Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για τους κανονισμούς που τιτλοφορούνται «Οι περί Αιμοδοσίας (Λήψη, Ασφάλεια, Έλεγχος και Μετάγγιση Αίματος) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2006»

Παρόντες:

Κώστας Κωνσταντίνου, πρόεδρος Στέλλα Μισιαούλη Δημητρίου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Ζαχαρίας Κουλίας
Ελένη Θεοχάρους Αθηνά Κυριακίδου
Κυριάκος Τυρίμος Μαρίνος Σιζόπουλος
Δώρος Χριστοδουλίδης  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας μελέτησε τους πιο πάνω κανονισμούς σε συνεδρία της, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 2006. Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας και της Συντονιστικής Επιτροπής Αιμοδοσίας Πάφου.

Σκοπός των κανονισμών αυτών είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής, που καθορίζει τις ειδικές τεχνικές απαιτήσεις για σκοπούς εφαρμογής της Οδηγίας 2002/98/ΕΚ, με την οποία καθορίζονται τα πρότυπα για τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή του ανθρώπινου αίματος, καθώς και των συστατικών του, σε περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν για μεταγγίσεις.

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας επισήμαναν ότι οι ρυθμίσεις που καθορίζονται με τους κανονισμούς αυτούς θα εφαρμόζονται από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπό το φως όλων των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την έγκριση των κανονισμών, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν τελικά.

 

8 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων