Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2006 Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Άριστος Χρυσοστόμου, πρόεδρος Γιάννος Λαμάρης
Ζαχαρίας Κουλίας Λευτέρης Χριστοφόρου
Αντιγόνη Παπαδοπούλου Ιωνάς Νικολάου
Σταύρος Ευαγόρου Μαρία Κυριακού
Σωτηρούλα Χαραλάμπους Μαρίνος Σιζόπουλος

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιανουαρίου και 6 Φεβρουαρίου 2006. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας και Πολιτισμού, ο αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο γενικός διευθυντής του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου (ΘΟΚ).

Ο προϋπολογισμός του ΘΟΚ για το έτος 2006 προβλέπει δαπάνες ύψους £6.251.490 και ισόποσα έσοδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, τα έσοδα του οργανισμού προέρχονται κυρίως από χορηγίες και συνεισφορές (£3.400.500), εκ των οποίων κρατική χορηγία ύψους £3.380.000, παραστάσεις και περιοδείες (£294.510), ενοίκια (£17.000), έσοδα από δάνεια και κυβερνητικές προκαταβολές (£2.500.000) και διάφορες εισπράξεις (£39.480).

Οι δαπάνες του οργανισμού συμπεριλαμβάνουν διαχειριστικά έξοδα ύψους (£532.466), λειτουργία σκηνών (£2.136.290), θεατρική ανάπτυξη (£3.528.553) και μη προβλεπόμενες δαπάνες και αποθεματικό (£54.181).

Στο στάδιο της συζήτησης του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ο γενικός διευθυντής του οργανισμού ενημέρωσε την επιτροπή, μεταξύ άλλων, για το θέμα των παραστάσεων που παρουσιάζει ο ΘΟΚ στο θέατρο της Επιδαύρου στην Ελλάδα, οι οποίες ύστερα από σχετική απόφαση των αρχών της Ελλάδας μεταφέρθηκαν στο Ηρώδειο Θέατρο. Συναφώς, ο ΘΟΚ ενημερώθηκε για τη μεταφορά με σχετική επιστολή που παρέλαβε από τους νεοδιορισθέντες αρμοδίους του θεάτρου στην Ελλάδα και η μεταφορά αποφασίστηκε μέσα στα πλαίσια της ανάγκης ανανέωσης και αναδόμησης του φεστιβάλ της Επιδαύρου. Περαιτέρω, οι αρμόδιοι του ΘΟΚ δήλωσαν στην επιτροπή ότι είναι ατυχής συγκυρία η συμπερίληψη στο φεστιβάλ της Επιδαύρου παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου της Άγκυρας, αφ ης στιγμής έχει ουσιαστικά υποβαθμιστεί η θεσμική παρουσία του ΘΟΚ στην εν λόγω διοργάνωση.

Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του οργανισμού, το γεγονός αυτό αποτελεί αρνητική εξέλιξη, η οποία ήταν προϊόν πιέσεων προς τις αρχές του θεάτρου και έγινε υπό το φως της μη επαρκούς ενημέρωσης των αρμοδίων της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σημειώθηκε ότι για το θέμα αυτό έγιναν τα απαραίτητα διαβήματα τόσο προς τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και προς τις αντίστοιχες πρεσβείες, χωρίς όμως οποιαδήποτε εξέλιξη.

Στη συνέχεια της συζήτησης μέλη της επιτροπής τόνισαν την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση και προώθηση του θεάτρου και των τεχνών γενικότερα, ως απαραίτητου στοιχείου για την πολιτιστική και πολιτισμική αναβάθμιση της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στην ανάγκη αύξησης των κονδυλίων που παρέχονται για το σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, μέλη της επιτροπής σημείωσαν αρνητικά το γεγονός ότι στον εν λόγω προϋπολογισμό μειώθηκε η δαπάνη που αφορά την επιχορήγηση του σχολικού θεάτρου κατά £15.000 (από £32.000 το 2005 σε £17.000 για το 2006).

Απαντώντας στο σχόλιο της επιτροπής αναφορικά με τα πιο πάνω, αρμόδιοι του οργανισμού δήλωσαν ότι η μείωση της επιχορήγησης για το σχολικό θέατρο καλύπτεται από αντίστοιχη αύξηση στην πρόνοια “άλλες επιχορηγήσεις” κατά £15.000 (από £120.000 το 2005 σε £135.000 για το 2006). Με τον τρόπο αυτό παρέχονται, όπως αναφέρθηκε, μεμονωμένες επιχορηγήσεις (ad hoc) παραστάσεων με βάση τα σχέδια επιχορηγήσεων.

Στη συνέχεια της συζήτησης έγινε αναφορά στην ανάγκη ανέγερσης θεάτρου και γραφείων του ΘΟΚ στο βορειοδυτικό τρίγωνο του παλαιού ΓΣΠ στη Λευκωσία. Για το έργο αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν ενώπιον της επιτροπής, περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό αυτό πρόνοια ύψους £2.500.000, που θα καλύψει το προβλεπόμενο ύψος της δαπάνης για το έτος 2006 μόνο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ολικό κόστος του έργου υπολογίζεται να ανέλθει στα £8.405.000 περίπου εκτός του καταβλητέου φόρου προστιθέμενης αξίας. Για την εξασφάλιση του ποσού αυτού θα προωθηθεί η σύναψη δανείου από τράπεζα ή άλλη πηγή που θα εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και την αποπληρωμή του οποίου θα εγγυηθεί ο Υπουργός Οικονομικών.

Αρμόδιοι του ΘΟΚ έκαναν επίσης αναφορά στη δημιουργία ενός κεντρικού σημείου πώλησης εισιτηρίων και γενικής προώθησης των δραστηριοτήτων του οργανισμού. Για το σκοπό αυτό έχει εγκατασταθεί λογισμικό σε διάφορα σημεία πώλησης εισιτηρίων και προωθείται ταυτόχρονα από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών η εγκατάσταση δικτύου που θα επιτρέπει και την ηλεκτρονική (on-line) διεκπεραίωση των εργασιών αυτών.

Έγινε επίσης αναφορά στη συντήρηση του Κυπριακού Μουσείου Θεάτρου, για το οποίο προβλέπεται δαπάνη ύψους £25.000 και προγραμματίζεται να λειτουργήσει εντός του 2006.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αφού διεξήλθε τις επιμέρους πρόνοιες του υπό αναφορά προϋπολογισμού, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του υπό συζήτηση νομοσχεδίου σε νόμο για την κατά νόμο έγκριση του προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου για το έτος 2006, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2006 Νόμος του 2006».

 

 

7 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων