Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Ντίνος Χατζηνικόλα
Ζαχαρίας Κουλίας Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 και 30 Ιανουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής κλήθηκαν και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων.

Ο προϋπολογισμός της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £2.685.000 και έσοδα ύψους £2.392.759.

Όσον αφορά τα έσοδα, υπάρχει αύξηση της τάξης του 30,56% σε σχέση με τα αναθεωρημένα έσοδα του 2005, που ανέρχονταν σε £1.661.504. Όσον αφορά τις δαπάνες, παρουσιάζεται επίσης αύξηση της τάξης του 33,79% σε σχέση με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό του 2005.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, οι προβλεπόμενες δαπάνες υπερβαίνουν κατά £292.241 τα προβλεπόμενα έσοδα και η κάλυψη της διαφοράς θα γίνει με τη σύναψη δανείου ύψους £370.000, με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και οι δαπάνες που αφορούν τα αναπτυξιακά έργα.

Η προβλεπόμενη αύξηση των εσόδων της Αρχής κατά £731.255 σε σύγκριση με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό του 2005 αναμένεται να προέλθει από τις πιο κάτω πηγές:

1. Ειδικές εκθέσεις

Προβλέπεται αύξηση των εσόδων κατά £515.110 λόγω της διοργάνωσης σημαντικών εκθέσεων, όπως είναι η OFFITEC και η MOTORSHOW, που δεν έγιναν το 2005, αλλά και λόγω της μεγαλύτερης έμφασης που αναμένεται να δώσει η Αρχή στον τομέα αυτό με περισσότερες εκθέσεις, με την καθιέρωση χορηγών, την αύξηση των δικαιωμάτων εγγραφής και συμμετοχής κ.λπ.

2. Διεθνής Έκθεση

Προβλέπεται αύξηση των εσόδων κατά £114.750 λόγω της συνεισφοράς χορηγών και της αύξησης στα δικαιώματα εγγραφής και συμμετοχής.

3. Εκδηλώσεις από τρίτους

Προβλέπεται αύξηση των εσόδων κατά £70.400, λόγω της σημαντικής προσπάθειας που έγινε για σύναψη πακέτων συνεργασίας με άλλους οργανωτές εκθέσεων, καθώς και της επέκτασης στη διοργάνωση μικρών εκδηλώσεων στους χώρους της Αρχής (συναυλίες, μικρά συνέδρια, γάμοι κ.λπ.).

Η προβλεπόμενη αύξηση των δαπανών της Αρχής κατά £907.500 σε σύγκριση με τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό του 2005 οφείλεται στην αύξηση των δαπανών διαχείρισης ιδιαίτερα όσον αφορά τα πιο κάτω:

1. Αποπληρωμή χρεών και εταιρικό φόρο.

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και την επιλογή χρηματοοικονομικών συμβούλων σχετικά με το στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης και για διενέργεια μελέτης βιωσιμότητας.

3. Αύξηση της προβλεπόμενης δαπάνης για τις ειδικές εκθέσεις λόγω της διοργάνωσης μεγαλύτερων και περισσότερων ειδικών εκθέσεων.

4. Εμπλουτισμό της Διεθνούς Έκθεσης με τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κατά τη διάρκειά της.

5. Αύξηση στις αποδοχές προσωπικού λόγω της καταβολής τιμαριθμικού επιδόματος και προσαυξήσεων.

6. Αύξηση στην πρόνοια για φόρο εισιτηρίων λόγω της αναμενόμενης αύξησης στην προσέλευση του κοινού.

Σημειώνεται ότι στον προϋπολογισμό δεν έχει περιληφθεί οποιαδήποτε πρόνοια για δημιουργία νέων θέσεων ή αναβάθμιση υφιστάμενων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης βουλευτές μέλη της επιτροπής έκαναν αναφορά στην ετήσια έκθεση της Γενικού Ελεγκτού της Δημοκρατίας, στην οποία επισημαίνεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Αρχή σχετικά με την είσπραξη οφειλών από χρεώστες και την πρακτική που ακολουθείται για αποδοχή μεταχρονολογημένων επιταγών, η οποία, σύμφωνα με τη Γενικό Ελεγκτή, εμπερικλείει κινδύνους και δε συνιστάται.

Τα μέλη της επιτροπής επισήμαναν επίσης ότι στην ίδια ετήσια έκθεση γίνεται αναφορά και στο λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιεί η Αρχή, το οποίο, όπως αναφέρεται, είναι ελλιπές και δεν ικανοποιεί τις ανάγκες της.

Επί των πιο πάνω θεμάτων οι αρμόδιοι της Αρχής ανέφεραν ότι η αποδοχή μεταχρονολογημένων επιταγών είναι μια πρακτική που ακολουθείται ευρέως και εξ ανάγκης στην αγορά. Συμπληρώνοντας, ανέφεραν ότι το παρόν συμβούλιο δεν αντιμετωπίζει προβλήματα μεταχρονολογημένων επιταγών χωρίς αντίκρισμα, σύντομα, δε, θα ξεκαθαρίσει ποιοι θα θεωρούνται επισφαλείς χρεώστες και θα λαμβάνονται εναντίον τους τα απαραίτητα μέτρα.

Στο σημείο αυτό η επιτροπή ζήτησε από τους αρμοδίους της Αρχής κατάσταση, χωρίς αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, των ανείσπρακτων οφειλών από χρεώστες από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του παρόντος συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που παραλήφθηκε από το προηγούμενο συμβούλιο.

Όσον αφορά το λογισμικό σύστημα, οι αρμόδιοι της Αρχής επισήμαναν ότι στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό γίνεται πρόνοια (£30.000) για αγορά κεντρικού λογισμικού συστήματος. Επιπλέον, τόνισαν ότι το παρόν σύστημα αναβαθμίστηκε και ενισχύθηκαν οι δυνατότητές του, σε βαθμό που η Αρχή να είναι ικανοποιημένη από τη λειτουργία του.

Αναφορικά με το θέμα αυτό και την περί αντιθέτου εκτίμηση της Γενικού Ελεγκτού στην έκθεσή της, η επιτροπή δήλωσε ότι θα ζητήσει σχετική πληροφόρηση, κατά πόσο δηλαδή έχει διαφοροποιήσει την εκτίμησή της, λαμβανομένων υπόψη των πιο πάνω.

Η επιτροπή ζήτησε επίσης πληροφόρηση όσον αφορά τη διοργάνωση και προώθηση εξειδικευμένων εκθέσεων (OFFITEC, MOTORSHOW κ.λπ.) και αναφορικά με το κατά πόσο τέτοιες εκθέσεις θεωρούνται επιτυχημένες.

Οι αρμόδιοι της Αρχής εξέφρασαν την άποψη ότι θεωρούν τις εξειδικευμένες εκθέσεις επιτυχείς και δήλωσαν συναφώς ότι γίνεται προσπάθεια από την Αρχή να ξεφύγει από τον απόλυτα εμπορικό χαρακτήρα της γενικής έκθεσης και να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα την καταστήσουν πιο ελκυστική και ενδιαφέρουσα στο ευρύ κοινό. Τονίστηκε επίσης ότι το βασικό πρόβλημα αποτελεί το μικρό μέγεθος της κυπριακής αγοράς, που δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή μεγάλων εκθέσεων.

Η επιτροπή τέλος εισηγήθηκε την αξιοποίηση από την Αρχή της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής με σκοπό τη διοργάνωση μεγάλων εκθέσεων από κοινού με άλλες χώρες.

Οι αρμόδιοι της Αρχής δήλωσαν ότι προωθείται η κρατική έκθεση ως “ένα βήμα” (stepping-stone) για επιχειρηματίες της Μέσης Ανατολής που έχουν ως στόχο την είσοδό τους στην ευρωπαϊκή αγορά, συμπληρώνοντας ότι η Αρχή έχει να αντιμετωπίσει εκθέσεις κολοσσούς που είναι ήδη εδραιωμένες στη Μέση Ανατολή και τις οποίες δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί, παρουσιάζοντας ως μόνο συγκριτικό πλεονέκτημα την ασφάλεια που η Κύπρος παρέχει.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων για το έτος 2006, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων του 2006 Νόμος του 2006».

 

31η Ιανουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων