Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων για τους κανονισμούς που αναφέρονται στο επισυνημμένο παράρτημα

Παρόντες:

Χρίστος Μαυροκορδάτος, πρόεδρος Σωτήρης Σαμψών
Γιώργος Χατζηγεωργίου Σοφοκλής Φυττής
Ντίνος Χατζηνικόλα Νεόφυτος Κωνσταντίνου
Γεώργιος Τάσου Γιώργος Βαρνάβα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ίδιου υπουργείου και του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

Σκοπός και των έξι υπό αναφορά καταργητικών κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 16 του περί Υγιεινής Παραγωγής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Διάθεσής τους στην Αγορά καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου, είναι η πλήρης εναρμόνιση της κυπριακής κτηνιατρικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο όσον αφορά την υγιεινή παραγωγή τροφίμων.

Ειδικότερα, με βάση τους προτεινόμενους για κατάργηση κανονισμούς, εναρμονιζόταν η κυπριακή κτηνιατρική νομοθεσία με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 91/495/ΕΟΚ, 91/492/ΕΟΚ, 64/433/ΕΟΚ, 71/118/ΕΟΚ, 92/45/ΕΟΚ και 94/65/ΕΟΚ, οι οποίες καταργήθηκαν από την Οδηγία 2004/41/ΕΚ σε συνδυασμό με την εφαρμογή των νέων κοινοτικών κανονισμών για την υγιεινή παραγωγή των τροφίμων [Καν. (ΕΚ) αρ. 852/2004, 853/2004 και 854/2004]. Συγκεκριμένα, οι πρόνοιες των πιο πάνω Οδηγιών έχουν ήδη ενσωματωθεί στους πιο πάνω κοινοτικούς κανονισμούς, οπότε και τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής από την 1η Ιανουαρίου 2006.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επισημαίνονται τα εξής:

1. Οι προτεινόμενοι για κατάργηση κανονισμοί είναι οι ακόλουθοι:

α. Οι περί Υγιεινής Παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Κρέατος Κουνελιών και Κρέατος Εκτρεφόμενων Θηραμάτων Κανονισμοί του 2004,
β. οι περί των Υγειονομικών Συνθηκών για την Παραγωγή και τη Διάθεση στην Αγορά Ζώντων Δίθυρων Μαλακίων Κανονισμοί του 2004,
γ. οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Όρων Παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Νωπού Κρέατος Κανονισμοί του 2003 και 2004,
δ. οι περί Υγειονομικών Προβλημάτων Παραγωγής και Διάθεσης στην Αγορά Νωπού Κρέατος Πουλερικών Κανονισμοί του 2003 και 2004,
ε. οι περί Υγειονομικού Ελέγχου του Κρέατος Άγριων Θηραμάτων Κανονισμοί του 2004 και
στ. οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά Κιμά Κανονισμοί του 2003.

2. Δεν αναμένεται να υπάρξουν οποιεσδήποτε σημαντικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις σε πολίτες ή άλλες οργανώσεις ή ομάδες συμφερόντων ούτε οποιοδήποτε άμεσο κόστος από την κατάργηση των πιο πάνω κανονισμών.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στην ολομέλεια της Βουλής την έγκριση των υπό αναφορά καταργητικών κανονισμών, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος των τελευταίων υπό αναφορά κανονισμών, ώστε να αναφέρονται ως «Οι περί Καθορισμού Υγειονομικών Κανόνων για Παραγωγή και Διάθεση στην Αγορά Κιμά (Κατάργηση) Κανονισμοί του 2006».

 

7 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων