Αρχείο

    

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για το νομοσχέδιο που τιτλοφορείται «Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005»

Παρόντες:

Σωτηρούλα Χαραλάμπους, πρόεδρος Νίκος Πιττοκοπίτης
Θάσος Μιχαηλίδης Αθηνά Κυριακίδου
Ζαχαρίας Ζαχαρίου  

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σε δύο συνεδρίες της, που πραγματοποιήθηκαν στις 24 Νοεμβρίου 2005 και στις 2 Φεβρουαρίου 2006. Στα πλαίσια της εξέτασης του εν λόγω νομοσχεδίου, κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Η συνδικαλιστική οργάνωση ΠΕΟ, παρ’ όλο που κλήθηκε, δεν εκπροσωπήθηκε στη συνεδρία της επιτροπής.

Σκοπός του προτεινόμενου νόμου είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο και συγκεκριμένα με την Οδηγία 2002/74/ΕΚ, η οποία τροποποιεί την Οδηγία 80/987/ΕΟΚ, βάσει της οποίας ψηφίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο βασικός νόμος για την προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη [25(Ι)/2001].

Σημειώνεται ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να εναρμονιστούν με την Οδηγία 2002/74/ΕΚ το αργότερο μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2005 και το παρόν νομοσχέδιο κατατέθηκε ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής στις 27 Οκτωβρίου 2005.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στην επιτροπή ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα όσα αναφέρονται στη σχετική εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο αυτό, με τον προτεινόμενο νόμο:

· εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου πρόσωπα τα οποία, αν και παρουσιάζονται ως εργοδοτούμενοι, έχουν ουσιαστικά τον έλεγχο της επιχείρησης που τους εργοδοτεί,

· καθορίζεται ότι το ταμείο που ιδρύεται με βάση το άρθρο 7 του νόμου θα είναι υπεύθυνο για την πληρωμή υποχρεώσεων της επιχείρησης, η οποία λειτουργεί σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη, αλλά ασκεί συνήθως τις εργασίες της στη Δημοκρατία,

· καθορίζεται ότι τόσο ο υπουργός όσο και το συμβούλιο του ταμείου δύνανται να ζητούν και να παρέχουν πληροφορίες σε εθνικές αρχές άλλων κρατών μελών.

Η υπό αναφορά Οδηγία, όπως δήλωσε ο ίδιος εκπρόσωπος και όπως αναφέρεται στη σχετική εισηγητική έκθεση, εξετάστηκε με τους κοινωνικούς εταίρους στα πλαίσια τριμερούς τεχνικής επιτροπής του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Στις συνεδρίες συμμετείχαν και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, όπως και του Γραφείου Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Ακολούθως, ετοιμάστηκε σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο στη συνέχεια εξετάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο ταμείο για την προστασία των δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέθεσε σχετικό υπόμνημα και ανέφερε ότι ξοδεύτηκαν περίπου £20.000, ενώ το αποθεματικό του ταμείου είναι γύρω στα £19.000.000.

Με σκοπό την καλύτερη άσκηση του δικαιώματος του εργοδοτουμένου για είσπραξη πληρωμής από το εν λόγω ταμείο, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει σύντομα νομοσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει την επέκταση του χρονικού διαστήματος των έξι μηνών, που τίθεται σήμερα ως προθεσμία υποβολής αίτησης.

Με την ευκαιρία αυτή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλεί το αρμόδιο υπουργείο να επισπεύσει την κατάθεση του νέου νομοσχεδίου, ώστε να καταστεί δυνατή η ψήφισή του από την παρούσα Βουλή.

Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΔΕΟΚ και των εργοδοτικών οργανώσεων ΟΕΒ και ΚΕΒΕ συμφώνησαν με τις πρόνοιες του εν λόγω τροποποιητικού νομοσχεδίου.

Υπό το φως των πιο πάνω, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, υιοθετεί τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του υπό συζήτηση τροποποιητικού νομοσχεδίου και γι αυτό ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφισή του σε νόμο, αφού τροποποιηθεί ο τίτλος του, ώστε να αναφέρεται ως «Ο περί της Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006».

 

 

 

 

7 Φεβρουαρίου 2006

 

 
     

    

     © Copyright 2000.  Η Βουλή των Αντιπροσώπων