οργανισμούς για το 2006, εκτός αν έχουν εγκριθεί εκ των προτέρων από το Υπουργείο Οικονομικών, γεγονός που δε συνέβη στην περίπτωση του ΚΥΠΕ. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπάλληλοι του πρακτορείου που να διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του αντίστοιχου σχεδίου υπηρεσίας της δημόσιας υπηρεσίας.

Ενημερώνοντας περαιτέρω την επιτροπή για θέματα της αρμοδιότητάς του, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΚΥΠΕ δήλωσε ότι, με βάση το νέο οργανόγραμμα του πρακτορείου, έχουν εγκριθεί τα σχέδια υπηρεσίας των λειτουργών του στις 28 Δεκεμβρίου 2005. Με την έγκριση των νέων σχεδίων υπηρεσίας έχουν επηρεαστεί τέσσερις δημοσιογράφοι που υπηρετούν στο ΚΥΠΕ, οι οποίοι δεν κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ανέλιξή τους μέχρι συγκεκριμένη κλίμακα. Όσον αφορά την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή του ΚΥΠΕ, σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε στην επιτροπή, η σχετική πρόταση είναι έτοιμη να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Συναφώς με τα πιο πάνω, τα μέλη της επιτροπής δήλωσαν ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους τέσσερις δημοσιογράφους που δεν κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα να ανελιχθούν σε προσωπική βάση, στη βάση της ρύθμισης που θα ισχύσει και για τους νέους δημοσιογράφους.

Περαιτέρω, τέθηκε στους αρμοδίους του ΚΥΠΕ το ζήτημα της εσφαλμένης κατακράτησης από το μισθό των υπαλλήλων εισφορών υπέρ του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ποσοστό 6,3% αντί 3,2% και της ανάγκης επιστροφής των οφειλόμενων αμέσως και εντόκως.

Οι εκπρόσωποι του ΚΥΠΕ συμφώνησαν με την εισήγηση της επιτροπής για συμπερίληψη ειδικής σημείωσης στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό, ώστε να καλυφθούν οι δημοσιογράφοι που δεν κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα, με σκοπό να διασφαλιστεί η ανέλιξή τους. Σε σχέση με το ζήτημα της εσφαλμένης κατακράτησης εισφορών υπέρ του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποδέχθηκαν το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει σύντομη διευθέτηση του ζητήματος αυτού και δήλωσαν ότι έχει ήδη δρομολογηθεί η ετοιμασία αναλογιστικής μελέτης στη βάση του τελευταίου μισθού του κάθε επηρεαζόμενου υπάλληλου, ώστε να γίνει ο αναγκαίος υπολογισμός. Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω του ότι οι επηρεαζόμενοι υπάλληλοι εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Χηρών και Ορφανών. Συνεπώς, οι υπολογισμοί θα πρέπει να γίνουν επί των βασικών μισθών των υπηρετούντων.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, υπό το φως των πιο πάνω και επισυνάπτοντας νέο, κατάλληλα διαμορφωμένο, κείμενο σχεδίου νόμου, στο οποίο έχει ενσωματωθεί σχετική σημείωση, ώστε να καλυφθούν από πλευράς ανέλιξης οι υπηρετούντες στο ΚΥΠΕ δημοσιογράφοι που δεν κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του ΚΥΠΕ.

 

8 Φεβρουαρίου 2006

 

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων